Loading...
 

9e zondag door het jaar C - eerste lezing

1 Koningen 8, 41-43: Koning Salomo bidt in de tempel

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Koning Salomo liet een tempel voor God bouwen.
Wanneer die tempel klaar was, werd die ingewijd.
De koning ging voor het altaar van God staan.
Hij was omringd door alle Israëlieten.
Hij strekte zijn handen uit naar de hemel en zei:

‘God van Israël,
als er in uw tempel een vreemdeling
uit een ver land komt om er te bidden,
iemand die niet tot uw volk Israël behoort,
iemand die gehoord heeft van uw grote naam,
en van uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm,
luister dan vanuit de hemel, waar U woont,
en doe alles waar die vreemdeling U om smeekt.
Zo zal iedereen op aarde uw naam leren kennen
en U eren, net als uw volk Israël dat doet.
Dan zal iedereen weten dat uw naam uitgeroepen is
in dit huis, dat ik voor U gebouwd heb.'Stilstaan bij ...

Salomo
Klik hier voor meer info over de derde koning van Israël.

Bidden
Bidden is te vergelijken met spreken: men zegt tot God wat men hoopt, gelooft, verwacht...
Maar bidden is ook te vergelijken met luisteren: men probeert stil te worden om God beter te leren kennen. Zo voelt men beter aan wat God verwacht.
Door te bidden komen gelovigen de bedoelingen van God op het spoor. Als ze die in hun leven toelaten, maakt dit andere mensen van hen.

Tempel
Toen Israël een koninkrijk geworden was, bouwde koning Salomo een prachtige tempel (rond 950 voor Christus). Bij de inwijding kwam God in de stenen tempel onder de vorm van een wolk. Het was alsof Hij het hele gebeuren wilde relativeren: ‘Ja, ik verblijf hier, maar beweeglijk en vrij als een wolk. Jullie sluiten me niet op in steen.’
In de joodse tempel stond in het Heilige der Heilige de ark van het verbond, waarin de stenen tafelen werden bewaard.

Naam
Uit eerbied en ontzag voor God, wordt de naam van God niet uitgesproken en beperkt men zich tot het woord 'naam'.

Uitgestrekte arm
Heel merkwaardig is het dat de Kanaänitische god Baäl met een uitgestrekte arm wordt afgebeeld. In zijn hand heeft hij vaak een bliksemschicht vast.

Bij de tekst

De tempel

Met de bouw van de tempel zet Salomo op godsdienstig vlak de lijn door die David had ingezet: samensmelting van het geloof in JHWH met elementen uit de godsdienst van Kanaän.
Bijvoorbeeld:
- de tempel wordt gebouwd op de dorsvloer van Arauna. Voor de Kanaänieten was een dorsvloer een heilige plaats.
- de tempel werd gebouwd naar het patroon van de toenmalige tempels voor andere goden.

De tempel symboliseert Gods aanwezigheid onder de mensen. De latere verwoesting van de tempel wordt dan ook geïnterpreteerd als een uiting van Gods ongenoegen over het volk.Een bijzonder gebed

Dit merkwaardig gebed van koning Salomo laat iets zien van de gastvrijheid van de Israëlieten.
God mag er gerust zijn voor alle mensen.

Bijbel en kunst

J. TISSOT

Salomo wijdt de tempel in te Jeruzalem
Jacques Joseph Tissot werd geboren op 15 oktober 1836 te Nantes, Frankrijk en stierf op 8 augustus 1902 te Doubs in Frankrijk.
Deze Franse kunstschilder en graficus maakte vanaf 1886 Bijbel-illustraties. Daarvoor reisde hij verschillende keren naar het Midden-Oosten om er vertrouwd te raken met het landschap en de mensen die er leefden.

Tissot Solomon Dedicates The Temple At Jerusalem

Joods museum, New York


Let op de houding van koning Salomo. Zijn omhoog geheven armen geven aan dat hij bidt.
Rechts van de koning is de ‘bronzen zee’ afgebeeld, een groot bekken dat gedragen werd door twaalf bronzen runderen.
De trap waarop de koning staat geeft toegang tot het heilige der heiligen, de belangrijkste plaats van de tempel.