Loading...
 

Hemelvaart B - tweede lezing

Efeziërs 4, 1-13: Eenheid in verscheidenheid

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Broeders en zusters in Efeze,
Ik, die hier in de gevangenis zit, omwille van Jezus,
vraag jullie dringend:
leef in overeenstemming met de roeping
die jullie van God kregen:
wees bescheiden, zacht en geduldig,
verdraag elkaar met liefde.
Doe jullie best om met elkaar in vrede te leven
zodat jullie de eenheid bewaren
die de Geest jullie geeft:
één lichaam en één Geest,
zoals God jullie ook roept tot één hoop.
Eén Heer, één geloof en één doopsel.
Eén God, de Vader van alle mensen,
die boven ons allen staat,
die door allen werkt
en in allen aanwezig is.

Ieder van ons kreeg een bijzondere gave van Christus. (...)
Zo zijn er sommigen apostel,
anderen profeet of verkondigers van het evangelie.
Weer anderen zijn herders of leraars.
Dank zij hen kunnen christenen God dienen.
Zo kan het lichaam van Christus groeien
totdat wij door ons geloof
en door onze kennis van de Zoon van God
tot een eenheid te komen.
De eenheid van een volwassen mens.Stilstaan bij ...

Gevangenis
Op basis hiervan veronderstelt men dat Paulus deze brief zou geschreven hebben toen hij in de gevangenis zat in Rome rond het jaar 62.

Nederig
Geen hoge dunk hebben van zichzelf.

Genade
Het handelen van God dat door de mensen ervaren wordt als een geschenk.

Naar den hoge opstijgen
Verwijst naar de Hemelvaart van Christus.

Diepte
In de geloofsbelijdenis staat: ‘Hij is nedergedaald ter helle’. Met deze diepte / hel wordt de onderwereld bedoeld, de plaats waar de overledenen bijeen zijn. Doordat Jezus daar ‘neerdaalt’, kan Hij die mensen mee opnemen in zijn verrijzenis.
Dit wordt visueel voorgesteld op de verrijzenisicoon, waarbij de verrezen Christus de poorten van de onderwereld met de voeten treedt en Adam (vertegenwoordiger van alle mannen) en Eva (vertegenwoordigster van alle vrouwen) bij de pols neemt en uit hun graf (dood) trekt, mee de hoogte in, naar het volle leven bij God.

Apostel
Grieks woord voor: ‘afgezant’, ‘gezondene’.
Dit woord wordt nu gebruikt voor de twaalf leerlingen, die Jezus heeft uitgekozen en uitgezonden met de opdracht zijn leer te verkondigen. Toen Paulus deze brief schreef had het woord nog een ruimere betekenis.

Profeet
Het Griekse woord voor ‘profeet’ betekent: ‘spreken voor of in naam van een ander’.
Een profeet in de bijbel is iemand die spreekt in naam van God: iemand die een concrete situatie aanklaagt en oproept om ze te veranderen, om ze om te keren vanuit Gods droom over de wereld.
Heel wat profeten werden niet graag gezien omdat ze dingen zegden die de mensen niet graag hoorden.

Evangelist
Afkomstig van het Griekse woord voor ‘prediker van de blijde boodschap’

Herder
Een herder zorgt voor zijn kudde: hij zorgt ervoor en leidt die naar plaatsen waar eten is.
De herder is in deze tekst het beeld van een functie binnen de gemeente van christenen. Het gaat om iemand die voor de groep christenen zorgt in al zijn aspecten. Christenen spreken nu nog steeds van een pastoor (afgeleid van het Latijnse woord voor herder: pastor). Soms spreekt men nu nog over een pastoor als ‘herder’ van een parochie.

Leraar
In deze context bedoelt Paulus iemand die ‘les geeft’ over de bijbel en het evangelie van Jezus.

Heilige
In het Nieuwe Testament worden christenen ‘heiligen’ genoemd. Namelijk: mensen die aan God toebehoren en in Christus geloven.Bij de tekst

Stilstaand bij de brief

Dit stukje tekst komt uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze. Toch is het helemaal niet zeker dat Paulus deze brief geschreven heeft, en ook niet dat die brief specifiek voor de christenen van Efeze bedoeld was.
Maar omdat deze brief in Efeze gevonden werd, zei men al heel vroeg dat die voor de christenen van Efeze bedoeld was. En omdat hij veel gelijkenissen vertoont met de brief die Paulus schreef aan de christenen van Kolosse, zegt men dat de schrijver van deze brief Paulus was.

Suggestie

Grote kinderen

Paulus in de XXIe eeuw

Nadat je over Paulus hebt verteld (maak hiervoor gebruik van het boekje 'Verhalen van Paulus', uitgeverij Averbode 2013), en zo in het verleden bent gegaan, vraag je de kinderen om zich in te beelden hoe Paulus het nu aan boord zou leggen om het evangelie te brengen. Je kunt dit doen door elementen van je verhaal over Paulus te hernemen en de kinderen te laten zoeken naar de 21e eeuwse tegenhanger ervan. Bv:

Ie eeuw
boot
brief
tenten maken
preken in een synagoge
paard


XXIe eeuw
vliegtuig
mail
architect / aannemer
optreden in het Sportpaleis
auto


De kinderen schrijven een brief schrijven alsof ze nu Paulus zouden zijn. Je kunt hiervoor dit werkblad gebruiken.