Loading...
 

Doopsel van Christus, 2e paaszondag B - tweede lezing

Israël Mei 2012 1046 (2)

Foto © Chantal Leterme


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Johannes 5, 1-9: Kind van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1956-1957)

Iedereen die gelooft dat Jezus de hemelse Christus is, is een kind van God. En iedereen die God liefheeft, heeft ook de kinderen van God lief. Hoe weten we dat we Gods kinderen liefhebben? Doordat we God liefhebben en ons aan zijn regels houden. Want God liefhebben, betekent dat je je houdt aan zijn regels.
Het is voor ons niet moeilijk om ons aan Gods regels te houden. Want iedereen die een kind van God is, kan het kwaad van deze wereld overwinnen. We overwinnen het kwaad door ons geloof in Jezus Christus. Alleen mensen die geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen het kwaad van deze wereld overwinnen.
Gods Zoon, Jezus Christus, is als mens op aarde gekomen. Het water waarmee hij gedoopt werd, is daarvan een bewijs. Maar het is niet het enige bewijs. Ook het bloed dat vloeide toen hij aan het kruis hing, is een bewijs. En de heilige Geest maakt ons duidelijk dat het waar is. Want de heilige Geest maakt de waarheid over Jezus bekend.
Er zijn dus drie getuigen van de waarheid over Jezus: de heilige Geest, het water van de doop en het bloed aan het kruis. En die drie getuigen vertellen allemaal hetzelfde over Jezus.
Als mensen spreken als getuigen, gaan we ervan uit dat ze de waarheid spreken. Dat geldt nog sterker als God zelf de getuige is. Wat God gezegd heeft over zijn Zoon, is dus de waarheid.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wie gelooft dat Jezus de Christus is, is een kind van God.
Wie de Vader liefheeft, heeft ook de kinderen van God lief.
We hebben de kinderen van God lief,
wanneer we God liefhebben en zijn geboden naleven.
Want God liefhebben betekent dat men zich aan zijn geboden houdt.
Zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want elk kind van God overwint het kwaad van deze wereld.
Die overwinning op het kwaad hebben we behaald door ons geloof.
Alleen wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is,
kan het kwaad van deze wereld overwinnen.

Jezus Christus is niet alleen door het water van de doop gekomen
maar ook door het bloed van de dood.
En de Geest getuigt daarvan, want de Geest is de waarheid.Stilstaan bij ...

Wereld
De wereld is de plaats waar mensen wonen. Maar in deze brief bedoelt Johannes er de mensen mee die zich afsluiten van God en van Jezus, en die de duivel, het kwade, over hen laat heersen.

Zoon van God
In het Oude Oosten dacht men dat een koning een kind was van de goden. Daarom zag men de farao in Egypte als de zoon van de zonnegod en werd de Romeinse keizer ‘zoon van God’ genoemd.

In het Oude Testament verwijst de titel 'Zoon van God' naar een bijzondere relatie met God. Zo wordt het volk Israël soms ‘zoon van God’ genoemd, omdat God dit volk geroepen heeft en omringd met zijn bescherming. Ook de koning wordt soms ‘zoon van God’ genoemd, omdat hij geroepen werd om in naam van God te regeren. Zo kon hij gerechtigheid en zegen van God op aarde brengen.

In het Nieuwe Testament spreken de evangelisten over Jezus als ‘Zoon van God’. Die titel plaatst Hem op één lijn met God, want in Jezus kan men de onzichtbare God zien en horen, kan men de aanwezigheid van God voelen. Hij is het beeld (de icoon) van God.

Water en bloed
Toen een soldaat in de zijde van de gekruisigde Jezus stak, kwam er water en bloed uit. Een aanduiding dat Jezus echt mens was.

Door water komen
Verwijzing naar het water bij het doopsel van Jezus.

Geest
(Latijn: Spiritus)
Geest is de kracht waarmee God inwerkt op het leven en denken van mensen. De Geest inspireert mensen om te leven zoals God het wil.

Waarheid
Voor Johannes is waarheid de verborgen werkelijkheid van God, die in Christus geopenbaard werd.

Bij de tekst

Drie getuigen

Volgens de Bijbel is alleen een verklaring van twee of drie getuigen rechtsgeldig (Deuteronomium 19, 15). Johannes heeft het over drie getuigen van de waarheid over Jezus:
. de Heilige Geest,
. het water bij zijn doopsel
. het bloed aan het kruis.

Drie keer wordt dus de nauwe relatie van Jezus met God uitgesproken:
. bij zijn doopsel
. bij zijn sterven op het kruis
. door de komst van de heilige Geest (Pinksteren)

Tegelijk is het een verwijzing naar de initiatiesacramenten:
. Water (doopsel)
. Bloed (eucharistie)
. Geest (vormsel)

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

Kinderen van God

We weten dat we de kinderen van God liefhebben,
wanneer we God liefhebben en zijn geboden naleven.

Sta stil bij deze zin uit de eerste brief van Johannes.
- Hoe kunnen we God liefhebben?
(God is niet zichtbaar)
- Welke geboden van God kennen we?Drievuldigheid

Christenen geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Merkwaardig is het dat deze drie terug komen bij de drie 'getuigen' waarvan Johannes spreekt:

. het doopsel van Jezus
(Jezus wordt door Johannes gedoopt; Stem uit de hemel die zegt: Gij zijt mijn zoon; De Geest daalt als een duif op Hem neer)

. de kruisdood van Jezus
(Jezus sterft aan een kruis; Jezus gaf de geest; De honderdman zegt: 'Deze mens was een zoon van God')

. de komst van de heilige Geest (Pinksteren)
(Zij werden allen vervuld van de heilige Geest; Petrus zegt: Jezus is u van Godswege aangewezen)