Loading...
 

25e zondag door het jaar B - eerste lezing

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Wijsheid 2, 12.17-20: Verdruk de rechtvaardige

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De ongelovigen zeggen:
‘Kom, we gaan het de rechtvaardige moeilijk maken,
want hij is een last voor ons: hij is tegen alles wat wij doen.

Hij verwijt ons dat wij de wet overtreden
en hij beschuldigt ons ervan
dat wij niet doen wat wij zelf geleerd hebben.

Laten we eens zien
of zijn woorden wel waar zijn
en wat er bij zijn dood gebeurt.

Want als de rechtvaardige een zoon van God is,
dan zal God hem zeker helpen
en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.

Laten wij hem eens testen met martelingen,
om te zien hoe oprecht hij is
en hoe geduldig.

Laten wij hem veroordelen
tot een vernederende dood.
Hij zal toch gered worden, beweert hij.'Stilstaan bij…

Zoon van God
Deze omschrijving wordt in de Bijbel gebruikt voor:
. Het volk Israël
Bijvoorbeeld: Exodus 4, 22 23:
‘En dan moet gij tot Farao zeggen: Zo spreekt Jahwe: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Ik had u bevolen mijn zoon vrij te laten vertrekken om Mij te vereren, maar gij hebt dat geweigerd. Daarom zal ik uw eerstgeborene doden.'

. De gezalfde koning
Bijvoorbeeld: Psalm 2, 7:
‘Zo gewaag ik van het besluit van God.
Hij sprak tot mij: 'Gij zijt mijn zoon, Ik riep u heden in het leven.’

. een individu
Bijvoorbeeld: Wijsheid 2, 18:
‘Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal die het voor hem opnemen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.’

. Jezus Christus
In het nieuwe Testament wordt die titel gebruikt voor Jezus.
Bijvoorbeeld: Marcus 1,1:
‘Begin van de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.’

Bij de tekst

Historische context

De schrijver van het boek 'Wijsheid' schreef in Alexandrië (Egypte) in de eerste eeuw voor Christus. Die stad was toen een centrum van de hellenistische cultuur.
De joden die toen in Alexandrië leefden, wilden trouw blijven aan hun geloof. Maar joden die daar niet wakker van lagen, vonden het niet fijn dat ze door die 'vrome joden' werden aangekeken op hun eigen wetteloosheid en lauwheid. Daarom wilden ze die 'vrome joden' testen op hun trouw.Herinnering aan het Nieuwe Testament

‘Want als de rechtvaardige een zoon van God is, dan zal Hij hem zeker helpen en hem redden uit de hand van zijn tegenstanders.’ (Wijsheid 2, 18)
Deze zin uit het boek Wijsheid ligt duidelijk aan de basis van Matteüs in zijn evangelie schreef:
'In dezelfde geest zeiden de hogepriesters met de Schriftgeleerden en oudsten spottend: “Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf kan Hij niet redden. Hij is toch de koning van Israël. Laat Hem nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven. Hij stelt vertrouwen in God; laat Die Hem nu bevrijden, als Hij behagen in Hem heeft. Hij heeft immers gezegd: Ik ben de Zoon van God!” Zelfs de rovers, die samen met Hem gekruisigd waren, voegden Hem soortgelijke beschimpingen toe.' (Matteüs 27, 41-44)

Dit geeft een inkijk in hoe de eerste christenen omgingen met het lijden en de kruisdood van Jezus. Voor deze dood, die ze niet konden plaatsen, zochten ze passages in de Bijbel die verklaarden waarom de Messias op een kruis moest sterven. Die passages verweefden ze in hun teksten over het lijden van Jezus.

Overweging

Agnes Lameire

Wijsheid, een geschenk

Het boek Wijsheid werd in het Grieks geschreven en kwam langs vroegchristelijke weg tot ons. In de Hebreeuwse Bijbel is het dus niet te vinden en vermits protestanten zich enkel op die Bijbel richten, zul je het boek Wijsheid ook niet aantreffen in hun vertalingen.
Wijsheid is voor de Israëliet hoogst noodzakelijk om in het licht van de HEER te kunnen leven. Het is een gave die God schenkt aan mensen die stipt de Tora onderhouden. Iedereen, van hoog tot laag, moest ernaar streven deel te hebben aan de wijsheid want door haar had God de wereld geschapen. Elke mens maakt immers deel uit van die schepping en wordt uitgenodigd zich van kwaad te onthouden en naar het woord van de HEER te luisteren. Dan zal hij Gods bijzondere bescherming genieten.
Ongelovige ‘dwazen’ willen hem beproeven om te zien of de HEER hem ter hulp zal komen, want ‘naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming.