Loading...
 

13e zondag door het jaar C - eerste lezing

Ploegen

ELIA TROF ELISA AAN
TERWIJL DIE AAN HET PLOEGEN WAS


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Koningen 19, 16b.19-21: Roeping van Elisa

De tekst

Dichter bij de tijd

C13zoelWB1
Elia is een hele tijd op de berg Horeb.
Dan zegt God tegen hem:
- Ga dezelfde weg terug en ga door de woestijn naar Damascus.
Onderweg zul je Elisa tegenkomen.
Zalf hem, zodat hij jou kan opvolgen als profeet.

Als Elia onderweg is,
ziet hij Elisa die aan het ploegen is.
Twaalf koppels ossen gaan voor hem uit.
Elisa is bij het twaalfde.
Wanneer Elia voorbijkomt, werpt hij zijn mantel naar hem.
Elisa laat de ossen in de steek en loopt Elia achterna.
‘Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder,
dan zal ik u volgen’, zegt hij.
‘Ga maar weer terug’, zegt Elia, ‘heb ik u soms tot iets verplicht?’
Daarop gaat Elisa naar de ossen terug.
Hij slacht ze en bereidt het vlees op het hout van de jukken.
Hij geeft het vlees te eten aan zijn knechten.
Daarna gaat hij met Elia mee als zijn dienaar.Stilstaan bij ...

Damascus (1 Koningen 19, 15)
De godsdienst van JHWH moet zijn kracht bewijzen, niet alleen doorheen nieuwe cultuurvormen, maar ook over de landsgrenzen van Israël heen.
Lees meer


Elia (= 'Mijn God is JHWH)
Elia leefde in de 8e eeuw voor Christus, toen het volk Israël opnieuw afgoden begon te vereren. Van hem wordt gezegd dat hij niet gestorven zou zijn, maar ten hemel opgenomen met vurige paarden in een wervelwind.
Tot op vandaag verwachten de joden dat hij zal terugkeren en wordt met Pesach, het joodse paasfeest, voor hem een extra plaats aan tafel voorzien.
Lees meer


Elisa (= 'God is redding')
Elisa was de zoon van Safat uit Abel-Mechola. Hij werd de leerling van de profeet Elia en zijn opvolger. Hij werd de leider van een gemeenschap van profeten en had heel veel gezag.
Over hem worden heel wat wonderverhalen verteld. Sommige ervan lijken erg op die van Elia. Heel bekend is de genezing van de Arameeër Naäman (2 Koningen 5, 14-17).
Net als Elia ijverde hij voor een zuivere eredienst aan de God van Israël.


Twaalf koppels ossen
Dit zijn echt wel heel veel ossen!
Verwijst de ‘twaalf’ naar de twaalf stammen van Israël? En wil de schrijver ermee zeggen dat Elisa best wel die twaalf stammen zou aankunnen?


Mantel
De mantel van Elia maakte andere mensen duidelijk dat hij een profeet was. Nu nog zijn bepaalde kledingstukken eigen aan een beroep. (Kledij van een kok; de toga van een advocaat of een rechter; de witte kleding van iemand in de verpleegzorg ...)

Bij de tekst

Spreken met beelden

Profetenmantel
Deze mantel dient niet alleen te beschermen tegen regen of koude. Met deze mantel wordt iemand getypeerd als profeet. Als Elia die mantel werpt naar Elisa, wil hij zonder woorden zeggen dat hij (door God) als profeet geroepen wordt.

Als Elia later in de hemel wordt opgenomen, valt zijn mantel van hem af. Elisa neemt hem op en slaat die om zijn schouders. Met dit beeldend gebaar maakt hij duidelijk dat hij vanaf dat moment Elia definitief opvolgt.Een roepingsverhaal

Deze tekst heeft het over Elisa die via de profeet Elia door God geroepen wordt om zijn profeet (woordvoerder) te zijn.
Klik hier voor meer info en suggesties bij roepingsverhalen.Relatie met het Nieuwe Testament

Jezus verwijst naar deze tekst wanneer Hij zegt: 'Wie de hand aan de ploeg slaat, maar omziet naar wat achter hem ligt, is ongeschikt voor het Rijk van God.'
Hij wil ermee zeggen dat een echte volgeling, Hem helemaal moet volgen en ophouden met ploegen als hij Jezus wil achterna gaan.

Bijbel en kunst

J. MASSIJS

De roeping van Elisa (1572)
Massijs

Olieverf, 140cm op 96cm
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen


De tekst uit de Bijbel waarbij de profeet Elia zijn mantel werpt op Elisa (onderaan het schilderij) was voor de Antwerpse kunstschilder Jan Massijs (1509 – 1575) de gedroomde aanleiding om een prachtig landschap te schilderen.