Loading...
 

Lucas 1, 69-75

2 C.Leterme (2019)

Foto © Chantal Leterme (Frankrijk - 2019)


…page…

Lucas 1, 69-75: Danklied van Zacharias

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1617-1618)

Hij heeft ons een machtige redder gegeven,
uit de familie van koning David.
Lang geleden heeft God al beloofd:
‘Ik zal jullie redden van je vijanden
en van iedereen die jullie haat.’
Dat hebben de profeten gezegd tegen onze voorouders.
Zo toonde God aan hen zijn liefde,
hij is zijn heilige belofte niet vergeten.
God beloofde aan Abraham, onze voorvader,
dat hij ons zou redden van onze vijanden.
Hij wil dat we hem trouw dienen, met heel ons hart,
zonder bang te zijn.
We mogen bij hem zijn, ons leven lang.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God gaf ons een reddende kracht,
uit het huis van David, zijn dienaar.
Lang geleden beloofde God die
met de woorden van zijn heilige profeten.

We zouden gered worden uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van al wie ons haat.
Zo toonde God zijn goedheid aan onze voorouders.
Hij was zijn heilig verbond niet vergeten,

de eed die Hij gezworen had aan onze vader Abraham.
Hij zal ervoor zorgen dat we bevrijd worden uit de hand van vijanden.
Zo kunnen we Hem zonder vrees dienen
in heiligheid en goedheid al onze dagen in zijn nabijheid.Stilstaan bij

Barmhartigheid / goedheid
Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is verwant aan het Hebreeuwse woord voor baarmoeder. Zoals kinderen in de baarmoeder groeien, zo mogen mensen groeien in de veilige omarming van God.
In deze context verwijst de barmhartigheid van God naar het feit dat Elisabet toch een kindje krijgt, niettegenstaande haar hoge leeftijd. Hierbij valt op dat de meeste moeders van belangrijke personen in de Bijbel aanvankelijk geen kinderen konden krijgen. Zo wil de Bijbel zeggen dat het God was die de geboorte van dit kind wilde.

Abraham
(= vader van vele volkeren)
Stamvader van het joodse volk. Hij leefde rond 2000 voor Christus. Abraham kwam uit Ur (nu: zuiden van Irak). Hij trok naar het land Kanaän, dat nu Israël heet. Daar kreeg hij op hoge leeftijd kinderen: Ismaël bij Hagar, een Egyptische dienares van Sara, en later Isaak bij zijn vrouw Sara.

Bij de tekst

Wortels in het Oude Testament

Het lied van Zacharias bevat veel woorden en beelden uit het Oude Testament.
Vooral het tweede deel van Jesaja was inspirerend: na een hele tijd van verwijdering tussen God en de mensen is er hoop op vrede en licht.