Loading...
 

Christus Koning C - tweede lezing

2 Christus


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Kolossenzen 1, 12-20: God danken om Christus

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Dank blij de Vader,
die ervoor zorgde dat jullie kunnen delen
in de erfenis van de heiligen in het licht.
Hij redde ons uit de macht van het kwaad
en bracht ons naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
die ons gered heeft en onze zonden heeft vergeven.

Christus is het beeld van de onzichtbare God.
Met Hem is de schepping begonnen.
Want in Hem is alles geschapen
in de hemel en op de aarde,
al wat zichtbaar en onzichtbaar is,
vorsten en heersers, machten en krachten.
Alles is geschapen door Hem en voor Hem.
Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.

Christus is het hoofd van de kerk.
Hij staat aan het begin van de kerk.
Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan.
Hij is in alles de eerste, Hij alleen.
Want God wilde in Hem wonen in heel zijn volheid,
om door Hem het heelal met zich te verzoenen,
zowel in de hemel als op de aarde,
en vrede te brengen door zijn bloedige kruisdood.Stilstaan bij ...

Heiligen
Met ‘heiligen’ worden bij Paulus doorgaans de christenen bedoeld, maar hier waarschijnlijk de bewoners van de hemel.

‘Ontrukt zijn aan de duisternis en overgebracht worden naar het licht’
Beeldspraak die bekend is van Qumran.

Beeld van de onzichtbare God
Omschrijving die verwijst naar het scheppingsverhaal waarin de mens 'beeld van God' wordt genoemd. Dat Jezus uitdrukkelijk zo genoemd wordt, toont dat Hij bij uitstek de mens is, die God laat kennen.

Eerstgeborene van heel de schepping
Titel die in het jodendom verwijst naar een voorrangspositie.

In Hem is alles geschapen
Deze zin wil niet zeggen dat Christus schepper is zoals God. Om die zin te verstaan moet men weten dat men in de tijd van Paulus dacht dat de schepping zinloos was door de zonde van de mens.
Dat alles in Christus geschapen is, betekent dan dat de schepping door Christus weer zin gekregen heeft. Omdat Hij tot in de dood trouw was aan God, vernietigde Hij de zonden van de mensen. In zijn verrijzenis aanvaarde God Jezus en de hele wereld.

Het zichtbare en het onzichtbare
Paulus vermeldt dit uitdrukkelijk omdat de christenen in Kolosse onzichtbare machten vereerden ten koste van Christus.

Alles is voor Christus geschapen
Alles is gericht op Christus, zodat Hij alles naar God kan richten en zo de relatie tussen God en mens (het verbond) kan herstellen.

Hoofd
In de Oudheid zei men dat het hoofd aan het lichaam gestalte, leven en beweging gaf. Zoals het hoofd voor het lichaam is, zo is Christus voor de Kerk, die daarom zijn lichaam wordt genoemd.

Kerk
Hiermee wordt de nieuwe mensengemeenschap genoemd, die dank zij Christus ontstaat en verlost wordt van de zonde, zodat die weer verbonden kan worden met God.

De eerste die van de dood is opgestaan
Hiermee vermeldt Paulus niet alleen de verrijzenis van Jezus, maar ook die van de mensen.

In Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid
Wat God voor de mensen wilde zijn, heeft Hij in Christus volledig verwezenlijkt.
‘In hem’ lijkt een hebraïsme. Het voorzetsel kan zowel ‘in’ als ‘door’ betekenen.

Het bloed aan het kruis vergoten
Hiermee wordt een allusie gemaakt op de grote Verzoendag. In het Oude Testament kwam de verzoening door bloed tot stand kwam, nu komt ze tot stand door het kruis van Jezus.

Bij de tekst

De brief naar de Kolossenzen

Indien deze brief voor de christenen van Kolosse op het eind van de jaren 50 werd geschreven, dan is dit wellicht een authentieke brief van Paulus die hij in gevangenschap schreef.

Anderen zeggen dat deze brief rond het jaar 70 zou zijn geschreven. In dat geval werd hij door een van zijn leerlingen geschreven.Een oude hymne

In de brief aan de Kolossenzen wordt wellicht een hymne geciteerd, die in die tijd door christenen werd gezongen in de liturgie.

Het lied bestaat uit twee delen:

Verzen 15-17De aanwezigheid van God in deze wereld, die door Jezus wordt verwezenlijkt.
Verzen 18-20God is zo nauw met Jezus verbonden, dat Hij zich volledig in Hem kan openbaren.


De woordkeuze van dit lied is wellicht geïnspireerd door teksten over de Wijsheid die God bij de schepping terzijde stond.