Loading...
 

Jesaja 42, 1-7

Jesaja 42, 1-7: Taak van de Dienaar

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zegt: 'Kijk, dit is mijn dienaar, die Ik zal steunen.
Hem heb Ik uitverkoren. Ik hou van hem.
Ik heb hem mijn geest gegeven.
Hij zal de volken leren om goed en eerlijk te zijn.
Mijn dienaar roept niet en schreeuwt niet.
Hij laat zijn stem niet horen op straat.
Hij breekt het geknakte riet niet
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.
Echt waar,
hij zal zorgen dat iedereen eerlijk behandeld wordt.
Hij zal niet zwak worden en niet worden geknakt,
maar het recht op de aarde vestigen.
Verre landen kijken uit naar zijn boodschap.

Zo zegt God, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen
en de aarde gespreid heeft met al wat zij voortbrengt,
die levensadem geeft aan hen die er wonen
en levensgeest aan allen die er hun wegen gaan.
Ik, God, Ik heb jou geroepen om geluk te brengen,
Ik neem jou bij de hand,
Ik vorm je, en bestem je tot een verbond met het volk,
tot een licht voor alle volkeren:
blinde mensen zullen weer zien,
gevangenen zullen uit de donkere kerker bevrijd worden.'Stilstaan bij ...

Dit is mijn Dienaar
Met deze woorden stelt God zijn dienaar voor. Deze woorden werden vroeger uitgesproken bij de troonsbestijging van een koning.

Wie Jesaja precies bedoelde met deze Dienaar is niet duidelijk:
. bedoelde hij Cyrus / Kores, de koning van het Perzische Rijk die de joodse ballingen in Babylon toeliet om terug te keren naar hun land?
. bedoelde hij er zichzelf mee?
. bedoelde hij er de Messias? (zoals christenen deze tekst lezen)
. bedoelde hij er het volk Israël mee?

Geest
Bij de troonsbestijging van een koning, zalfde men de koning met olie en sprak men de woorden uit: 'Ik zal u tot Vader zijn en gij Mij tot Zoon.' Zo ontving de koning de Geest van God.
(Dit gebruik is met deze betekenis opgenomen in het sacrament van het vormsel.)
Na de tijd van de koningen werden hogepriesters en later ook profeten gezalfd. Het Hebreeuwse woord voor 'zalven, 'masja' is terug te vinden in het woord 'masijach' de 'gezalfde', dat je kunt horen in het woord ‘Messias’. De Griekse vertaling voor het woord Messias is: 'Christus'.

Licht voor de naties
De zending van de Messias wordt niet beperkt tot het eigen joodse volk.

Blinden, gevangenen
Hiermee bedoelde Jesaja de ballingen in Babylonië.Spreken met beelden

'Het geknakte riet zal hij niet breken
en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.'

Hiermee bedoelde Jesaja:

'Zwakke mensen zal hij niet nog zwakker maken.
Mensen zonder kracht zal hij niet kapot maken.' (Bijbel in Gewone taal)

Bij de tekst

Historische context

Voor de meeste bannelingen uit Israël in Babylonië was de verwoesting van de tempel en van hun land een teken dat God hen in de steek liet. Jesaja reageert daarop door te zeggen dat God zijn Geest stort in iemand die Hem dient.
De identiteit van die dienaar is wel onduidelijk.
. gaat het om Israël zelf?
. gaat het om een profeet die na zijn lijden verheerlijkt wordt?Liederen over de dienaar van JHWH

In de teksten van Jesaja staan er vier liederen over de ‘Dienaar van JHWH’. (Ebed JHWH-liederen)

Jesaja 42, 1-4: het eerste lied over de Dienaar van JHWH.
Daarin staat wat de taak is van de Dienaar: realiseren van rechtvaardigheid op aarde.

Jesaja 49, 1-6 is het tweede lied.
Daarin staat dat de Dienaar moet zorgen voor de terugkeer van de joden in ballingschap en dat hij een licht voor alle volkeren zal zijn.

Jesaja 50, 4-9 is het derde lied en
Jesaja 52, 13-53,12 is het vierde lied.
In de twee laatste liederen wordt de rol van de Dienaar verder uitgewerkt.


Deze liederen zijn belangrijk voor christenen, want in die Dienaar zien ze Jezus.
De eerste christenen lazen die woorden als het levensprogramma van Christus: Hij laat een nieuwe tijd beginnen, waarin recht en gerechtigheid zegevieren. Tegelijk lazen ze die tekst als richtingwijzer voor de levensweg van alle christenen.

Suggestie

Grote kinderen

KENNISMAKEN MET DE BIJBELTEKST

Dromen in Babylon

Daar zitten ze dan, de bewoners van Jeruzalem …
als ballingen in Babylon.
Alles is voorbij: Jeruzalem is verwoest, de tempel is platgebrand,
het land is één grote ruïne en is nu een deel van een provincie van Babylonië

Profeten hadden de bewoners van Jeruzalem nog zo gezegd
dat ze van levenshouding moesten veranderen.
Maar mensen veranderen niet zomaar.
En zo waren ze uiteindelijk
als vreemdelingen uit hun eigen land weggevoerd.

Midden in die puinhoop van hun leven is er een profeet,
een tweede Jesaja.
Hij zegt dat er iemand zal komen
die deze hele troosteloze situatie op zijn kop zal zetten.


"Hij is niet iemand die roept, of schreeuwt, of betoogt,
Het is iemand die het geknakte riet niet zal breken
en een zacht vuur niet zal blussen.
Het is iemand die zonder ophouden
ervoor zorgt dat iedereen het goed heeft.

En iedereen zal willen zien wat hij doet
en doen wat hij zegt.

Als je blind bent, zal hij je doen zien
Ben je gevangen, dan zal hij je uit de kerker bevrijden."

De mensen die naar die profeet luisterden, dachten:
hij kan het allemaal wel mooi zeggen
maar daarom is het nog niet zo.
Dat was ook zo.
Maar omdat de profeet zei
dat die sombere tijden voorbij zouden gaan
dat het ooit wel eens opnieuw goed met hen zou worden
gaf dat moed om die moeilijke tijd aan te kunnen.