Loading...
 

Psalm 22

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 22: Waarom heb Je me verlaten?

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider
Op de wijze van 'de hinde van de dageraad'.
Een psalm van David.


Mijn God, mijn God, waarom heb Je me verlaten?
Je blijft zo ver weg en redt mij niet
ook al schreeuw ik het uit.
Mijn God, ik roep Jou overdag - Je blijft zwijgen,
Ik roep Jou bij nacht – Je laat mij maar roepen.

Jij bent de Heilige,
Jij bent de roem van Israël.
Onze vaderen vertrouwden Jou
en Jij hebt hen gered.
Zij riepen tot Jou en ze werden bevrijd.
Nooit heb Jij hun vertrouwen teleurgesteld.

Maar ik ben een worm en geen mens,
uitgelachen door de mensen, veracht door het volk.
Allen die me zien, bespotten mij
en schudden meewarig het hoofd:
'Hij bouwt op God! Laat Hij je redden.
Laat Hij je bevrijden: Hij houdt toch van je!'

Je liet me geboren worden,
en legde me veilig tegen de borst van mijn moeder.
Nauwelijks geboren, was ik van Jou,
vanaf de moederschoot ben Jij mijn God.

Laat me niet in de steek, nu er ongeluk nadert
en er geen mens is die me helpt.
Een troep stieren omsingelt mij,
en dreigende, brullende leeuwen.
die hun muil wijd open sperren naar mij.

Ik verga als water dat wegloopt,
alsof mijn gebeente in duigen valt.
mijn hart is als was, het begint te smelten in mij.
Een stuk potscherf - zo droog is mijn keel,
en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte.
Je laat me liggen in het stof van de dood.

Een troep honden staat om mij heen,
een wreedaardige bende omsingelt mij.
Ze doorboorden mijn handen en mijn voeten.
Al mijn beenderen kan ik tellen.
Zij komen mij vol leedvermaak bekijken,
verdelen mijn kleren onder elkaar
en dobbelen om mijn mantel.

God, verlaat me niet!,
U bent mijn kracht, kom me snel te hulp.
Red mijn leven van het zwaard,
en van de honden.
Red me uit de muil van de leeuw,
en van de horens van de stieren.Ik zal mijn broers vertellen wat Je gedaan hebt,
jouw lof zingen middenin de menigte.
Al wie God respecteert, zal Hem prijzen.
Vereer Hem, kinderen van Jakob,
huiver voor Hem, kinderen van Israël!

Hij veracht de zwakke niet,
Verafschuwt niet wie wordt vernederd
Hij wendt zijn gelaat niet van hem af,
en hoort naar wie tot Hem roept.

Ik zal Jou prijzen als we bijeen komen:
zo los ik mijn geloften in bij wie Hem respecteren.
De armen stillen hun honger,
zij die Hem zoeken zullen God loven,
zij zullen voor altijd leven.

In dit weten bekeert de aarde zich tot God.
Tot haar verste grenzen,
buigen alle stammen van heidense volken
zich voor Hem neer.
Want God is koning, Hij heerst over de volkeren.

Dan zal al wie in overvloed leeft op aarde
Hem nederig hulde bewijzen.
Dan zullen arme mensen
die geen kracht meer hadden om verder te leven.
voor Hem knielen.

Hun kinderen zullen Hem dienen
en zeggen wie God is
aan het volk dat geboren gaat worden
Ze zullen over zijn gerechtigheid vertellen,
omdat Hij een God van daden is.Stilstaan bij …

Op de wijze van …
De melodie van het lied ‘De hinde van de dageraad’ is niet bekend, omdat men toen nog geen muzieknotatie kende.

Elia
(Hebreeuws = Mijn God is JHWH)
Heel het leven van de profeet Elia was een afwijzen van de afgodendienst en het centraal stellen van Jahwe. Elia werd aangeroepen als helper in hopeloze gevallen.

Bij de tekst

Ontstaan

Deze psalm bestaat uit twee delen die los van elkaar geschreven werden:
. Deel 1 (verzen 2-22)
Men veronderstelt dat dit deel geschreven werd voor Babylonische ballingschap, dus voor de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor Christus.


. Deel 2 (verzen 23-33)
Dit deel zou na de ballingschap geschreven zijn, omwille van de duidelijke redding van de hoofdpersoon, die gezien werd als beeld / metafoor voor het volk Israël.

Omdat de verzen 28 - 32 een meer universalistisch karakter hebben en hellenistischer zijn dan de voorgaande, vermoedt men dat ze dateren uit de vierde eeuw na Christus.Inhoud

Psalm 22 gaat over iemand die door alles en iedereen verlaten wordt en aan God vraagt om hem te redden van de bespottingen en kwellingen van zijn vijanden. In de laatste tien verzen dankt hij God voor zijn redding.
Die persoon zou kunnen de personificatie zijn van het Joodse volk in ballingschap.Kruisiging van Jezus

Nogal wat verzen uit deze psalm zijn terug te vinden in het lijdensverhaal van Jezus. Dit toont aan dat deze psalm een grote rol heeft gespeeld in het verwerkingsproces van de eerste christenen bij de kruisdood van Christus.

Psalm 22, 2 Mijn God, mijn God, waarom heb Je me verlatenMarcus 15, 34; Matteüs 27, 46, Marcus 15, 34
Psalm 22, 8Allen die me zien, bespotten mij en schudden meewarig het hoofd.Marcus 15, 29; Matteüs 27, 39, Lucas 23, 35-36
Psalm 22, 9'Hij bouwt op God! Laat Hij je redden. Laat Hij je bevrijden: Hij houdt toch van je!'Matteüs 27, 43
Psalm 22, 16Ze doorboorden mijn handen en mijn voeten.Johannes 20, 25
Psalm 22, 19Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en dobbelen om mijn mantel.Marcus 15, 24; Matteüs 27, 35; Lucas 23, 34; Johannes 19, 24


Bijbel en kunst

ANONIEM

Psalterium van Sint-Alban

5 Psalm 21 Initial D

(Wikipedia)


De eerste woorden van psalm 22 in de Latijnse Vulgaat zijn: ‘Deus, Deus meus,’ In dit psalterium afgekort als: DS DS MS.