Loading...
 

Psalm 72

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 72: Koning zoals God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Salomo.

God, laat de koning regeren zoals U,
geef uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Laat hem uw volk rechtvaardig besturen,
en opkomen voor het recht van de verdrukten.

Laat er vrede en recht zijn op alle bergen, op alle heuvels.
Laat hem opkomen voor de zwaksten van zijn volk
en zorgen voor de kinderen der armen.
Hij zal hun verdrukker doden.

Dat hij mag leven zolang zon en de maan bestaan,
eeuwen na eeuwen,
Dat hij mag zijn als de regen die daalt op het gras,
als zware regenval, die de aarde drenkt.

De gerechtigheid breekt door in zijn dagen,
vrede wordt werkelijkheid tot er geen maan meer is.
Hij zal heersen van zee tot zee,
van de Rivier tot de uiteinden van de aarde.

Het volk van de woestijn buigt voor hem,
zijn vijanden kussen het stof van zijn voeten.
Koningen van Tarsis, het kustland,
komen hem geschenken brengen.

De koningen van Sjeba en Seba,
komen hem hun schatting betalen.
Alle koningen brengen hem hulde,
alle volkeren zijn hem dienstbaar.

Redt hij niet de arme die om hulp roept,
de zwakke die door niemand geholpen wordt?
Hij zorgt voor wie machteloos gebrek lijdt
En redt het leven van wie arm is.

Hij verlost hen van onderdrukking en geweld:
hun leven is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning! Hij krijgt het goud van Sjeba,
Zonder ophouden bidt men voor hem, en zegent men hem.

Er zal rijkdom zijn van graan in het land,
Zelfs op de toppen van de bergen.
Op de Libanon golven rijpe aren,
gekiemd als het gras op de velden.

Laat zijn naam eeuwig blijven bestaan,
En voortleven zolang de zon schijnt.
Dat hij zelf een zegen mag zijn:
want alle volkeren prijzen hem gelukkig.

Geloofd zij God de Heer, de God van Israël,
Hij doet wonderen, Hij alleen.
Geloofd zij voor eeuwig zijn heerlijke naam:
moge zijn heerlijkheid heel de aarde vervullen.

Amen, amen.

Hier eindigen de gebeden van David,
de zoon van Isai.Stilstaan bij …

Salomo
Zoon van koning David. Op dit moment wordt sterk in vraag gesteld of deze psalm wel echt door hem werd geschreven.

Rivier / Stroom
Hiermee wordt de Eufraat bedoeld.

Tarsis / Sjeba
Met Tarsis wordt waarschijnlijk Tartessus in Spanje bedoeld; met Seba wellicht een gebied in Arabië.
Zo worden de verste uithoeken van het rijk in het westen en het oosten afgebakend.

Libanon
Land met een grote overvloed en verscheidenheid aan groenten en fruit.

Bij de tekst

Koningspsalm

Deze psalm begint als een gebed en vervolgt met wensen die passen bij de inhuldiging van de koning.Betekenis

Deze psalm heeft het niet alleen over de gouden tijd van vrede, welvaart en macht tijdens de regering van koning Salomo, ze heeft het ook over een ideaal: een regeren over de hele wereld, een regering van rechtvaardigheid, een tijd van overvloed.


Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Koning / koningen

Deze psalm wordt al heel lang door christenen gelezen als een psalm over Jezus Christus. Zoek in de psalm die woorden die ze in Jezus gerealiseerd zagen.

Na zijn geboorte kreeg volgens Matteüs bezoek van 'wijzen uit het Oosten. Toch wordt doorgaans gesproken over het bezoek van 'drie koningen'. Welk vers in deze psalm is daar aanleiding toe geweest?
(Koningen van Tarsis, het kustland, komen hem geschenken brengen)