Loading...
 

De taal van getallen

2 Getallen

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Inleiding

Getallen kunnen in de Bijbel, net als in ons dagelijks leven precieze gegevens aanbieden. Maar meestal hebben ze een symbolische betekenis. Iets wat ook in ons taalgebruik voorkomt.
Voorbeelden :
13 = ongeluksgetal
1001 = heel veel


Dat men aan sommige getallen een symbolische betekenis gaf, was een gewone zaak bij de Babyloniërs, Assyriërs en Egyptenaren. Bij hen verwezen die getallen naar hemellichamen. In de Bijbel verwijzen ze naar het optreden van God in de geschiedenis van de mensen.Bijzondere getallen in de Bijbel

Eén

Eenheid
eensgezindheid, het samen eens worden, één zijn, oorsprong en doel.
Met het getal 1 wordt God aangeduid.Twee

. Kan een tegenstelling weergeven
Bijvoorbeeld: Kaïn en Abel (O.T.) ;
Marta en Maria (N.T.)

. Kan een eenheid aangeven:
Bijvoorbeeld:
Adam en Eva;
de dieren die in paren aan boord gingen van de ark van Noach;
de twee stenen tafels met de tien woorden van God.


Drie (1+2)

Getal dat een volledigheid weergeeft.
Bijvoorbeeld:
Vader, moeder, kind.
Hemel, aarde, onderwereld.
Zon, maan, sterren.

Getal dat verwijst naar God (Drieëenheid).

De derde dag verwijst naar de beslissende dag, de dag van God. God treedt dan bevrijdend op en opent een nieuwe toekomst.Vier

Doet denken aan de vier windstreken en de vier evangelisten.
Met ‘vier’ wil men de ruimte omvatten.

Bijvoorbeeld:
De vier stromen in het scheppingsverhaal.Vijf

Gaat terug op de vijf vingers van de hand. Een belangrijk hulpmiddel om iets te onthouden.

Bijvoorbeeld:
de vijf boeken (Pentateuch) van Mozes, waarin de woorden van God te vinden zijn.Zeven (4+3)

Zeven staat voor: volledigheid.
Bijvoorbeeld:
zeven dagen van de week,
zeven sacramenten.

. De schepping wordt in zeven dagen beschreven (Genesis 1:1-2:4), waarvan de zevende dag is om te rusten en te bekomen, een dag ook om te genieten van het voorbije werk.
. In Leviticus 25 wordt gesproken over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moest de grond rust krijgen, want dat jaar was bestemd voor God. Zo raakten de mensen en het land niet uitgeput.
. Na zeven keer zeven jaar was er een extra bijzonder jaar: het jubeljaar. In dat jaar mochten slaven terug naar hun familie. En mensen hoefden hun schulden niet meer terug te betalen. Zo konden de mensen laten zien dat ze God wilden eren.Acht (7+1)

Acht is het getal van de volmaaktheid. Eén meer dan zeven duidt tegelijk op een nieuw begin. (vgl. Jezus is verrezen op de achtste dag: zondag, de dag na de zevende dag: sabbat)

Bijvoorbeeld:
. de acht zijden bij veel doopvonten.
. achthoekige klokkentorensTien

is de maat van alle dingen. De mens heeft 10 vingers, 10 tenen.
In de Bijbel gebruikt 'tien' voor iets gaat dat is afgerond, dat volkomen is.

Bijvoorbeeld:
. Er zijn 10 generaties van Adam tot Noach
. 10 plagen van Egypte
. 10 geboden
. 10 talenten
. 10 maagden
. 10 melaatsenTwaalf (3x4)

Twaalf is een getal van volheid, van een geheel.
Er zijn twaalf maanden in een jaar.
Er zijn tweemaal twaalf uren in een dag.

In de Bijbel verwijst twaalf
. naar de twaalf stammen van Israël, nakomelingen van de twaalf zonen van Jacob (Israël).
. naar de twaalf apostelen.Veertig

Het getal 40 komt in de Bijbel vaak voor in combinatie met 'woestijn'.
Het gaat daarbij om een leertijd, een tijd van inkeer, van (her)oriëntatie.

Getal van verwachting, voorbereiding, boete, inkeer en bezinning.
. 40 dagen en nachten duurde de zondvloed;
. 40 jaren trokken de Israëlieten door de woestijn, vóór ze het Beloofde Land binnen gingen;
. 40 dagen verbleef Mozes op de berg Sinaï;
. 40 dagen lang daagde de Filistijn Goliat de Israëlieten uit totdat David tegen hem ten strijde trok;
. De reis van Elia duurde 450 dagen
. 40 dagen preekte Jona boete aan de inwoners van Ninivé als teken van berouw (Jona 3,5.7);
. 40 dagen en 40 nachten lang vastte Jezus, na zijn doopsel in de Jordaan, in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn verkondiging (Matteüs 4, 2);
. 40 dagen lang verscheen Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen en sprak met hen. (Tussen Pasen en Ons Heer Hemelvaart)
. 40 dagen tussen Kerstmis en Lichtmis.Vijftig (7x7+1)

Vervulling, volheid
. Pinksteren wordt gevierd op de vijftigste dag na Pasen
. Iedere 50 jaar was voor de joden een jubeljaar: een jaar waarin slaven de vrijheid kregen, schulden vergeven werden en zware arbeid niet hoefde.
. De 50e dag na Pasen (Pinksteren) wordt gekenmerkt door vreugde en dankbaarheid om de verrijzenis en verheerlijking van Jezus.Zeventig

70 staat voor de volledige mensheid. Een oude joodse traditie zegt dat de mensheid uit zeventig volken bestaat
Kan dus ook betekenen: iedereen.