Loading...
 

Matteüs 11, 11-15

2 Vishal Banik JdMihDkP Vc Unsplash

Foto van Vishal Banik in Unsplash


…page…

Matteüs 11, 11-15: Johannes de Doper

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1538)

Luister goed naar mijn woorden: Er is geen mens op aarde zo belangrijk als Johannes de Doper. Maar in Gods nieuwe wereld zijn zelfs de gewoonste mensen nog belangrijker dan hij.’
Jezus zei verder: ‘De heilige boeken vertellen over Gods nieuwe wereld. En over een nieuwe Elia die komt. Geloof me, Johannes is die nieuwe Elia. Want Johannes heeft alles klaargemaakt voor de nieuwe wereld. Maar zodra hij met zijn werk begon, zijn er vijanden tegen hem in actie gekomen. Zij proberen de nieuwe wereld met geweld tegen te houden. Laat dat goed tot je doordringen!’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Echt waar, Ik zeg jullie:
Onder al wie uit een vrouw geboren is,
is niemand belangrijker dan Johannes de Doper.
Toch is de kleinste in het rijk der hemelen belangrijker dan hij.
Sinds de dagen van Johannes de Doper
wordt het Rijk der hemelen met geweld bedreigd.
Sommigen willen het met geweld buit maken.
Want al de profeten en de Wet, voorspelden het tot aan Johannes.
Maar als jullie het van Mij willen aannemen:
Hij is de Elia die zou komen.
Wie oren heeft, luister goed!Stilstaan bij ...

Johannes
(= ‘God is genadig’)
Zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet.
Hij droeg een kameelharen kleed zoals de profeet Elia. Een ‘beeldende’ manier om hem als Elia te typeren. Hij was een prediker die leerlingen om zich heen verzamelde en mensen doopte die zijn volgeling werden.
Johannes werd gevangen genomen en gedood, omdat hij kritiek had op de levenswijze van koning Herodes Antipas, een zoon van koning Herodes de Grote die leefde tijdens de geboorte van Jezus.

Koninkrijk der hemelen
(= Rijk van God)
Matteüs gebruikte de woorden ‘rijk der hemelen’, wanneer hij het rijk van God bedoelde.
Hij deed dat uit eerbied voor God zoals het toen bij de joden gebruikelijk was.
In dit rijk is iedereen welkom: armen, gebrekkigen, kreupelen, blinden, zondaars, wie ‘verdwaald’ is ...
Dit rijk heeft te maken met een levensstijl waarbij men ruimte geeft aan het woord van God. Dit rijk heeft niets te maken met het materiële noch met succes, of met werelds machtsvertoon. Op dit punt botste Jezus op onbegrip en verzet bij zijn leerlingen en bij de mensen. Want die dachten dat bij de komst van het rijk van God de Romeinse bezetter verdreven zou worden.

Elia
(Hebreeuws = Mijn God is Jahwe)
Elia was een van de belangrijkste profeten in het Oude Testament. Hij leefde in de 8ste eeuw voor Christus en trad op als de profeet die de verering van JHWH terug centraal stelde, geheel in de lijn van de betekenis van zijn naam. Op het einde van zijn leven werd hij ‘ten hemel opgenomen’.
In deze tekst wordt Johannes vereenzelvigd met Elia, die op het einde der tijden zou terugkeren om de mensen voor te bereiden op de komst van God.

Bij de tekst

Profeten

Johannes de Doper staat tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hij sluit de rij af van de profeten die de komst van de Messias moesten voorbereiden.