Loading...
 

1 Petrus 1, 10-16

2 Luister

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Petrus 1, 10-16: Luister naar God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1937-1938)

De profeten van vroeger vertelden al dat God goed voor jullie zou zijn, en dat hij jullie zou redden. Dat wisten ze door de Geest van Christus. Die had hun ook verteld dat Christus zou moeten lijden, en dat hij daarna hemelse eer zou krijgen.
De profeten wisten alleen niet wanneer dat zou gaan gebeuren, en op wat voor manier. Ze zochten lang naar het antwoord op die vragen. Maar God vertelde hun dat het goede nieuws bestemd was voor jullie, en niet voor henzelf. Zelfs de engelen waren nieuwsgierig naar het goede nieuws. Maar jullie zijn degenen aan wie het nu verteld is. God heeft de heilige Geest gestuurd om dat te doen.

Als Jezus Christus terugkomt op aarde, zullen jullie gered worden. Vertrouw daarop. Tot het zover is, moeten jullie verstandig zijn en goed nadenken over wat jullie doen.
Vroeger lieten jullie je leven beheersen door slechte verlangens. Toen wisten jullie niet beter. Maar nu moeten jullie leven als gehoorzame kinderen van God. Hij heeft jullie uitgekozen. En hij is heilig. Leid daarom zelf ook een heilig leven. Want in de heilige boeken staat: «Jullie moeten heilig zijn, omdat ik heilig ben.»Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Profeten trachtten reeds te achterhalen wat de redding inhield,
toen ze spraken over de goedheid die voor jou bestemd is.
Ze probeerden vast te stellen wanneer en in welke omstandigheden
de Geest van Christus die in hen werkte, doelde,
wanneer Hij al het lijden voorspelde dat Christus zou treffen,
en de verheerlijking die daarop zou volgen.
Er werd hun geopenbaard dat die boodschap
niet voor hen, maar voor jullie bestemd was.
Nu is die boodschap verkondigd door hen die het evangelie predikten,
gedreven door de heilige Geest, die uit de hemel is gezonden.
Zelfs engelen verlangen deze geheimen te doordringen.
Daarom, wees wakker en actief, wees nuchter,
vestig al je hoop op de goedheid die jullie deel wordt,
wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.
Luister naar de waarheid, geef niet langer toe aan de verlangens
die je leven beheersten in de tijd van jullie onwetendheid.
Hij die jullie geroepen heeft, is heilig.
Wees heilig zoals Hij, in alles wat je doet,
want er staat geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.Stilstaan bij ...

Profeten
Woordvoerders van God
Deze profeten blijken niet alleen voor hun eigen generatie te spreken, maar ook voor die in de toekomst, de tijd waarin de Messias, de Christus komt.

Hemel
Uit respect voor God wordt zijn naam niet genoemd, maar wordt gesproken over de ‘hemel’.

Hoop
De hoop op een onvergankelijke erfenis in de hemel, moet de christenen steunen bij de beproevingen die zij te doorstaan hebben.

Bij de tekst

Continuïteit

Volgens deze brief werden de profeten van Israël geïnspireerd door dezelfde Geest van Christus, toen ze de redding en het in vervulling gaan van de beloften van God voorspelden.
Zo zag men de continuïteit met de geschiedenis en het geloof van het volk Israël.Wortel in het Oude Testament

. Leviticus 19, 2
Dat God heilig is, is eigen aan Hem. Mensen die in God geloven moeten heilig leven, dit wil zeggen dat zo leven dat de heiligheid van God in hen te zien is. Dit doen ze als ze leven volgens de wil van God.Een brief van Petrus?

. In de brief staat dat die geschreven werd door ‘Petrus, apostel van Jezus Christus’. Daarom denken sommigen dat Petrus deze brief zelf schreef rond het jaar 60.

. Anderen vinden dat de brief een vroegchristelijke situatie beschrijft die al meer ontwikkeld is en denken daarom dat die brief geschreven werd aan het einde van de eerste eeuw, door een onbekende schrijver die de naam Petrus gebruikte. Dat deed hij omdat Petrus veel gezag had in de Romeinse provincies die in het begin van de brief vermeld staan. Die manier van werken wordt ‘pseudepigrafie’ genoemd en was vroeger heel gewoon.De geadresseerden

De gemeenten voor wie de brief bestemd was, bestonden vooral uit christenen die voordien geen joden waren. Ze leefden als een maatschappelijke en religieuze minderheid en ondervonden allerlei vormen van discriminatie en pesterij door anders-gelovige medeburgers die geen begrip konden opbrengen voor hun levensstijl.
Maar wie als christen wil leven moet zich daarop instellen. Dat hoort erbij, vond de schrijver.Een algemene / katholieke brief

De eerste brief van Petrus wordt een algemene of katholieke brief genoemd, omdat hij niet geschreven werd voor een bepaalde persoon of een bepaalde gemeenschap van christenen.
Men kan die brief het best lezen als een soort rondzendbrief die zoveel mogelijk christenen wilde bereiken in de Romeinse provincies van Klein-Azië.