Loading...
 

Psalm 2

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 1: God kiest zijn Gezalfde

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 831-832)

Waarom komen alle volken in opstand?
Waarom verzetten hun koningen zich tegen de Heer
en tegen de koning die hij uitgekozen heeft?
Waarom maken die koningen samen slechte plannen?
Dat is allemaal zinloos!
Ze roepen: ‘Wij willen niet langer luisteren
naar de Heer en zijn koning.
Wij willen vrij zijn!’

Maar de Heer in de hemel lacht om hen,
hij lacht de volken uit.
Dan wordt hij woedend, en zij worden bang.
Hij zegt tegen hen:
‘Ik heb mijn koning uitgekozen.
Hij woont op de Sion, mijn heilige berg.’

Dit heeft de Heer tegen de koning gezegd:
‘Vanaf vandaag ben jij mijn zoon,
vanaf vandaag ben ik jouw vader.
En iedereen moet dat weten.
Alles wat je aan mij vraagt,
zal ik je geven.
Jij zult alle volken overwinnen,
alle landen zullen van jou zijn.
Je zult je vijanden vernietigen,
niets blijft er van ze over!’

Koningen van alle volken,
wees dus verstandig.
Leiders van alle landen,
wees dus gehoorzaam.
Dien de Heer, heb eerbied voor hem.
Juich voor hem en breng hem eer.
En eer ook de koning, zijn zoon.
Anders wordt de Heer woedend.
Dan loopt het slecht met jullie af!

Gelukkig zijn mensen die hulp zoeken bij de Heer.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Waarom komen volkeren in opstand
en maken ze zinloze plannen?
Waarom verzetten de wereldse heersers zich?
Waarom spannen de groten der aarde samen
tegen God en zijn gezalfde? Ze roepen:
'We willen hun kettingen verbreken,
en ons bevrijden van hun boeien!'

Hij die troont in de hemel, lacht.
God spot met hen.
Maar dan spreekt Hij woedend tegen hen,
ze schrikken van zijn kwaadheid:
'Heb Ik hem niet gezalfd tot mijn koning
op de Sion, mijn heilige berg?'

Ik wil het besluit van God bekendmaken.
Hij zei tegen mij: 'Jij bent mijn zoon,
Ik heb jou vandaag verwekt.
Vraag het Mij en Ik geef je alle volken
en alle landen tot de verste uithoeken.
Je mag ze verbrijzelen met een ijzeren staaf,
hen stukslaan als een aarden pot.'

Koningen, kom daarom tot inzicht.
Let op, leiders van de wereld!
Dien God met ontzag, breng Hem bevend uw hulde.
Gehoorzaam de zoon, zodat hij niet woedend wordt
en jullie doet omkomen op jullie weg.
Want zijn woede kan snel ontvlammen!
Gelukkig al wie bij Hem zijn toevlucht neemt!Stilstaan bij …

Jij bent mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt
Met deze formule adopteerde God de koning. Hieraan ontleende de koning zijn macht.

Uithoeken van de aarde
Hiermee zegt de psalmist dat het gezag van die 'koning' zich uitstrekt over alle volkeren.

Aarden potten / lemen kruiken
Dit beeld zou terug gaan op een ritueel waarbij de namen van de vijanden op potten / kruiken werden geschreven, om die daarna stuk te slaan. Men ging ervan uit dat men zo de vijanden onder de voet kon lopen.

Zoon
Dit woord duidt de nauwe relatie aan tussen God en de koning.
Wie koning is, heeft dat aan God te danken.

Bij de tekst

Historische context

Het zou kunnen dat deze psalm gezongen werd bij het inhuldigingsfeest van de koning in Jeruzalem.
Toen er geen koningen meer waren zag men in deze ‘Gezalfde’ de komende Messias.Opbouw

Strofe 1 (1-3)Vormen van opstand in de wereld tegen God en zijn gezalfde / koning.
Strofe 2 (4-6)God lacht ermee en spreekt hen woedend aan.
Strofe 3 (7-9)De komst van 'de Zoon' wordt bekendgemaakt.
Strofe 4 (10-12)Koningen / Heersers van de wereld zijn gewaarschuwd: respecteer God.