Loading...
 

Matteüs 8, 18-22

2 Nest

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 8, 18-22: Meegaan met Jezus

Matteüs 8, 18-22 // Lucas 9, 57-60De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1532-1533)

Toen Jezus alle mensen om zich heen zag staan, zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer.’
Een wetsleraar kwam naar Jezus toe en zei: ‘Meester, ik wil met u meegaan. Het maakt niet uit waar u naartoe gaat!’ Jezus zei tegen hem: ‘Vossen hebben een hol en vogels hebben een nest. Maar de Mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten.’
Eén van de leerlingen zei: ‘Heer, ik wil met u meegaan. Maar mag ik eerst nog mijn vader begraven?’ Maar Jezus zei: ‘Ga met mij mee, en laat de doden maar voor elkaar zorgen.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag,
zei Hij: ‘Kom, ga naar de overkant.’
Een Schriftgeleerde ging naar Hem toe en zei:
‘Meester ik zal Je volgen, waar Je ook heen gaat.’
Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen
en de vogels uit de lucht hebben nesten,
maar de Mensenzoon heeft niets
waarop Hij zijn hoofd kan laten rusten.’
Een van zijn leerlingen voeg aan Hem:
‘Heer, laat me eerst teruggaan om mijn vader te begraven.’
Jezus zei: ‘Volg Me, laat de doden hun doden begraven.’Stilstaan bij …

Mensenzoon
De profeten gebruikten het woord ‘mensenzoon’ om een mens aan te duiden in zijn sterfelijkheid en nietigheid. Maar de profeet Daniël sprak over de mensenzoon als over een koning die zorgt voor vrede en die de mensen komt oordelen.
Later werd het woord ‘Mensenzoon’ gebruikt om er de menselijke natuur van Jezus mee aan te duiden. Huub Oosterhuis vertaalt ‘Mensenzoon’ met ‘Mensenkind’.

Begraven
Voor de joden is doden begraven een plicht die voorrang heeft op bijna alle andere verplichtingen. Men is dan zelfs vrijgesteld van het reciteren van de geloofsbelijdenis (Sjema), het bidden van de dagelijkse gebeden, het dragen van gebedsriemen, het bestuderen van de wet.
Deze prioriteit vervalt voor wie Jezus wilt volgen. Alle andere verantwoordelijkheden en plichten moeten wijken voor wie beantwoordt aan zijn oproep, hoe belangrijk ze ook zijn.

Doden
Al wie zich niet om het Rijk van God bekommert, is als ‘dood’ in Jezus’ ogen.

Laat de doden hun doden begraven
Met deze zin overdreef Jezus op oosterse wijze. Hij wilde ermee zeggen hoe hoog zijn eisen waren voor zijn volgelingen. Tegelijk gaf Hij zijn kijk weer op leven en dood. Wat ‘leven’ was voor de mensen, was voor Hem ‘dood’, omdat het onder de macht van de dood stond. Jezus kende een leven dat niet door de dood werd beheerst. Wie Jezus volgde, kreeg deel aan dat echte leven.
Die zin kan ook betekenen dat men zijn aandacht niet mag richten op het verleden, maar op het Rijk van God, dat zich in het heden situeert.

Bij de tekst

Wortel in het Oude Testament

Als Elisa besluit de profeet Elia te volgen, vraagt hij of hij nog eerst afscheid mag nemen van zijn ouders (1 Koningen 19, 16b. 19-21).
Jezus gaat een stap verder: het Rijk van God is zo belangrijk dat wie achterom kijkt in zijn leven ongeschikt is voor dit rijk.Ken je taal

'Laat de doden hun doden begraven'
= maak je geen zorgen om mensen aan wie je niet veel hebt omdat ze niet veel vertegenwoordigen.

= als men je vraagt voor een belangrijke opdracht, mag je geen uitvluchten zoeken.

Suggesties

Kleine kinderen

VERDIEPEN

Maar drie dingen

Wanneer Jezus zijn leerlingen op weg stuurt, zegt Hij dat ze niet veel mogen meenemen.
Stel dat je op kamp gaat.
De leiding zegt dat je maar drie dingen mag meenemen.
- Wat zou jij meenemen? Waarom?

- Zijn er ook dingen die niet te zien zijn en die toch belangrijk zijn als je samen met anderen weg bent?
- Welke van die dingen zou Jezus de moeite waard vinden?
- Weet je ook waarom?

DOEN

Het Rijk van God

Jezus zegt aan zijn leerlingen: 'Ga van dorp tot dorp en vertel over het Rijk van God.'

- Wat weet je van het Rijk van God?
- Hoe stel ej dat voor?
- Hoe 'droomt' God de wereld voor de mensen?

De kinderen maken hierover een tekening.
Hang nadien alle tekeningen op in een lange fries of aan een waslijn met wasspelden.Kleuren

Nadat Het voorlezen van deze evangelietekst, bezorg je de kinderen deze tekening om te kleuren:

Jezus Volgen

Klik hier voor deze tekening op A4-formaat.

Grote kinderen

VERDIEPEN

Wat hoort thuis in het Rijk van God?

Hieronder staan heel wat werkwoorden. Verdeel ze in drie groepen:
- Welke werkwoorden horen zeker thuis in het Rijk van God?
- Welke werkwoorden horen er zeker niet in thuis?
- Welke werkwoorden horen op het eerste zicht nergens bij? Bespreek met de kinderen hoe die werkwoorden iets of niets met het Rijk van God kunnen te maken hebben.

genezen leren zoeken pesten
vertellen lachen helpen lopen
plagen koken delen wenen
lezen dansen spelen slapen
Merk op
Met kinderen vanaf tien jaar kun je sommige werkwoorden ook symbolisch lezen.

Bijvoorbeeld:
'Slapen' is echt slapen, maar kan ook betekenen: voor niets aandacht hebben (niet kijken, niet luisteren ...)
'Zoeken' is overal rondkijken naar iets wat verloren is, maar kan ook betekenen: zoeken naar een oplossing voor een probleem dat zich aandient.

VERTELLEN

Het beloofde land

(C. LETERME, Parels van verhalen, uitgeverij Averbode 2019, p. 73)

‘Maandag om 9.45 uur vertrekt op spoor vier de trein naar een land
waar iedereen vriendelijk is en niemand arm is.’
Deze aankondiging vond iedereen van het dorp in de brievenbus.

Die maandagmorgen stond perron vier
vol met mensen die naar dat land wilden.
Ze hadden van alles mee in koffers en manden.

Toen de trein er was, werd er geduwd en getrokken.
Er bleek onvoldoende plaats voor al wat ze meegenomen hadden.
Sommige mensen gingen met hun spullen terug naar huis.

Enkele uren later kwam de trein aan de voet van een berg.
‘De trein is te zwaar geladen’, zei de machinist.
Laat alles achter wat je toch niet gelukkig maakt.’

Na een tijd kwam de trein bij een berg die nog steiler was dan de eerste.
‘Jullie moeten nog meer bagage achterlaten’ zei de machinist.
De mensen lieten uiteindelijk nog wat achter.

Enkele uren later, toen de zon onderging,
reed de trein het beloofde land in,
het land waar mensen elkaar vonden zonder al hun spullen.

DOEN

Tekenen en kleuren

Lees eerst het evangelie voor. Daarna denken de kinderen na over wat ze belangrijker zouden kunnen vinden dan het 'Rijk van God'. Dit tekenen ze in de buurt van de zetel op deze tekening.


Merk op
Over de zetel op de tekening staat niets in het evangelie.
- Wat zou de tekenaar daarmee willen zeggen?Jezus volgen

De kinderen tekenen één van hun voeten over.
Daarna verdelen ze de getekende voetzool in zes delen.
Rond de voetzool schrijven ze bondig op hoe ze Jezus kunnen volgen. Als ze in de loop van de dag iets gedaan hebben waaruit blijkt dat ze Jezus gevolgd hebben, kleuren ze één deel van de getekende voetzool.
Het is de bedoeling dat ze tegen het einde van de week een volledig ingekleurde voetzool hebben.
Jongeren

VERDIEPEN

Spreken over het Rijk van God

Jezus stuurde zijn leerlingen uit om iedereen op te roepen het Rijk van God te realiseren.
Bespreek:
- Wat vind jij zelf de moeite waard bij het realiseren van het Rijk van God?
- Hoe kun je over het Rijk van God spreken in een hedendaagse taal?
Daarna schrijven de jongeren een kort mailbericht, of een SMS-bericht dat hun vrienden daarover informeert.
INLEVEN

Zeven monniken


Lucas 9, 62

De zesde monnik in de rij keert zich om.
- Waarom zou hij dat gedaan hebben?
- Zou hij spreken met de zevende monnik?
- Wat zou hij dan zeggen?
. Heeft hij bedenkingen over wie ze volgen?
. Heeft hij kritiek op de manier waarop ze hem volgen?
. Wil hij niet meer volgen? Wil hij een eigen weg gaan?

Stel dat je de achtste monnik bent.
- Waar zou je plaats zijn en waarom?
. Daar waar nu de eerste monnik staat?
. Daar waar nu de laatste monnik staat?
. Bij de eerste vijf monniken?
. Met je rug naar de monnik die zich omkeerde?
. Naast de monnik die zich omkeerde?
. Kijkend naar de monnik die zich omkeerde?

Schrijf neer wat er door jouw hoofd gaat:
Als ik de achtste monnik zou zijn, dan zou ik …


De jongeren lezen daarna deze teksten in stilte.
In volle respect voor elkaar noteren ze bij die teksten korte bedenkingen zoals:
. dat vind ik ook
. daar ben ik het niet mee eens
. ik wil daar meer info over
. dat begrijp ik niet

Sta nadien stil bij deze bedenkingen.
Belangrijk
In deze activiteit staat niet het al of niet monnik-zijn centraal, maar wel het volgen van Jezus.

Overweging

Marc Gallant, trappist (Orval)

Kerngedachte

Waar het hier om gaat, is dat Jezus mensen uitnodigt om zich in te zetten voor het enig noodzakelijke en de aankondiging van de Goede Boodschap altijd met woord en daad te plaatsen in het middelpunt van het dagelijks leven.