Loading...
 

20e zondag door het jaar C - tweede lezing

Hebreeën 12, 1-4: Blijven geloven

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1924)

Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Laten we ons aansluiten
bij mensen die getuigen van het geloof
en elke last van zonde die hindert, achter ons laten,
zodat we vastberaden de wedstrijd lopen
waarvoor we ons inschreven.
Kijk naar Jezus, Hij legde de basis van ons geloof
en maakte dat geloof ook af.
Maar in plaats van de vreugde die Hem toekwam,
nam Hij een kruis op zich
en liet zich niet afschrikken door de schande ervan.
Nu zit Hij aan de rechterkant van de troon van God.
Denk aan Hem
want Hij kreeg veel tegenstand van mensen te verwerken.
Dat zal jullie helpen om niet op te geven en de moed te verliezen.
Jullie strijd tegen de zonde heeft jullie nog geen bloed gekost.Stilstaan bij…

Getuigen van het geloof
Hiermee worden heel veel figuren uit het Oude Testament bedoeld, die de schrijver van de brief aan de Hebreeën rechtstreeks of onrechtstreeks vermeld heeft in het vorige hoofdstuk (Hebreeën 11): Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes, Jozua, Daniël, Elia, Elisa, Jeremia, Jesaja, Zacharia …

Rechterkant
In het Oude Testament zaten alleen de voornaamste personen aan de rechterkant van de koning. In de Bijbel is dat een manier om te zeggen dat iemand definitief erkend is.

Bij de tekst

Veel vraagtekens

Men weet niet wie de tekst schreef en ook niet wie de ‘Hebreeën’ precies waren. Men vermoedt dat de tekst bedoeld was voor christenen die eerst Jood waren, en dat die geschreven werd tussen 75 en 100 na Christus.

De brief aan de Hebreeën is ook geen echte brief, het is eerder een preek om christenen ervan te overtuigen hun geloof niet te verliezen en te laten zien dat Jezus doet wat God beloofd heeft en dat met Hem een nieuwe tijd begonnen is.

Suggesties

Jongeren

SPREKEN MET BEELDEN

De loopwedstrijd

De schrijver van de brief aan de Hebreeën vergelijkt christenen met atleten die een wedstrijd lopen.

Sta even stil wat atleten doen om zo’n wedstrijd te lopen, hoe bereiden ze zich voor?
- Welke invloed heeft hun sport op wat ze eten?
- Heeft dit invloed op hun manier van ontspannen?
- Welke invloed heeft dit op hun manier van kleden?
- Heeft dit invloed op hun manier van leven?
- Wat zijn moeilijke momenten in het leven van een atleet?

Beantwoord nadien de vragen opnieuw, maar in plaats van 'atleten' staat er nu 'christenen'.

Indien de deelnemers vinden dat christenen niet te vergelijken zijn met atleten, en hun levensstijl niet moeten aanpassen, zijn zij dan goed bezig als christenen (als ze christenen zijn)?

REFLECTEREN

Voorbeelden van ‘geloven’

De schrijver van de brief aan de Hebreeën somde heel wat mensen op die in de Bijbel voorbeelden waren van hoe men het best kan geloven.
- Welke figuren in de Bijbel zijn voor jou een voorbeeld van ‘geloven’? Waarom vind je dat?
- Zijn er mensen die nu leven die voor jou een voorbeeld van ‘geloven’ zijn? Waarom is dat?


Schets met de andere deelnemers een rij personen die zo’n voorbeelden kunnen zijn. Schrijf hun naam bij hun hoofd en de reden waarom ze zo’n voorbeeld zijn op hun kleding.
TIP
Je kunt ook een ‘slinger’ maken van zo’n voorbeelden.