Loading...
 

24e zondag door het jaar A - eerste lezing

Wijsheid van Jezus Sirach 27, 30 – 28, 7: Vergeef je naaste

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wrok en woede zijn iets afschuwelijks:
alleen een zondaar geeft eraan toe.
Wie wraak neemt, zal de wraak van God voelen:
God zal zijn zonden nooit vergeten.
Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed:
dan worden, wanneer je bidt,
je eigen zonden vergeven.

Hoe kan een mens,
die tegenover een ander woede koestert,
bij God om verzoening vragen?
Hoe kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens,
om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
Als iemand, die zelf maar een mens is,
in zijn woede volhardt,
wie zal dan zijn zonden vergeven?

Denk aan het einde en houd op met haten.
Denk aan de ondergang en de dood
en houd je aan de geboden.
Denk aan de geboden
en koester geen wrok tegen je naaste.
Denk aan het verbond met God
en zie de fouten door de vingers.Stilstaan bij

Wrok
In stilte haat koesteren.

Zondaar
Jezus Sirach noemt iemand die wrok en woede koestert een zondaar, omdat zo iemand niet handelt volgens de voorschriften van de Bijbel: ‘Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naast liefhebben als uzelf.’ (Leviticus 19, 18).

Wraak
Vergelding van ondervonden kwaad.

Geboden
Deze geboden / woorden gaf God aan Mozes op de berg Sinaï.

Verbond met de Allerhoogste
Als de Bijbel het heeft over het verbond met God, dan wordt de bevrijding uit Egypte opgeroepen en het binnenvoeren in het Beloofde Land. Als tegenprestatie hiervoor belooft het ‘volk van God’ zich te houden aan de ‘tien woorden’.
In het leven volgens het Verbond schuilt volgens Sirach de ware wijsheid.

Bij de tekst

Vergeef ons, zoals …

Volgens Jezus Sirach is iemand die onrecht doet eigenlijk iemand die onwetend is: iemand die zijn leven en daden niet ziet in relatie tot zijn medemens of tot God. Een wijze is iemand die weet dat de vergeving van zonden zich afspeelt binnen twee relaties, die niet los van elkaar te koppelen zijn: de relatie tot de medemens en de relatie tot God. Zonden worden door God vergeven als men ook de naaste vergeeft. Een gedachte die terug te vinden is in het ‘Onze Vader’ wanneer men tot God bidt: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.’Jezus Sirach

De schrijver van dit boek zou een Schriftgeleerde geweest zijn die zijn boek schreef in Jeruzalem omstreeks 200 voor Christus, in het Hebreeuws, de taal van de Bijbel (Oude Testament).Het boek

Het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ (ook: ‘Ecclesiasticus’, vrij vertaald: ‘kerkboek’) is een deuterocanoniek boek. Dit wil zeggen dat dit een boek is dat geen deel uitmaakt van de canon (= een officiële lijst) van de Hebreeuwse Bijbel, maar toch door de katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken als gezaghebbend wordt ervaren.
Sixtus van Siena gebruikte het woord ‘deuterocanoniek’ voor het eerst in 1566. Hiermee bedoelde hij dat het boek in tweede instantie behoorde tot de officiële Bijbel (Gr. deuteros = tweede; canon = maatstaf, richtsnoer).

De Hebreeuwse versie van de ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ werd geschreven rond 180 voor Christus te Jeruzalem.
De kleinzoon van de schrijver, die in 132 voor Christus in Egypte was gaan wonen, maakte de Griekse vertaling.
Later werd deze 'Wijsheid' opgenomen in de Septuagint, de Griekse vertaling van de Bijbel en raakte het Hebreeuwse origineel in de vergetelheid.
Intussen is al bijna driekwart van de oorspronkelijke Hebreeuwse versie teruggevonden.Wortels in het Oude Testament

‘Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemin uw naaste als uzelf. Ik ben Jahwe.’
(Leviticus 19, 18)

‘Wees overtuigd: dat alles bewaar Ik, in mijn schatkamers berg Ik het op voor de dag van wraak en vergelding, de tijd dat hun voeten wankel worden. Ja, hun ongeluksdag is nabij, wat voor hen bestemd is, nadert snel.’
= alleen aan God komen de wraak en de vergelding toe.
(Deuteronomium 32, 34-35)