Loading...
 

Hebreeën 9, 15.24-28

2 Kruis

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Hebreeën 9, 15.24-28: Het offer van Christus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1918-1920)

Maar Christus is gestorven om ons te bevrijden van alles wat we verkeerd gedaan hebben. Doordat hij zichzelf geofferd heeft, geldt nu Gods nieuwe afspraak. En daarom kunnen wij, die door God uitgekozen zijn, voor eeuwig gered worden. Dat heeft God zelf beloofd.

De heilige tent en alle voorwerpen daarin moeten dus rein gemaakt worden met bloed van dieren. Die heilige tent is niet meer dan een kopie van de ware heilige tent in de hemel. En daarom moet de hemelse tent rein gemaakt worden met een beter offer dan het bloed van dieren. Christus is de heilige tent in de hemel binnengegaan, een tent die niet door mensen gemaakt is. En nu is hij daar bij God. Daar zorgt hij ervoor dat wij echt gered zullen worden.
Christus hoeft zichzelf daar niet steeds opnieuw te offeren. Anders had hij vanaf het begin van de wereld telkens weer moeten lijden! Dat is anders bij de hogepriester. Die gaat wel elk jaar opnieuw de allerheiligste ruimte binnen. Maar die offert het bloed van een dier, en niet zijn eigen bloed.
Christus heeft zichzelf één keer geofferd, toen Gods nieuwe tijd begonnen is. Daarmee heeft hij alle zonden weggenomen.
Ieder mens zal één keer sterven. Daarna zal God zijn oordeel over hem uitspreken. Zo heeft ook Christus zichzelf één keer geofferd. Hij is gestorven voor de zonden van veel mensen. Hij zal opnieuw komen, maar dan niet om de zonden weg te nemen. Nee, hij zal komen om de mensen die op hem wachten, te redden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

En daarom is Christus middelaar van een nieuw verbond:
zijn dood verloste ons van de zonden
die onder het eerste verbond werden bedreven.
Nu kan al wie door God geroepen is
het eeuwig erfdeel ontvangen dat hen beloofd is.

Want Christus ging niet het heiligdom binnen dat mensen bouwden
en dat slechts een beeld is van het echte heiligdom.
Hij ging de hemel zelf binnen
om er bij God voor onze zaak te pleiten.
Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven.
In tegenstelling met de hogepriester
die jaar in jaar uit het allerheiligste binnengaat,
met bloed dat niet van hem is.
Want dan had Christus telkens opnieuw moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld.
Maar in feite is Hij slechts eenmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis,
om door zijn offer de zonden weg te nemen.
Eens moeten mensen sterven en daarna komt het oordeel.
Zo is ook Christus eenmaal geofferd,
omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen.
Als Hij een tweede maal komt, zal het niet zijn omwille van de zonde,
maar om geluk te brengen bij al wie die naar Hem uitziet.Stilstaan bij …

Zonde
Wie opzettelijk iets fout doet en daarmee iemand kwetst, kwetst niet alleen die persoon, maar ook God, omdat Hij wil dat we voor anderen respect opbrengen.

Eerste verbond
Een verbond is een bindende afspraak waarbij twee partijen beloften en verplichtingen uitspreken en vastleggen.
Met het eerste verbond wordt in het Nieuwe Testament de afspraak bedoeld tussen God en de Israëlieten, zoals dat in het joodse Bijbel (het eerste deel van de christelijke Bijbel, het Oude Testament) te vinden is.

Heiligdom / Tempel
De tempel was de plaats waar de hogepriester elk jaar een offer bracht werd om het volk met God te verzoenen. Dat gebeurde met het bloed van offerdieren tot aan de verwoesting van de tempel.

Hogepriester
In de joodse godsdienst stond de hogepriester aan het hoofd van alle priesters en levieten die in de tempel van Jeruzalem dienst deden. Sinds er in Israël geen koning meer was, koos men een hogepriester als geestelijke leider van Israël. In de tijd van Jezus was die ook voorzitter van het sanhedrin, de joodse Hoge Raad.
Een keer per jaar, op de jaarlijkse ‘Grote Verzoendag’, ging de hogepriester het Heilige der Heiligen van de tempel binnen om er het zoenoffer te brengen voor de zonden van het volk Israël. Hij bedekte die zonden met het bloed van een onschuldig lam, door dat bloed op het deksel van de Ark van het verbond te sprenkelen. Daardoor kon God de zonden van de mensen niet meer zien.
Hij droeg ook symbolisch de zonden van het volk over op een bok die de woestijn werd ingestuurd (de zondebok!).

Heiligdom binnengaan
Dit voorrecht was voorbehouden aan de priesters.

Bloed dat niet van hem is
Verwijst naar het bloed van de offers die in de tempel gebracht werden.

Tweede maal komen
Verwijzing naar de tweede komst van Christus.

Bij de tekst

Betekenis

Door zijn eigen leven op te offeren, maakte Jezus een definitief einde aan elke vorm van zondigheid die Gods liefde in de weg staat.’Joodse’ christenen

Christenen die zich vanuit het jodendom bekeerden, waren vertrouwd met het jaarlijks ritueel waarbij de hogepriester de tempel binnenging met het bloed van offerdieren om hiermee het volk te zuiveren.
De schrijver van deze brief gaat hierop verder en toont zo aan dat Christus het oude verbond overtreft:
. Het echte heiligdom is de hemel.
. Christus gaat daar binnen als de enige hogepriester.
. Dank zij het bloed van zijn eigen offer, brengt Hij alle gelovigen bij God.

Overweging

Agnes Lameire

De nieuwe hogepriester

De Hebreeënbrief noemt Jezus de nieuwe hogepriester. Omdat Hij het menselijk bestaan heeft gedeeld, staat Hij dicht bij ons en omdat Hij zonder zonde is, staat Hij ook dicht bij God. Hij kent onze zwakheden, onze zonden en is dus best geplaatst om ons - als eeuwige Hogepriester - bij de Vader te ‘verontschuldigen’.