Loading...
 

RODE ZEE

Saltworks Solarsalt Redsea Publicdomaindedicationcc0 174779


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaart Rode Zee
De Rode Zee is een uitloper van de Indische oceaan, met twee noordelijke armen: de ondiepe Golf van Suez (ten westen van het Sinaïschiereiland) en de diepe Golf van Akaba (ten oosten van het Sinaïschiereiland)Betekenis van de naam

Het rood in de naam van de Rode Zee kan verwijzen naar
. de rode blauwwieren die af en toe in grote hoeveelheden in deze zee voorkomen waardoor het water een rode schijn kan hebben,
. het rode koraal dat bij laag water zichtbaar wordt of
. de weerspiegeling van de rode granieten rotsen/bergen in het water van de zee.

Wetenswaardigheden

Rode Zee / Rietzee / Schelfzee

Vroeger hadden Bijbelvertalingen het over de Rode Zee, nu hebben ze het eerder over de Rietzee of de Schelfzee. Een vertaling die dichter staat bij het Hebreeuwse woord in de Bijbel. Het woord Rode Zee wordt alleen gebruikt in de Griekse vertaling van de Bijbel.
De Rietzee / Schelfzee kan zijn naam te danken hebben aan het riet dat groeide in de beken die in die zee uitmondden en dat in de regentijd door de stroom werd meegenomen naar zee. Die zee kan ook genoemd zijn naar het zeewier dat er groeide.

Het is helemaal niet duidelijk welke zee bedoeld wordt met de ‘Schelfzee’.
Was het de Golf van Akaba?
In de Bijbel lijkt het eerder om die golf te gaan. In de Golf van Akaba vond men alleen riet in de noordelijke top.

Was het de Golf van Suez?
Men denkt aan de Golf van Suez omdat schelf /riet alleen groeit in zoet water en dat was vooral te vinden in de uitloper van de Golf van Suez. De Rietzee lag dan wellicht in het gebied waar later het Suez-kanaal werd gegraven. Toen was dat een merengebied, met moerassige plaatsen. Wanneer de wind het zeewater landinwaarts dreef, liep het gehele gebied onder water. Alleen wie vertrouwd was met de ondergrond wist welke plaatsen doorwaadbaar waren.
De doortocht

aar Mozes precies door de Rode Zee heeft gestapt is moeilijk te achterhalen. Er zijn drie mogelijke plaatsen:

. Het noorden van de Golf van Akaba
Waar ook riet kan groeien.

. Het noorden van de Golf van Suez
Dit was het drassige en brakke gebied van de Bittere Meren. Herders en nomaden in dit gebied kenden er de sluipwegen.
Dit laaggelegen gebied werd in de 19e eeuw na Christus geschikt bevonden voor de aanleg van het Suezkanaal.

. De Nijldelta in het noorden van Egypte
Die plaats wordt ook Rietzee genoemd.
Argumenten hiervoor zijn: de grote uitbarsting (1627 - 1600 voor Christus) van de vulkaan op het eiland Thera (nu: Santorini), waarbij men een verband ziet tussen de gebeurtenissen bij de uittocht en de natuurverschijnselen tijdens en na die uitbarsting. Zo zouden de legers van de farao overspoeld geweest zijn door een tsunami, ten gevolge van de uitbarsting van een vulkaan. Overdag zou de uitbarsting zichtbaar kunnen geweest zijn als rookkolom en ‘s nachts als een vuurkolom. Het kan ook dat die uitbarsting een zo grote indruk heeft gemaakt op de mensen, dat die werd vastgelegd in het verhaal over de uittocht.
Een argument tegen deze weg zijn de vele Egyptische vestingen erlangs.Dat een groep Hebreeën onder leiding van Mozes uit Egypte wegvluchtte naar het oosten, doorheen een drassig gebied, een uitloper van de Rode Zee, wordt door geen enkel Egyptisch document bevestigd. Voor de Egyptenaren was dit wellicht onbelangrijk incident van een bevolkingsgroep die in hun ogen marginaal was. Bovendien denkt men dat de Israëlieten niet allemaal tegelijk als één groep uit Egypte trokken. Men veronderstelt dat er minstens twee belangrijke uittochten waren, omdat de Bijbel het over twee verschillende routes heeft:
De ene overlevering heeft het over een vluchtroute langs de Middellandse Zee over een smalle landtong, zodat de reis ’s nachts ‘tussen de wateren’ doorging. De andere overlevering heeft het over de weg die liep langs Suez en in Zuid-oostelijke richting naar de Sinaï.

De Rode Zee in de Bijbel

Oude Testament

Exodus 23, 31
Numeri 21, 4
Deuteronomium 2, 1
1 Koningen 9, 26