Loading...
 

15 augustus: Tenhemelopneming van Maria - evangelie

Worship


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

DEEL 1: Lucas 1, 39-45: Maria bij Elisabet 

Klik hier voor info en suggesties.
DEEL 2: Lucas 1, 46-56: Magnificat

De tekst

Praktische info

Bij het materiaal dat u op deze site vindt, hoort een map.
'Bijbel in 1000 seconden' bevat een verzameling van ongeveer 227 fiches die stilstaan bij lezingen in het kerkelijk jaar.

Die map is te verkrijgen via: info aan bijbelin1000seconden.be
of via het: Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
Telefoon: 03/210 08 14; Mail: halewijn.uitgaven aan kerknet.be

De fiche die hoort bij Lucas 1, 46-56, bevat:
. De Bijbeltekst, zoals die voorgelezen wordt tijden de eucharistieviering
. Informatie bij die Bijbeltekst
. De Bijbeltekst die 'Dichter bij de tijd' herschreven werd
. Informatie over de betekenis van deze tekst
. Informatie over de tenhemelopneming van Maria
Bij de tekst

Inhoud

Het lied 'Magnificat' bezingt:
- de grote daden van God tegenover Maria
- hoe God het opneemt voor zijn volk
- het einde van het onrecht
- de taak van de Messias

De maatschappelijke betrokkenheid van Lucas is in zijn evangelie duidelijk zichtbaar. Het door Maria uitgesproken Magnificat keert de gevestigde verhoudingen tussen arm en rijk volledig om.Wortels in het Oude Testament

Maria doet denken aan Myriam, de zus van Mozes. Na de bevrijding uit Egypte, wanneer het volk door de Rode Zee is getrokken, zingt Myriam een lied dat te vergelijken is met het Magnificat:
"Zing voor Hem, want Hij is hoogverheven,
het paard en zijn berijder stortte Hij in zee. (Exodus 15, 21)
Ook hun namen zijn verwant aan elkaar: MaRIA // MyRIAmHet lied dat Maria zingt is geïnspireerd aan de psalmen en aan het lied van Hanna, de moeder van Samuel (1 Samuel 2, 1-10). Het bezingt het einde van het onrecht: de vernederde mens wordt in de hoogte gestoken; machtigen en rijken worden op hun plaats gezet. En het kondigt de taak van Jezus aan.

Toen bad Hanna:
‘Mijn hart juicht om de Heer; om de Heer wordt mijn hoorn verheven.
Ik doe mijn mond open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij
over uw hulp.
Er is geen Heilige als de Heer; buiten U is er niemand,
er is geen rots als onze God.
Praat toch niet steeds zo verwaand, zet niet zo’n grote mond op;
want de heer is een alwetende God: Hij weegt onze daden.
De boog van de sterken is gebroken;
zij die wankelden zijn met kracht omgord.
Zij die overvloed hadden, verhuren zich voor brood;
die honger leden, eten zich dik.
De onvruchtbare baart, tot zevenmaal toe; de kinderrijke verwelkt.
De Heer brengt dood en laat leven,
Hij brengt naar de onderwereld en Hij haalt er weer uit.
De Heer maakt arm en maakt rijk,
Hij vernedert en Hij verheft.
Hij helpt de zwakke overeind uit het stof,
Hij haalt de arme weg uit het vuil
en geeft hem een plaats bij de machtigen;
een ereplaats wijst Hij hem toe.
Van de Heer zijn de zuilen van de aarde:
daarop heeft Hij de wereld gegrondvest.
Hij bewaakt de stappen van zijn vrome mensen,
maar de slechte mensen komen om in duisternis;
want de mens is niet sterk door eigen kracht.
Zij die het tegen de Heer opnemen, worden gebroken;
uit de hemel laat Hij zijn donder over hen rollen.
De Heer oordeelt over de aarde, tot aan haar grenzen.
Hij geeft kracht aan zijn koning en verheft de hoorn van zijn gezalfde.’
(1 Samuel 2, 1-10)

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Willibrordvertaling, © Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch, 1995.


Bijbel en kunst

MAULBERTSCH

Magnificat (1771 tot 1777)

Fresco
De Oostenrijkse rococo-schilder Franz Anton Maulbertsch (7 juni 1724 – 8 augustus 1796) schilderde een fresco (de illustratie is er een detail van) voor het hoofdaltaar van de kathedraal van Vác (Hongarije).
Suggestie
Let eens op de houding van Maria. Ze houdt haar handen zoals de eerste christenen dat deden als ze aan het bidden waren (= orante-houding)
- Heb jij deze houding al eens ergens gezien?
(eventueel: houding van de priester tijdens een eucharistieviering; houding van gelovigen in Afrika, Amerika; houding van een baby in zijn slaap. Het is een houding van ontvankelijkheid)
- Heb jij een bepaalde houding als je bidt? Welke houding is dat? Weet je ook waarom je dat doet?
- Als je geen bijzondere houding hebt, weet je dan ook waarom dat zo is?
- Welke van de volgende woorden passen bij het gebed van Maria:
DANKEN, VRAGEN, LOVEN, SMEKEN, PRIJZEN,
- Welke woorden zijn het meest van toepassing als je zelf bidt?
- Is jouw gebed te vergelijken met dan van Maria? Wat vind je daarvan?
Schrijf een gebed met eigen woorden, dat gelijkt op dat van Maria.

Suggesties

Grote kinderen

VERDIEPEN

'Zo moeder, zo zoon'

(A.-D. Derroitte, C. Leterme in Samuel, uitgeverij Averbode, 2010, nr 3, p. 7)

Maria en Jezus hebben dezelfde kijk op God.
Verbind de zinnen die Maria uitspreekt:

1. ‘Mij, een eenvoudige vrouw.’

2. ‘Wie rijk is, stuurde Hij weg met lege handen.’

3. ‘Wie nederig is, gaf Hij een hoge plaats.’

4. ‘Wie honger heeft, gaf Hij het beste in overvloed.’

5. ‘Hij vergeeft Israël, zijn volk.’


met woorden of situaties uit het leven van Jezus die daarmee overeenkomen:

A. ‘Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben.’ Lucas 6, 21

B. ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar, en zondig voortaan niet meer.’ Johannes 8, 11

C. 'Jezus stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen.' Johannes 13, 4-5

D. ‘Wat is het voor mensen met geld toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te komen!’ Lucas 18, 24

E. ‘Ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’ Lucas 18, 14


Jongeren

VERDIEPEN

Uitkijken naar Jezus

Lees het evangelie van deze dag en onderlijn alle woorden die iets zeggen over Jezus.
Probeer met uw eigen woorden te zeggen wat die woorden oproepen.

BELEVEN

Woordcollage

. Zorg voor enkele kranten van de voorbije week
en scharen (indien niet, kunnen de krantenkoppen ook gescheurd worden - geeft mooi effect bij collage)
. Lees het Magnificat voor.
Laat de jongeren daarna op een geschreven exemplaar met rood onderlijnen wat ze in dit gebed als negatief ervaren.
Met groen onderlijnen ze waar ze in het gebed willen achterstaan.

Met heel mijn hart juich ik om God, mijn redder;
want Hij kijkt om naar mij, een eenvoudige vrouw.
Voortaan zegt iedereen dat ik gelukkig ben,
want God heeft grote dingen met mij gedaan.
Heilig is zijn naam, Hij is goed, telkens opnieuw,
voor al wie Hem met eerbied benadert.
Hij heeft zijn kracht getoond.
Wie zich beter vond dan de anderen, heeft Hij verjaagd.
Wie machtig was, heeft Hij van hun troon gestoten.
Wie onbelangrijk was, gaf Hij een hoge plaats.
Wie honger had, gaf Hij het beste.
Wie rijk was, stuurde Hij weg met lege handen.
Hij nam het op voor zijn volk.
Hij was niet vergeten
dat Hij lang geleden aan Abraham had gezegd,
dat Hij voor hem en voor al zijn kinderen
altijd goed wilde zijn.


Daarna zoeken de jongeren in kranten titels die te maken hebben met wat zij met rood onderlijnd hebben.
Als ze een behoorlijk aantal titels gevonden hebben, worden die aan de grote groep gepresenteerd, voor het geval er verschillende groepen bezig zijn.

Geef daarna de opdracht om al deze titels zo te wijzigen, dat ze in de lijn komen te liggen van wat in het Magnificat gezongen wordt.
Mocht er per toeval een titel zijn die illustreert wat het Magnificat wilt zeggen, dan hoeft die titel uiteraard niet verknipt worden.
Misschien krijgt die zelfs een ereplaats.


TIP
Het witte blad waarop de woordcollage komt hoeft niet geheel vol gekleefd worden.
De jongeren kunnen ook voor een symbool kiezen dat voor hen weergeeft wat het Magnificat in zich draagt. Bijvoorbeeld:
een berg (want moeilijk te realiseren),
een duif (want eenmaal dit gerealiseerd wordt, is er van echte vrede sprake;
een zon (want zo'n levenshouding brengt licht in het leven van de mensen);
een bloem; een trap; een huis met open deuren; ...
Stimuleer de jongeren om hierin creatief te zijn.

Overweging

Frans Mistiaen sj

Maria is groot omdat zij dienstbaar was en geloofde!

Maria is groot omdat zij menselijk dienstbaar was.
Zij trok het bergland in, naar Juda,
om er haar nicht Elisabeth te helpen die een kindje verwachtte.
Maria stond dus klaar om te helpen.
Zij wachtte niet af tot men het haar vroeg. Zij nam zelf het initiatief.
Zij voorzag dat er nood was en zij snelde ter hulp.

Wij mogen goed beseffen
dat Maria ook nu klaar staat om ons te helpen.
Zij voelt onze noden heel goed aan, zoals elke moeder.
Zie wat zij vooral doet als wij kijken naar haar beeld:
zij glimlacht en zij toont ons haar Kind.

Als wij durven opkijken naar Maria's milde glimlach,
dan geneest die vlug de bitterheid en de wanhoop
die ons hart soms dreigt te overspoelen,
en dan komt er vrede en rustig vertrouwen,
ook als wij zwak of klein geweest zijn.
Het is vooral in crisismomenten
dat een mens zijn moeder niet kan missen.
Wij hebben een Moeder aan wie wij alles mogen vertellen,
ook ons diepste wezen, een Moeder wiens glimlach
een wondere rust kan brengen in ons gemoed,
zelfs op de meest dramatische ogenblikken van ons leven.

En als wij kijken naar haar gebaar,
dan beseffen wij vlug dat wij niet mogen doen
zoals verwende kinderen die steeds méér vragen, voor onszelf.
Want met een teder gebaar toont Maria ons steeds haar Kind.
Zij verwijst ons telkens opnieuw naar Jezus,
als om te zeggen: "Hij is belangrijker!
Kijk en luister naar Hem en doe wat Hij vraagt!"
Maria drukt dus uit dat zij de belangstelling
niet op zichzelf wil richten.
Eigenlijk stuurt zij ons op onze beurt het bergland in,
d.w.z. naar de plaats waar zwakkeren en kleinen in nood zijn,
opdat wij daar vandaag nog ter hulp zouden snellen, in Jezus' naam.

Ja, wij mogen veel vragen aan Maria.
Maar laten wij, kijkend naar haar glimlach en haar gebaar,
er steeds aan toevoegen: "Moeder,
geef ons vooral een hart dat dienstbaar blijft voor anderen."
Maria is ook groot omdat zij geloofde.
"Geloven" betekent: uit vrije wil aanvaarden
dat God Zijn middelen gebruikt
om in ons leven Zijn plan te voltrekken.
De Heer gebruikt soms zeer eigenaardige wegen om ons te brengen
waar Hij ons eigenlijk nodig heeft.
Maria ondervond dit herhaaldelijk vanaf de dag van haar ja-woord
tot het uur van het kruis en de verheerlijking van haar Zoon.
Maar zij antwoordde steeds opnieuw:
"Zie de dienstmaagd van de Heer. Mij geschiede naar Uw woord!"

Zo leert Maria ons geloven.
Zij leert ons aanvaarden dat God ook in ons leven
Zijn eigen middelen en wegen kiest
om ons te brengen waar Hij ons nodig heeft.
Zij leert ons Gods vingerwijzingen
aan te voelen in hetgeen wij beleven.
Zij verwijst ons naar haar Kind, vooral op de dagen dat wij
zouden vergeten dat wij ons zonder schrik mogen toevertrouwen
aan alles wat Hij, de Liefde, eigenlijk van ons verlangt.

Als wij iets vragen aan Maria,
laten wij er dan steeds aan toevoegen:
"Moeder, geef ons vooral ook een hart dat gelooft in de Liefde!"

Omwille van haar grote dienstbaarheid en haar groot geloof
wordt deze jonge vrouw vandaag gevierd
als de verheerlijkte Koningin van de hemel.
De "hemel", dat is "Gods toekomst die ons opwacht".
Maria lacht ons toe vanuit Gods toekomst
waar wij worden verwacht.
"Verheerlijkt", dat wil zeggen:
dat het goddelijk leven in haar reeds verrezen, reeds voltooid is.
Wij durven vandaag in geloof opkijken naar haar,
als naar het beeld van wat de hele mensheid te wachten staat:
de totale vereniging met Gods liefde.

Vandaag vereren wij onze verheerlijkte Moeder
en wij vragen haar, naast alles wat wij nodig hebben, vooral:
"Maria, geef ons een dienstbaar en een gelovig hart,
dat vanuit zwakheid, zonde en dood,
nu reeds wat meer verrijzen mag tot uw goddelijk, liefdevol leven."