Loading...
 

1e zondag van de veertigdagentijd B - tweede lezing

2  Overstroming


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Petrus 3, 18-22: Gered door het doopwater

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1941)

Ook Christus heeft geleden. Hij werd gedood als een mens op aarde. Maar God maakte hem weer levend, en gaf hem de macht van de heilige Geest. Christus was onschuldig, maar hij is gestorven om jullie te bevrijden van jullie zonden. Zijn dood heeft jullie voor altijd bij God gebracht.
Christus heeft zijn overwinning bekendgemaakt aan de geesten die gevangen zaten. Zij waren in de tijd van Noach ongehoorzaam aan God. God wachtte geduldig af of ze zich beter gingen gedragen, maar dat deden ze niet. Toen liet hij Noach een boot bouwen. In die boot werden alleen Noach en zijn familie gered, acht mensen in totaal.
Het water redde Noach en zijn familie uit een slechte wereld. Nu worden jullie ook uit een slechte wereld gered door water. Want door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Het water van de doop wast niet het vuil van je lichaam, maar laat zien dat je bij Christus hoort. Christus is opgestaan uit de dood, en zo heeft hij alle engelen en geesten die over de wereld willen heersen, overwonnen. Nu zit hij in de hemel naast God, aan de rechterkant.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Christus, de rechtvaardige, heeft voor eens en altijd
geleden voor de zonden van de onrechtvaardigen,
om jullie bij God te brengen.
Hij werd gedood als mens,
maar door de geest tot leven gewekt.
Hij ging naar de geesten die gevangen zaten
en maakte er zijn overwinning bekend.
Zij waren ongehoorzaam geweest aan God
in de tijd dat Noach de ark bouwde,
en God geduldig wachtte.
In de ark werden acht personen gered door het water.
Dat water is het beeld van het doopwater,
waardoor jullie nu gered worden.
Doopwater wil niet het vuil van jullie lichaam wegwassen,
maar toont dat jullie aan God
om een zuiver geweten vragen.
Dit kunnen jullie doen
omdat Jezus Christus verrezen is,
ten hemel opgevaren
en zit aan rechterhand van God,
nadat Hij engelen en machten en krachten overwon.Stilstaan bij…

Geesten in de kerker
Het is niet erg duidelijk wie hier met die geesten precies bedoeld wordt.
. Gaat het om ongelovigen?
. Is het een omschrijving van 'die nedergedaald is ter helle'? Jezus gaat dan naar de onderwereld waar Hij de tijdgenoten van Noach aanspreekt.
. Gaat het om gevallen engelen (Apocrief boek van Henoch) aan wie Jezus zijn overwinning op de dood aankondigde.
. Of bedoelde de schrijver er kwade machten en krachten mee, waarvan men in de Oudheid dacht dat ze in de wereld rondwaarden.

Behouden
Omdat Noach in nauwe verbondenheid leefde met God, bleven hij en zijn gezin gespaard te midden van de watersnood. Net zoals wie gedoopt is behouden blijft door het water. Het doopwater redt de christenen.

Lichamelijke onreinheid
Bij het doopsel gaat het niet om een wasbeurt van het lichaam, maar om een verbintenis met Jezus en God, die gevolgen heeft voor de verdere manier van leven.

Zuiver geweten
Sommige exegeten denken dat deze vraag om een zuiver geweten verwijst naar een belofte die men vroeger bij het doopsel uitgesprak. Daarbij verplichtte men zich voor God om gewetensvol als christen te gaan leven.

Bij de tekst

Petrus

Omdat in de brief staat dat hij geschreven is door ‘Petrus, apostel van Jezus Christus’, denken sommigen dat Petrus deze brief zelf schreef rond het jaar 60. Maar anderen vinden dat de brief een vroegchristelijke traditie beschrijft die al meer ontwikkeld is en denken dat die brief geschreven werd aan het einde van de eerste eeuw door een onbekende auteur. Die gebruikte de naam van Petrus, omdat die apostel veel aanzien genoot in de Romeinse provincies voor wie die brief bedoeld was.

De gemeenten tot wie de brief gericht was, bestonden vooral uit christenen die niet-joden waren. Omdat ze maatschappelijk en religieus in de minderheid waren, ondervonden ze allerlei vormen van discriminatie en pesterij door niet-christelijke medeburgers die geen begrip konden opbrengen voor hun levensstijl. Wie wilde leven als christen moest daarmee rekening houden. Dat hoorde erbij, vond de schrijver.Water in de doopliturgie

Water kan zowel dood als leven oproepen. Het water van de zondvloed bracht dood en vernieling, het doopwater brengt leven met zich mee: de dopeling begint een nieuw leven als kind van God.
Het doopwater wast het lichaam niet. Het is het teken van een nieuw begin, een nieuwe geboorte met de belofte om zo te leven dat God er blij mee is.

Suggesties

Doopsel

Klik hier voor info en suggesties rond het doopsel.