Loading...
 

Efeziërs 3, 2-12

2 Lichaam

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 3, 2-12: Hetzelfde lichaam

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1861-1862)

God is goed voor mij, want hij heeft aan mij zijn plan bekendgemaakt. Over dat plan heb ik eerder in deze brief al kort iets geschreven. Als jullie dat lezen, zien jullie hoe goed ik Gods plan met Christus begrijp. God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar nu heeft de heilige Geest het bekendgemaakt aan de heilige apostelen en de profeten.
Nu weten we dat niet-Joden ook bij het volk van God horen. Nu weten we dat Joden en niet-Joden samen één christelijke kerk vormen. En dat de beloftes van God aan Israël nu gelden voor iedereen. Jezus Christus heeft dat allemaal mogelijk gemaakt! Dat is het goede nieuws waarin christenen geloven.
Als dienaar van God vertel ik dat goede nieuws. Die opdracht heeft God mij gegeven, en daar geeft hij mij kracht voor. Zo goed is hij voor mij. Ik ben de onbelangrijkste van alle gelovigen, en toch heb ik die opdracht van hem ontvangen. Ik mag aan de niet-Joden vertellen dat Christus hen wil redden, en hoe onvoorstelbaar geweldig dat is.

God heeft zijn plan eeuwenlang voor mensen verborgen gehouden. Maar ik mag nu aan iedereen vertellen wat God voor ons gedaan heeft. Eerst heeft hij de hemel en de aarde gemaakt, en nu heeft hij van Joden en niet-Joden één kerk gevormd. Alle hemelse machten kunnen daaraan zien hoe groot en bijzonder Gods wijsheid is.
God heeft dat eeuwenoude plan uitgevoerd via Jezus Christus, onze Heer. Wij geloven in Christus, en we horen bij hem. Daarom mogen we God nu alles vragen. We kunnen erop vertrouwen dat hij ons zal helpen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie hebben toch wel gehoord dat de goedheid van God,
die Hij mij gaf met jullie voor ogen, zich heeft gerealiseerd:
Hij openbaarde mij de kennis van het geheim
waarover ik jullie reeds in het kort schreef.
Aan de hand daarvan kunnen jullie zich, wanneer jullie dat lezen,
een beeld vormen van mijn inzicht in het geheim dat Christus is.
Nooit werd dit aan eerdere generaties bekend gemaakt,
maar nu openbaarde de Geest aan zijn heilige apostelen en profeten
dat heidenen ook mede-erfgenamen zijn in Christus Jezus,
dat ze deel uitmaken van hetzelfde lichaam
en ook deelgenoten zijn aan de belofte door het evangelie.
Daarvan werd ik een dienaar
door het geschenk van de genade van God,
die ik kreeg door de werking van zijn kracht.
Ik, de minste van alle heiligen, kreeg de genade om aan de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te vertellen,
en voor iedereen duidelijk te maken
hoe het geheim gerealiseerd moet worden
dat altijd al verborgen was in God, de schepper van alles.
Zo zal de kerk nu
de rijk geschakeerde wijsheid van God bekend maken
aan de heerschappijen en de machten in de hemel.
Dat was zijn eeuwig plan,
dat Hij uitvoerde in Christus Jezus, onze Heer.
Door Hem durf ik, dankzij mijn geloof in Hem,
vol vertrouwen aankloppen bij God.Stilstaan bij…

Geheim / mysterie
Dit slaat op de eenheid van joden en niet-joden / heidenen in Jezus: God geeft redding aan heel de mensheid.

Kort geschreven
Wellicht bedoelt Paulus hier de brief die hij schreef aan de christenen van Kolosse.

Bij de tekst

Universalisme

De boodschap die Jezus bracht, was niet alleen voor zijn joodse medegelovigen, maar voor alle mensen.Missionering

De gedachte van Paulus dat de boodschap van Jezus er is voor alle mensen, ligt aan de basis van de vele vormen van missionering die het christendom sinds zijn ontstaan gekend heeft.
Lees meer