Loading...
 

2e zondag door het jaar A - tweede lezing

1 Korintiërs 1, 1-3: Groet van Paulus

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Paulus,
die door de wil van God geroepen werd
tot apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Sostenes
aan de kerk van God te Korinte,
geheiligd door Christus Jezus,
aan hen die geroepen zijn om heiligen te worden,
samen met allen die waar dan ook
de naam van Jezus Christus aanroepen,
hun Heer en de onze.
Ik wens jullie dat God, onze Vader en Jezus Christus
goed voor jullie zijn en jullie vrede brengen.Stilstaan bij …

De wil van God
Waarschijnlijk schreef Paulus zo nadrukkelijk dat hij apostel werd omdat God dat wilde omdat er in Korinte een soort partijvorming was. Zo zagen sommigen zich als aanhangers van Paulus, of van Apollos, van Kefas of van Christus (1 Korintiërs 1, 11 v). Door zichzelf voor te stellen als iemand die door God werd geroepen, geeft Paulus aan dat men hem, noch Apollos en Kefas, en zelfs Christus niet als partijleiders mag zien. De enige die iemand kan roepen en uitverkiezen als apostel is God zelf.

Sostenes
Wellicht iemand uit Korinte die samen met Paulus naar Efeze was.
Anderen denken dat hij de overste was van de synagoge (Handelingen 18, 17), die Paulus bijstond als secretaris.

Gemeente / Kerk
In het Grieks wordt voor deze woorden het woord ‘ekklesia’ gebruikt dat ‘bijeenkomst’ betekent. Naargelang de vertaler tot de protestantse of de katholieke christenen behoort, wordt dit woord anders vertaald.

Korinte
Paulus had een bijzondere band en zorg voor de christenen die in de havenstad Korinte woonden.

Waar dan ook
Hiermee bedoelt Paulus de vele mensen die in Jezus geloven, welke achtergrond ze ook hebben.

Bij de tekst

Brief in de oudheid

In de oudheid begon met een brief met de naam van de afzender(s), gevolgd door de naam van de geadresseerde(n) om te eindigen met een groet in de vorm van een zegenwens.