Loading...
 

21e zondag door het jaar A - eerste lezing

1sleutel


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 22, 19-23: Eljakim krijgt de 'sleutel'positie

De tekst

Dichter bij de tijd

(naar Jesaja 22, 15-23)

God zei tegen mij:
“Jesaja, ga naar Sebna, de eerste minister, en vraag:
'Wat kom jij hier doen?
Is jouw familie soms van hier
dat je voor jezelf zo'n graf kunt laten maken?
Luister,
God zal je ver weggooien naar een groot land,
hoe geweldig je ook bent.
Dáár zul je sterven.
Jij bent een schande voor het huis van uw koning.
Daarom geef ik je jouw ontslag.
Sebna,
op die dag laat ik Eljakim, de zoon van Chilkia, komen.
Hij is mijn dienaar.
Ik zal hem jouw klederen geven en ook jouw macht.
Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem
en voor de mensen van Juda.
Ik zal hem de sleutel geven van het huis van David.
Wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten.
Wanneer hij sluit, kan niemand openen.
Ik zal hem veel macht geven.
Voor zijn familie zal hij als een erezetel zijn.”Stilstaan bij ...

Sebna(= verkorte vorm van Sebanja)
Sebna was een hoge functionaris, een soort eerste minister, aan het hof van koning Hizkia. Hij had voor zich een prachtig graf laten uithouwen.
Dit kan men zien als een vorm van hoogmoed, maar uit de context blijkt dat Sebna geen volwaardig burger van Israël was, en dus geen recht had op zo'n graf.


Eljakim (= God zal opbeuren)
De woorden die Jesaja gebruikt om deze zoon van Chilkia zijn nieuwe functie te geven, zijn te vergelijken met de woorden die Jezus gebruikt om Petrus aan te duiden als zijn plaatsvervanger.
Lees: Matteüs 16, 13-20


Dienaar
Hoe belangrijk de functie van sleuteldrager ook was, hij blijft een dienaar. Hij moet zijn plaats kennen onder het gezag van God.


Sleutel
Zoals het woord ‘sleutel’ in het Nederlands verwant is met het werkwoord ‘sluiten’, zo is het Hebreeuwse woord voor ‘sleutel’ verwant met een werkwoord dat betekent: ‘openen, opengaan, zich openen. Zo is een sleutel in het Hebreeuws, een ‘opendoener’, waar het Nederlands eerder het tegendeel is.

In de tijd van Jesaja kende men de functie van sleuteldrager: iemand die aangesteld werd om poorten en deuren te openen en te sluiten. In de tempel was dat een levitische poortwachter, aan het hof was dat een ambtenaar. Omdat die kon beslissen over het openen en sluiten van de koninklijke vertrekken, en toegang had tot alle gebouwen en kamers, was hij een vertrouweling van de koning en werd hij als een soort onderkoning gezien. Zo komt het dat een sleutel het symbool werd van macht.

In het Nieuwe Testament wordt die sleutel het beeld voor de macht en het gezag van de Messias.


Op de schouder leggen
Dit leest men nu symbolisch: de sleutel geeft de waardigheid aan van wie de sleutel krijgt. Maar in de tijd dat Jesaja dat schreef gebeurde dit ook letterlijk: zo’n sleutel was groot en zwaar.

Bij de tekst

De profeet Jesaja

Klik hier voor meer info over de schrijver van deze tekst.Herinnering aan het Nieuwe Testament

(Deze Bijbelteksten hieronder zijn ontleend aan de Willibrordvertaling, © Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch, 1995)

Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en vroeg zijn leerlingen: ‘Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’ Ze zeiden: ‘Volgens sommigen Johannes de Doper, volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’ Hij zei hun: ‘En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’ Simon Petrus antwoordde hem: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’ Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou: jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’ Toen verbood Hij de leerlingen om iemand te zeggen dat Hij de Messias was.
(Matteüs 16, 13-20) Lees meerEn schrijf aan de engel van de gemeente te Filadelfia:
Zo spreekt de Heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft,
die opent zonder dat iemand sluit, die sluit zonder dat iemand opent:
Openbaring 3, 7