Loading...
 

Kerstmis vooravond

Stamboom


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Matteüs 1, 1-25: De stamboom van Jezus

De tekst

Stilstaan bij ...

Jezus Christus
Het is zeldzaam dat de naam 'Jezus Christus' in het evangelie voorkomt.
Christus heeft niet de betekenis van een familienaam. Het is de Grieks/Latijnse vertaling van 'Messias', een titel die aan Jezus werd gegeven. Hiermee drukten de eerste christenen uit dat Jezus voor hen de Messias was.


David
De meeste geliefde koning van het joodse volk. Hij leefde zowat 1000 jaar voor Christus. Hij was dé grote koning van de joden. Zijn tijd wordt herinnerd als een gouden tijd: voor het eerst zwierf het volk niet meer, had het een vaste stek gevonden.
Het goede dat men in Jezus' optreden ervaart, wordt graag vergeleken met die periode uit de geschiedenis van Israël.


Abraham
Met deze stamvader van het joodse volk begint een unieke relatie tussen God en een volk.


Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria (Batseba)
Deze vier vrouwen traden op tijdens verschillende periodes van de geschiedenis van Israël. Ze waren allemaal vreemdelingen die behoorden tot volkeren die vijanden waren van de joden. Hiermee wil Matteüs zeggen dat de trouw aan God belangrijker is dan geboorte of afkomst. Tegelijk verwoordt hij de universele betekenis van Jezus, die met het bezoek van de wijzen uit het Oosten verder geïllustreerd wordt.


Jozef
In de loop van zijn evangelie schrijft Matteüs bijna niet over Jozef. Dit geeft hem de kans om duidelijker over Jezus als zoon van God te typeren.


Messias
Dit Hebreeuwse woord betekent ‘gezalfde’ (= ‘Messias’, ‘Christus’).
Vroeger werden de koningen van Israël gezalfd. Hiermee wilde men tonen dat ze een bijzondere zending van God ontvangen hadden. Ook andere personen mert een bijzondere religieuze zending werden soms gezalfd. B.v. de profeten
De bijbel zegt dat de Messias het rijk van God op aarde zal vestigen. Daarvoor zal hij de mensen bevrijden van de vreemde overheersing. Hij zal een koning zijn in de lijn van koning David. Daarom verwachtte men ten tijde van Jezus dat de Messias hen zou bevrijden van de Romeinen.


Rechtvaardige
Wordt gezegd van iemand die leeft volgens de wil van God, zoals die werd uitgedrukt in de wet.


Engel van de Heer
Uit eerbied voor God, spraken de joden in die tijd over de engel des Heren.
Engelen zijn een middel om de boodschap van God in een menselijker vorm bij de mens te brengen.
Ze worden meestal met vleugels voorgesteld omdat ze met grote snelheid de boodschap van God (boven in de hemel), brengen aan de mens.


Zoon van David
In deze titel ligt de verwachting van de joden dat Jezus het Rijk van koning David zal herstellen. Maar deze politieke verwachting lost Jezus niet in.


Naam
Als ouders voor hun kindje een naam zoeken, laten ze zich door heel wat leiden: ze vinden de naam mooi, het is de naam van iemand waar ze waardering en bewondering voor hebben...
Ten tijde van Jezus gaven ouders hun kinderen een naam omwille van zijn betekenis. In die naam legden ze de opdracht die het kind in zijn leven moest vervullen of legden ze de betekenis die het kind voor hen had.
Wanneer een engel zegt dat Maria haar zoon Jezus moet noemen, dan wil Lucas zeggen dat God zelf aan dit kind de opdracht geeft om op te treden zoals God ‘die redt’.


Jezus
‘Jezus‘ komt van het Hebreeuwse Jesjoe of Jehosjoe en betekent: ‘de Heer is redding’. Matteüs legt die naam verder uit: ‘Hij zal zijn volk redden uit de zonden.


Werd verwekt
Deze passieve vorm van het werkwoord wijst op een inmenging van God. Matteüs bevestigt dit door te vermelden dat Maria zwanger was van de heilige Geest.


Maagd
Zo wil Matteüs uitdrukken dat het initiatief voor de komst van Christus helemaal aan God toe te schrijven valt.
Is Jezus echt verwekt zonder tussenkomst van een man?
De eerste christenen maakten er geen punt van. Matteüs en Lucas vermelden het één keer, maar verder speelt het in hun evangelie geen enkele rol. En Marcus en Johannes spreken over Jezus als de zoon van Jozef, alsof ze nooit van een maagdelijke geboorte hoorden.
In de Handelingen van de apostelen preekt men over Jezus als iemand met een unieke, nauwe band met God. Zo nauw dat Hij ‘zoon van God’ genoemd werd.

Een geboorte uit onvruchtbare of hoogbejaarde ouders is in de Bijbel een manier om te tonen dat dat kind in de geschiedenis een beslissende rol zal spelen. Hiermee drukt de Bijbel het geloof uit dat mensen uit zichzelf de wereld niet kunnen redden. Slechts wanneer ze ontvankelijk zijn voor God, kan er heil / geluk komen.
Met deze manier van schrijven, die gebruikelijk was in het Nabije Oosten, wilden Matteüs en Lucas het unieke, het goddelijke van Jezus aantonen.


Immanuel
(= God met ons)Bij de tekst

Stamboom / geslachtslijst

Een geslachtslijst in de Bijbel streeft er niet naar wetenschappelijk juist te zijn, maar wil wat volgt plaatsen in de grote lijnen van de geschiedenis.

Merk op dat in deze lijst vier namen voorkomen van vreemde vrouwen, die niet officieel tot het geslacht van Abraham behoren: Tamar, Rachab, Ruth, de vrouw van Uria (Batseba)Messias

Dat Jezus Christus de beloofde Messias is, toont Matteüs aan met een stamboom.
Die stamboom rondt hij af op 6 x 7 geslachten, zodat met Jezus het 7e tijdperk begint. Daarmee wil hij zeggen dat vanaf dat moment de belofte van een Messias uit het O.T. vervuld wordt en dat de geschiedenis zijn eindpunt vindt in de komst van de Messias.
Met deze lijst toont Matteüs ook aan dat Jezus behoort tot het geslacht van David, de grote koning van de joden.

Bijbel en kunst

Georges DE LA TOUR

De droom van Jozef (1640)
De La Tour

Musée des beaux-arts, Nantes
olieverf op canvas


Suggesties

Bij het eerste deel van de tekst

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

Bart PEETERS, Messias

ik ben op zoek naar een messias
man of vrouw heeft geen belang
die mijn ziel wat heil kan geven
want dat zoekt mijn ziel al lang

ik ben op zoek naar een verlosser
zo eentje die er zin in heeft
hij hoeft niet voor mij te sterven
als hij mijn zonden maar vergeeft

wil er iemand mijn
wil er iemand mijn
wil er iemand mijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn messias zijn

ik ben op zoek naar een messias
die nog door niemand werd misbruikt
geen roetsjbaan naar atoomconflicten
geen heiland die naar olie ruikt

één waar geen enkele president
ooit op gezworen heeft
een messias die nog fris zit
en waar geen bloed aan kleeft

wil er iemand...

ik zoek een profeet
op hoge hakken of besnord

ik zoek een god vol van genade
zo een die meelacht
als er gelachten wordt
wiens kerken niet in glamour baden

wil er iemand mijn
wil er iemand mijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn
wil er iemand mijn
op korte of iets langere termijn
wil er iemand mijn messias zijn
wil er iemand mijn messias zijn


Zin om het lied te beluisteren? Klik hierSuggestie: Bespreking

- Welk beeld schetst Bart Peeters van een Messias?
- Hoe wordt in de Bijbel over de Messias gesproken?
- Is er een verband tussen beide omschrijvingen? (Wat is hetzelfde? Wat is verschillend?)Bij het tweede deel van de tekst

Klik hier voor suggesties bij het tweede deel.