Loading...
 

6 augustus - eerste lezing

Daniël 7, 9-10.13-14: Rechtspraak in de hemel

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In mijn visioen zag ik
dat er tronen werden geplaatst
en een Hoogbejaarde er ging zitten.
Zijn gewaad was wit als sneeuw,
zijn hoofdhaar blank als wol.
Zijn troon bestond uit vlammen,
de wielen ervan uit laaiend vuur.
Een stroom van vuur welde op
en vloeide voor Hem uit.
Duizend maal duizenden dienden Hem
en tienduizend maal tienduizenden stonden voor Hem.
Het gerechtshof ging zitten
en de boeken werden geopend.

Daarna zag ik in mijn droom iemand
die leek op een mens.
Hij kwam aan op de wolken van de hemel.
Hij werd bij de oude wijze man gebracht.
Die maakte hem koning:
hij kreeg pracht en koninklijke macht.
Alle volken en stammen dienden hem,
welke taal ze ook spraken.
Zijn macht zal nooit een einde kennen,
zijn koninkrijk zal altijd blijven bestaan.Stilstaan bij ...

Visioen
Een visioen is als een droom. Maar dan een droom die iets zegt over wat God wil voor de mensen. Daarom komen in een visioen vaak woorden voor die meer zeggen dan men eerst zou denken.

Tronen plaatsen
In dit visioen wordt een rechtspraak beschreven in de hemel.

Hoogbejaarde / oude wijze
Deze benaming van God, evenals de tronen, dienen om een indruk te geven van zijn eerbiedwaardigheid en wijsheid
Merk op dat God hier voorgesteld wordt als een mens.

Boeken
In de godsdienst van Babylonië kende men 'lotstabletten'. Daarop stonden de lotgevallen van ieder persoon en van de gemeenschap die door de god Mardoek jaarlijks werden vastgelegd.
In Daniël bedoelt 'boek' symbolisch het besluit van God, die de geschiedenis beheerst.

Iemand die op een mens geleek
Aan deze 'mens' en niet aan schrikwekkende dieren (die eerder in Daniël 7 werden vermeld), wordt eeuwige macht gegeven. In het vervolg van het boek Daniël blijkt 'mens' ook te gaan om een gemeenschap.

Bij de tekst

Over Daniël

Klik hier voor meer informatie over de profeet Daniël.Visioen

Het zevende hoofdstuk van het boek Daniël beschrijft een visioen, waarin de grote wereldrijken waarmee Israël in zijn geschiedenis te maken had, als schrikwekkende dieren worden voorgesteld. Die dieren worden veroordeeld voor de troon van God (de Hoogbejaarde) en vernietigd.
Daarna wordt over het rijk van God in een beeld gesproken. Dit wordt symbolisch weergegeven door de 'Mensenzoon'. Dit is niet één persoon, maar een samenleving (Daniël 7, 27)

Met zijn visioen drukte Daniël de hoop uit dat menselijkheid het zal halen op de 'politieke beesten' van de geschiedenis en wilde hij vrome joden moed en troost geven in een tijd waarin Grieken zich wilden mengen in hun godsdienst en cultuur.Mensenzoon

Toen Jezus door Kajafas werd verhoord, deed Hij volgens de evangelisten beroep op Daniël 7:
"Toen vroeg de hogepriester hem: ‘Bent u de Messias, de Zoon van de Gezegende?’ Jezus zei: "Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel." (Marcus 14,61-62)
Door zichzelf de Mensenzoon te noemen, noemde Jezus zich indirect de Messias.
Overweging

A. Lameire

Een visioen (2018)

In hoofdstuk zeven van het boek Daniël beschrijft de profeet Daniël hoe hij in een nachtelijk visioen vier machtige dieren ziet. Ze zijn het beeld van de vier koninkrijken die in Bijbelse tijden de aarde overheersten: Babylonië, Medië, Perzië en Macedonië. Maar hun macht wordt gebroken door de ‘oude wijze’ die een kleed draagt, wit als sneeuw en die zetelt op een troon van vuur.
In de Bijbel wordt Gods aanwezigheid vaak met vuur omschreven. Denk maar aan het brandende braambos, aan het vuur dat het volk voorgaat in de woestijn of aan het godsvisioen van de profeet Jesaja in de tempel. Daarna kwam er iemand ‘die eruitzag als een mens. Hem werden macht, eer en het koningschap verleend; zijn koningschap zou nooit ten gronde gaan.’

Moeten we in die ‘oude wijze’ God herkennen?
En is degene die op een mens geleek een verwijzing naar Jezus?
Exegeten nemen daarover verschillende standpunten in.