Loading...
 

Lucas 9, 57-62

2 Volgen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 9, 57-62: Ga met Me mee

Matteüs 8, 18-22 // Lucas 9, 57-60De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1638-1639)

Onderweg zei iemand tegen Jezus: ‘Ik wil met u meegaan. Het maakt niet uit waar u naartoe gaat!’ Jezus zei tegen hem: ‘Vossen hebben een hol en vogels hebben een nest. Maar de Mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten.’
En Jezus zei tegen een ander: ‘Ga met me mee!’ De man antwoordde: ‘Heer, vindt u het goed als ik eerst mijn vader ga begraven?’ Maar Jezus zei: ‘Laat de doden maar voor elkaar zorgen. Jij moet de mensen gaan vertellen over Gods nieuwe wereld!’
Iemand anders zei tegen Jezus: ‘Ik wil met u meegaan, Heer! Maar mag ik eerst afscheid nemen van mijn familie?’ Jezus zei tegen hem: ‘Mensen die achteromkijken in plaats van vooruit, zijn niet geschikt voor Gods nieuwe wereld.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Terwijl ze onderweg waren, zei iemand tegen Jezus:
‘Ik zal Je volgen, waar Je ook gaat’.
En Jezus zei: ‘Dat is niet gemakkelijk:
de vossen hebben holen en vogels hebben nesten,
maar de Mensenzoon heeft zelfs geen kussen
waar Hij zijn hoofd kan op laten rusten’.

Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Me’.
Maar die persoon vroeg: ‘Heer, mag ik eerst teruggaan
om mijn vader te begraven?’
Jezus zei: ‘Laat de doden hun doden begraven.
Maar jij, ga heen en verkondig het rijk van God’.

Nog een ander zei: ‘Ik wil Je volgen, Heer,
maar mag ik eerst afscheid nemen van mijn familie?’
Tegen hem zei Jezus: ‘Wie ploegt en daarbij achterom kijkt,
is niet geschikt voor het rijk van God’.Stilstaan bij …

Mensenzoon
De profeten gebruikten het woord ‘mensenzoon’ om een mens aan te duiden in zijn sterfelijkheid en nietigheid. Maar de profeet Daniël sprak over de mensenzoon als over een koning die zorgt voor vrede en die de mensen komt oordelen.
Later werd dit woord gebruikt om er de menselijke natuur van Jezus mee aan te duiden. Huub Oosterhuis vertaalt ‘Mensenzoon’ met ‘Mensenkind’.

Begraven
Voor de joden is doden begraven een plicht die voorrang heeft op bijna alle andere verplichtingen. Men is dan zelfs vrijgesteld van het reciteren van de geloofsbelijdenis (Sjema), het bidden van de dagelijkse gebeden, het dragen van gebedsriemen, het bestuderen van de wet.
De prioriteit van het begraven van de doden vervalt voor wie Jezus wilt volgen. Alle andere verantwoordelijkheden en plichten moeten wijken voor wie beantwoordt aan zijn oproep, hoe belangrijk ze ook zijn.

Doden
Al wie zich niet om het Rijk van God bekommert, is als ‘dood’ in de ogen van Jezus.

Laat de doden hun doden begraven
Met deze zin overdreef Jezus op een manier zoals men dat in het oosten doet. Hij wilde ermee te kennen geven hoe hoog zijn eisen waren voor zijn volgelingen. Tegelijk gaf Hij zijn kijk weer op leven en dood. Wat ‘leven’ was voor de mensen, was voor Hem ‘dood’, omdat het onder de macht van de dood stond. Jezus kende een leven dat niet door de dood werd beheerst. Wie Jezus volgde, kreeg deel aan dat echte leven.
Die zin kan ook betekenen dat men zijn aandacht niet mag richten op het verleden, maar op het Rijk van God, dat zich in het heden situeert.

Ploegen
Op velden en akkers vol met stenen, mag men zich bij het ploegen, het bewerken van de grond, niet laten afleiden door rond te kijken. Wie het Rijk van God voor ogen heeft, mag zich door niets laten afleiden.

Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

Als Elisa besluit de profeet Elia te volgen, vraagt hij of hij nog eerst afscheid mag nemen van zijn ouders (1 Koningen 19, 16b. 19-21).
Jezus gaat een stap verder: het Rijk van God is zo belangrijk dat wie achterom kijkt in zijn leven ongeschikt is voor dit rijk.Ken je taal

'Laat de doden hun doden begraven'
= maak je geen zorgen om mensen aan wie je niet veel hebt omdat ze niet veel vertegenwoordigen.

= als men je vraagt voor een belangrijke opdracht, mag je geen uitvluchten zoeken.

Suggesties

Kleine kinderen

VERDIEPEN

Maar drie dingen

Wanneer Jezus zijn leerlingen op weg stuurt, zegt Hij dat ze niet veel mogen meenemen.
Stel dat je op kamp gaat.
De leiding zegt dat je maar drie dingen mag meenemen.
- Wat zou jij meenemen? Waarom?

- Zijn er ook dingen die niet te zien zijn en die toch belangrijk zijn als je samen met anderen weg bent?
- Welke van die dingen zou Jezus de moeite waard vinden?
- Weet je ook waarom?

DOEN

Het Rijk van God

Jezus zegt aan zijn leerlingen: 'Ga van dorp tot dorp en vertel over het Rijk van God.'

- Wat weet jij van het Rijk van God?
- Hoe stel je dat voor?
- Hoe 'droomt' God de wereld voor de mensen?

De kinderen maken hierover een tekening.
Hang nadien alle tekeningen op in een lange fries of aan een waslijn met wasspelden.Kleuren

Nadat je deze evangelietekst hebt voorgelezen, bezorg je de kinderen deze tekening om te kleuren:

Jezus Volgen

Klik hier voor deze tekening op A4-formaat.

Grote kinderen

VERDIEPEN

Wat hoort thuis in het Rijk van God?

Hieronder staan heel wat werkwoorden. Verdeel ze in drie groepen:
- Welke werkwoorden horen zeker thuis in het Rijk van God?
- Welke werkwoorden horen er zeker niet in thuis?
- Welke werkwoorden horen op het eerste zicht nergens bij? Bespreek met de kinderen hoe die werkwoorden iets of niets met het Rijk van God kunnen te maken hebben.

genezen leren zoeken pesten
vertellen lachen helpen lopen
plagen koken delen wenen
lezen dansen spelen slapen
Merk op
Met kinderen vanaf tien jaar kun je sommige werkwoorden ook symbolisch lezen.

Bijvoorbeeld:
'Slapen' is echt slapen, maar kan ook betekenen: voor niets aandacht hebben (niet kijken, niet luisteren ...)
'Zoeken' is overal rondkijken naar iets wat verloren is, maar kan ook betekenen: zoeken naar een oplossing voor een probleem dat zich aandient.

VERTELLEN

Het beloofde land

(C. LETERME, Parels van verhalen, uitgeverij Averbode 2019, p. 73)

‘Maandag om 9.45 uur vertrekt op spoor vier de trein naar een land
waar iedereen vriendelijk is en niemand arm is.’
Deze aankondiging vond iedereen van het dorp in de brievenbus.

Die maandagmorgen stond perron vier
vol met mensen die naar dat land wilden.
Ze hadden van alles mee in koffers en manden.

Toen de trein er was, werd er geduwd en getrokken.
Er bleek onvoldoende plaats voor al wat ze meegenomen hadden.
Sommige mensen gingen met hun spullen terug naar huis.

Enkele uren later kwam de trein aan de voet van een berg.
‘De trein is te zwaar geladen’, zei de machinist.
Laat alles achter wat je toch niet gelukkig maakt.’

Na een tijd kwam de trein bij een berg die nog steiler was dan de eerste.
‘Jullie moeten nog meer bagage achterlaten’ zei de machinist.
De mensen lieten uiteindelijk nog wat achter.

Enkele uren later, toen de zon onderging,
reed de trein het beloofde land in,
het land waar mensen elkaar vonden zonder al hun spullen.
Overweging bij het verhaal
(C. Leterme)
Wie het rijk van God wil realiseren,
krijgt van Jezus de raad
alles los te laten.
Want wie te veel meesleurt,
kan er niet veel van terechtbrengen.

Heel veel tijd steken in het materiële
doet de aandacht verdelen,
zorgt ervoor dat waar het echt om gaat
niet de kans krijgt
om zich te ontplooien.

Wie het rijk van God wil realiseren,
moet dringend ‘ontspullen’
zodat men de ander kan vinden
in liefdevolle aandacht
en oprechte bezorgdheid.

DOEN

Tekenen en kleuren

Lees eerst het evangelie voor. Daarna denken de kinderen na over wat zij belangrijker zouden kunnen vinden dan het 'Rijk van God'. Dit tekenen ze in de buurt van de zetel op deze tekening.


Merk op
Over de zetel op de tekening staat niets in het evangelie.
- Wat zou de tekenaar daarmee willen zeggen?Jezus volgen

De kinderen tekenen één van hun voeten over.
Daarna verdelen ze de getekende voetzool in zes delen.
Rond de voetzool schrijven ze bondig op hoe ze Jezus kunnen volgen. Als ze in de loop van de dag iets gedaan hebben waaruit blijkt dat ze Jezus gevolgd hebben, kleuren ze één deel van de getekende voetzool.
Het is de bedoeling dat ze tegen het einde van de week een volledig ingekleurde voetzool hebben.

Jongeren

VERDIEPEN

Spreken over het Rijk van God

Jezus stuurde zijn leerlingen uit om iedereen op te roepen het Rijk van God te realiseren.
Bespreek:
- Wat vind jij zelf de moeite waard bij het realiseren van het Rijk van God?
- Hoe kun je over het Rijk van God spreken in een hedendaagse taal?
Daarna schrijven de jongeren een kort mailbericht, of een SMS-bericht dat hun vrienden daarover informeert.
INLEVEN

Zeven monniken


Lucas 9, 62

De zesde monnik in de rij keert zich om.
- Waarom zou hij dat gedaan hebben?
- Zou hij spreken met de zevende monnik?
- Wat zou hij dan zeggen?
. Heeft hij bedenkingen rond wie ze volgen?
. Heeft hij kritiek op de manier waarop ze hem volgen?
. Wil hij niet meer volgen? Wil hij een eigen weg gaan?

Stel dat jij de achtste monnik bent.
- Waar zou jouw plaats zijn en waarom?
. Daar waar nu de eerste monnik staat?
. Daar waar nu de laatste monnik staat?
. Bij de eerste vijf monniken?
. Met je rug naar de monnik die zich omkeerde?
. Naast de monnik die zich omkeerde?
. Kijkend naar de monnik die zich omkeerde?

Schrijf neer wat er door je hoofd gaat:
Als ik de achtste monnik zou zijn, dan zou ik …


De jongeren lezen daarna deze teksten in stilte.
In volle respect voor elkaar noteren ze bij die teksten korte bedenkingen zoals:
. dat vind ik ook
. daar ben ik het niet mee eens
. ik wil daar meer info over
. dat begrijp ik niet

Sta nadien stil bij deze bedenkingen.
Belangrijk
In deze activiteit staat niet het al of niet monnik-zijn centraal, maar wel het volgen van Jezus.

Overweging

Marc Gallant, trappist (Orval)

Kerngedachte

Waar het hier om gaat, is dat Jezus ons uitnodigt om ons in te zetten voor het enig noodzakelijke, en de aankondiging van de Goede Boodschap, ongeacht de omstandigheden, altijd met woord en daad te plaatsen in het middelpunt van ons dagelijks leven.