Loading...
 

STAP 1


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

SAMEN OP WEG

Doel

Opstarten van de groep: kennismaking, vorming van de groep, bekijken van het liturgisch jaar, kennismaking met wat vormselcatechese inhoudt.Symbool

VERBONDENHEID - draad
VerbondenheidBenodigdheden

. 1 blad papier waarop de contouren van de hand van de catechist. In elk van de vingers staat reeds wat nadien ook van de kinderen gevraagd wordt (zie verder)
. Kopieën uit de Vormselmap (Stap 1) en 1 potlood, stift, of balpen per kind
. Bol breiwol
. Puzzelstukken en twee dobbelstenen
. Verjaardagskalender (voor de groep of per kind)
. Gebedenboekje (de bladen van dit ‘boekje’ dat je zelf samenstelt, worden bijeengehouden met een dezelfde draad die je in de activiteiten gebruikt. Klik hier voor een voorstel van gebeden.)
. Groot blad papier (eventueel enkele A4-bladen aan elkaar kleven) waarop in een tekstballon de woorden: ‘Kom en volg mij’.
Vormselmap

. Voorpagina met titel
. Hand waarin elk kind zichzelf voorstelt
. Opnemen van de namen van de anderen (naam van de catechist niet vergeten)
. Verjaardagskalender
. Jezus roept leerlingen
. Jezus roept ook jou
. Het liturgisch jaar

De werkbladen op deze website werden niet genummerd, zodat men in alle vrijheid bladen kan weglaten of toevoegen. Klik hier voor een zicht op de vormselmap (STAP 1).Bronnen

Samuel Plus nr 4, januari 2003
Een zekere vorm, handleiding, MIM

Verloop

. Onthaal
. Kennismakingsspelen
. Vormselmap presenteren: leden van de groep opnemen
. Eventueel: verjaardagskalender invullen
. Bijbel: Jezus roept zijn leerlingen
. Voorstelling van de manier van werken
. Liturgisch jaar situeren
. Gebed
Gebed

Laat het even stil worden.

God, onze Vader,
Hier zitten we nu rond deze tafel.
We zullen hier nog vaak samenkomen
om te vertellen aan elkaar
en om te horen over Jezus en over U.

Wij vragen U,
blijf altijd dicht bij ons
en houd ons samen,
al de momenten die we hier mogen zijn
en alle dagen van ons leven.


Kennismakingsspelen

Wie ben ik?

Doel
groepsvorming door het leren kennen van elk kind.


Benodigdheden
1 blad papier waarop de contouren van de hand van de catechist. In elk van de vingers staat wat nadien ook van de kinderen gevraagd wordt (zie verder)
1 blad papier en 1potlood, stift, of balpen per kind.


Extra info
Bij een nieuwe startVerloop
De catechist stelt zichzelf voor met behulp van de gegevens in de contouren van zijn hand.

Hand


Daarna nodigt de catechist de kinderen uit om op blad 2 van de vormselmap de contouren van hun hand te tekenen. In iedere vinger schrijven ze iets over zichzelf:

Pink: men zegt van mij dat ik goed ben in ..............
Ringvinger: ik vier mijn verjaardag op .....................
Middelvinger: ik doe graag: ................. (hobby’s)
Wijsvinger: ik hou vooral van: ...........................(personen)
Duim: ..................... doe ik het minst graag.

Iedereen leest luidop voor wat er in de contouren van hun vingers staat.
Indien de kinderen elkaar niet kennen laat je ze telkens eerst hun naam zeggen en daarna wat op één van hun vingers staat (zelf aangeven om welke vinger het gaat). Nadien doe je dit telkens over voor elke andere vinger... ‘Ik ben XXX, en ................. (één van de activiteiten op de vingers)’
Naar aanleiding van deze activiteit worden de verjaardagen ingevuld op de verjaardagskalender.Met elkaar verbonden!

Doel
Benadrukken van de verbondenheid van de groep.


Benodigdheden
Bol breiwolVerloop
De eerste zegt zijn naam en daarna de naam van de persoon naar wie hij de breiwol werpt terwijl hij het uiteinde vasthoudt. De volgende doet hetzelfde, houdt ook het touw vast, zegt eerst de eigen naam en dan de naam van wie de wol gaat krijgen. Zo ontstaat een spinnenweb.
De kinderen merken op dat ze onderling verbonden zijn met de draad.
De catechist merkt op dat ze ook met andere mensen en met God verbonden zijn door een onzichtbare draad.
Eventueel bidt de catechist:

God, onze Vader,
we zitten rond deze tafel
verbonden door deze draad.

We kennen elkaar al een beetje
maar toch zijn we nog wat vreemd voor elkaar,
net zoals U nog wat onbekend voor ons bent.

Wij hopen dat we elkaar en ook U
beter mogen leren kennen.


Geef een nieuwe opdracht bij het terug oprollen van de wol:
‘Ik ben X
en ik volg vormselcatechese omdat...’

De kinderen noteren vanuit hun herinnering de namen van elk in de groep op de draad in de vormsel-map. Nadien zeggen ze elk nog eens hun eigen naam. Dit is meteen een controlemiddel voor de juistheid van de namen op het werkblad.
Met dezelfde draad wordt ook het gebedenboekje bijeengebonden (symboliek: via gebeden zijn we ook met God verbonden)


Aandachtspunt
Het is belangrijk om de eerste spontane reacties van de kinderen te respecteren, ook wanneer ze niet liggen in de lijn van wat men met vormselcatechese bedoelt. Want vormselcatechese wil kinderen be-geleiden in hun kijk op en hun beleving van wat vormsel is. Ze moeten de kans krijgen hierin te groeien. Dus zeker geen antwoorden aanpraten!

Voorstelling van de manier van werken

Doel
De kinderen kennen de verschillende aspecten van de vormselcatechese.


Benodigdheden
Puzzelstukken, waarvan er een aantal passen en een aantal niet. Op de stukken die passen, staan activiteiten die in de catechese aan bod komen, op de andere staan activiteiten die niet in de catechese aan bod komen. Als de goede stukken bij elkaar passen, dan wordt het geheel omgekeerd, en kan men de titel van de map lezen: VORMSELCATECHESE IN ZEVEN STAPPEN.
Klik hier voor meer praktische info.
Karton (A4- formaat)Verloop
Leg alle puzzelstukken op tafel, zodat alleen de activiteiten die erop staan te zien zijn. De kinderen gooien om beurt eens met één, dan eens met twee dobbelstenen. Wanneer het aantal ogen op de steen/stenen overeenkomt met een cijfer op een puzzelstuk, bespreek je kort met de kinderen wat daarop staat. Als alle stukken zo besproken zijn, bespreek je met de kinderen wat er wel of niet in de catechese aan bod kan komen. Met de stukken die in de catechese aan bod komen, wordt de puzzel gemaakt op een karton. Dat wordt nadien samen met de puzzelstukken omgekeerd zodat de titel van de vormselmap zichtbaar wordt. Een gelegenheid om daar even op in te gaan.

Achtergrondinformatie
Wat houdt vormselcatechese in?
- samen praten, nadenken, eigen mening vormen over God, Jezus en de medemens.
- samen leren: weten wat vormsel is; waarom men gevormd wordt
- de mening leren kennen van anderen die geen vrienden zijn, of familie
- stil maken in zijn hart, om plaats te maken voor God (daarom: gebed aan het begin en/of op het einde)


Bijbel: Jezus roept zijn leerlingen

Doel
De kinderen stellen vast dat men op verschillende manieren kan antwoorden op de roep van Jezus.


Benodigdheden
Groot blad papier (eventueel enkele A4-bladen aan elkaar kleven) waarop in een tekstballon de woorden: ‘Kom en volg mij’.
Stiften


Extra info
Klik op:
Roepingsverhalen
Jezus roept zijn leerlingen
Jezus en de rijke jongelingVerloop
Stel je voor ... Jezus komt hier binnen en zegt: ‘Kom en volg Mij.’
Leg het papier op tafel, samen met de stiften. De kinderen krijgen de kans om daarop te noteren hoe ze zouden reageren en waarom.
Zorg ervoor dat elk kind reageert, wat die reactie ook moge zijn.
Groepeer dan de verschillende reacties:

JA ? NEE
Ik volg Jezus omdat ... Ik weet dat niet zo best, ik stel me daar nogal wat vragen bij ... Nee, want ik vind dat ...


Vertel dat dit vroeger ook zo was toen Jezus leefde.
Vertel eerst van de roeping van de apostelen (Marcus 1, 14-20).
- Waarvan is dat een voorbeeld?
Vertel dan het verhaal van de rijke jongeling (Marcus 10, 17-25).
- Waarvan is dat een voorbeeld?

Deze teksten vind je ook in de vormselmap van de kin-deren.

JA ? NEE
apostelen De rijke jongeling


Geef de kinderen de tijd om kort de vragen op de volgende bladzijde te beantwoorden.


Aandachtspunten
In dit gesprek is het belangrijk dat kinderen weten dat ze vrij mogen kiezen, beslissen.
Als ze kiezen zullen ze een weg gaan – wellicht met vallen en opstaan, maar ze zijn niet alleen en ze kunnen ook in hun beslissing groeien. Wel belangrijk is dat ze er bewust mee bezig zijn.

Niemand is verplicht om gevormd te worden, maar als men wilt gevormd worden, dan moet men er voor gaan.

Stel het vormsel niet voor als het eindpunt van de lagere school, maar als de start van een leven als bewuste gelovige.

Het liturgisch jaar

Fano

Op de tekening wordt deze eerste bijeenkomst gesitueerd.
De kleur in de achtergrond is: groen. Groen is de kleur van de hoop, want christenen zijn mensen die hoopvol uitkijken naar een betere wereld.
Lees meer over het liturgisch jaar.

Gebed / Lied

Bijvoorbeeld:
. Onze Vader, zoals het tijdens de eucharistievieringen op de parochie gezongen wordt.
. Lied waarmee men goede ervaringen heeft
. Lied dat tijdens de vormselviering zal gezongen worden.