Loading...
 

30e zondag door het jaar A - tweede lezing

2 Voetspoor


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Tessalonicenzen 1, 5c-10: Het woord van de Heer

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters,
jullie weten hoe wij bij jullie zijn opgetreden
en hoe we jullie belang op het oog hadden.
Jullie zijn in het voetspoor getreden van ons en van de Heer.
Jullie hebben veel tegenkantingen ondervonden
toen jullie het woord hebben aangenomen
met een vreugde die komt van de heilige Geest.

Zo zijn jullie een voorbeeld geworden
voor alle gelovigen in Macedonië en in Griekenland.
Want van u uit verspreidde zich het woord van de Heer,
niet alleen in Macedonië en Griekenland.
Overal is jullie geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven daar niets aan toe te voegen.
Want de mensen vertellen zelf hoe wij door jullie ontvangen zijn.
Ze vertellen hoe jullie zich van de afgoden gekeerd hebt naar God,
en hoe jullie nu de levende en waarachtige God dienen,
en uitzien naar de terugkomst uit de hemel van zijn Zoon Jezus,
die Hij uit de dood heeft opgewekt
en die ons zal redden van het komende oordeel.Stilstaan bij ...

Het woord
Hiermee bedoelt Paulus de boodschap over Christus, wat wij nu kennen als het evangelie.

Macedonië en Achaje
Macedonië was in de tijd van Paulus een Romeinse provincie ten noordoosten van Achaje, de Romeinse naam voor het toenmalige Griekenland. De hoofdstad van Macedonië was Tessalonica.

Uit de hemel
In de Oudheid zag men de wereld in drie verdiepingen:
. Boven het uitspansel: de hemel - woonplaats van het goede of de woning van God.
. De aarde - woonplaats van de mens
. Onder de aarde: de onderwereld - woonplaats van het kwaad
Als men zegt dat Jezus ten hemel gevaren is, dan zegt men eigenlijk dat Jezus bij God is. Als Hij terugkomt, dan kan het dus niet anders dan dat Hij uit de hemel zal komen.

Komende toorn
De Studiebijbel (NVB 2008) heeft het over het 'komende oordeel')

Bij de tekst

Brief aan de christenen van Tessalonica

Deze zinnen behoren tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament. Het gaat om een brief die Paulus schreef aan de pas gestichte groep christenen in Tessalonica. Hij deed dat ongeveer 20 jaar na de dood van Jezus, wellicht vanuit Korinte.
Klik hier voor meer informatie over Tessalonica en de brief die Paulus naar de eerste christenen van die stad schreef.Waar het om gaat

In deze tekst maken we kennis met de manier waarop Paulus tewerk gaat als hij komt bij mensen die geen jood zijn.
. zich afkeren van de afgoden
. zich keren naar de ene ware God
. kennismaken met Jezus.Het evangelie van Paulus

De verzen 9 en 10 vormen de kortst mogelijke inhoud van wat Paulus te zeggen heeft:
- Wie is God? (Hij is levend en waarachtig)
- Wie is Jezus? (Hij is door God uit de dood opgewekt, Hij zal terugkomen en ons redden van het komende oordeel)

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

Ons evangelie

In verzen 9 en 10 uit het eerste hoofdstuk van de brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica krijgen we een heel korte samenvatting van wat hij aan de mensen vertelt.
Zoek met een paar hoe je de boodschap van Jezus nu zou samenvatten voor iemand die nooit iets met het christendom te maken had.


Bedenk dat dit de situatie was van Paulus:
Hij richtte zich
. ofwel naar de joden, die geloofden in één God, die met zijn volk begaan was en een aantal richtingwijzers (tien geboden) had gegeven om hun leven uit te bouwen zoals Hij dat goed zou vinden.
. ofwel richtte hij zich naar mensen die geen jood waren en geloofden in veel goden, die elk aangeroepen werden bij een bepaalde nood.