Loading...
 

Handelingen 5, 17-26

2 Gevangenis

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 5, 17-26: De gevangenis is leeg

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1725)

Toen werden de hogepriester en de sadduceeën die hem steunden, jaloers op de apostelen. Ze besloten in actie te komen. Ze lieten de apostelen oppakken en naar de gevangenis brengen.
Maar ’s nachts opende een engel van de Heer de deur van de gevangenis. De engel bracht de apostelen naar buiten en zei: ‘Ga terug naar de tempel en vertel de mensen daar dat Jezus is opgestaan uit de dood.’
Ze deden wat de engel zei. ’s Ochtends vroeg gingen ze terug naar de tempel en ze begonnen uitleg te geven over Jezus.

Diezelfde ochtend vergaderden de hogepriester, de sadduceeën en alle andere Joodse leiders. Ze stuurden dienaren naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar de gevangenis was leeg. De dienaren kwamen terug en vertelden: ‘De gevangenis was goed op slot en de bewakers stonden bij de deur. Maar toen we de deur opendeden, was er niemand!’
Toen de priesters en de hoogste tempelofficier dat hoorden, schrokken ze heel erg. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Op dat moment kwam iemand vertellen: ‘De mannen die in de gevangenis zaten, zijn in de tempel. Daar geven ze de mensen uitleg over Jezus!’
De hoogste tempelofficier ging samen met zijn dienaren de apostelen ophalen. Maar ze gebruikten geen geweld. Want ze waren bang dat ze dan zelf door de mensen gedood zouden worden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Maar nu werden de hogepriester en zijn aanhang, de Sadduceeën, erg jaloers. Ze grepen de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis.
Maar in de nacht deed een engel des Heren de deuren van de gevangenis open. Hij leidde hen naar buiten en zei: ‘Ga, treed weer op in de tempel en verkondig aan het volk al deze woorden van het Leven.”
Zij luisterden, gingen tegen de morgen naar de tempel en gaven er les.
Toen de hogepriester kwam met zijn aanhang, riepen ze het Sanhedrin, de raad der oudsten van het volk van Israël bijeen en stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen.
Maar toen ze er aankwamen vonden de dienaren hen niet meer in de kerker. Zij keerden terug en zeiden: ‘De gevangenis was stevig op slot en de wachten stonden voor de deuren op post, maar toen we opendeden was er niemand meer.”
De tempelcommandant en de hogepriesters werden ongerust toen ze dit hoorden. Ze vroegen zich af welke gevolgen dit zou kunnen hebben.
Maar iemand kwam zeggen: ‘De mannen die jullie in de kerker hebben gezet, zijn in de tempel en geven les aan het volk.”
Toen ging de bevelhebber met zijn dienaren hen halen. Ze deden dit zonder geweld te gebruiken, want ze hadden angst om door het volk gestenigd te worden.Stilstaan bij …

Hogepriester
Priester die aan het hoofd stond van de priesters en de levieten. Hij was ook de voorzitter van het Sanhedrin, de Grote Raad.

Sadduceeën
De Sadduceeën vormden een politieke en religieuze partij die een tijd lang veel invloed had in het Sanhedrin (Joodse rechtbank ten tijde van Jezus) en veel aanhangers had in rijke priesterfamilies. Zowel politiek als godsdienstig gezien waren ze conservatief. Ze kenden weinig sympathie bij het gewone volk omwille van hun vriendschapspolitiek met de Romeinse bezetter. Ze hielden zich uitsluitend aan de vijf boeken van Mozes (de geschreven wet), die zij meestal letterlijk lazen.
Lucas schreef dat ze niet geloofden in de verrijzenis.
Sinds het jaar 70, toen de tempel verwoest werd, zijn er geen Sadduceeën meer.

Sanhedrin
Ten tijde van Jezus was dit het hoogste gerechtshof. Het was bevond zich in Jeruzalem en werd geleid door een hogepriester.