Loading...
 

Brief aan de Hebreeën

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Schrijver en geadresseerden 

Auteur

Het is niet zeker wie de brief aan de Hebreeën schreef, omdat er geen auteur in vermeld wordt. Toch wordt deze brief al heel lang regelmatig aan Paulus toegeschreven.
Tegen het einde van de 4e eeuw duidde men Paulus definitief aan als auteur.
Maar toen men in de Renaissance de stijl en de woordenschat van Hebreeën opnieuw bestudeerde, kwam de twijfel terug.
Pas in de twintigste eeuw nam men algemeen aan dat Paulus die brief niet schreef, omdat elk argument dat men had om te zeggen dat hij die tekst wel schreef, overspoeld werd door argumenten die hem als briefschrijver in vraag stelden.
Men zag wel inhoudelijke overeenkomsten met de andere brieven die hij zou geschreven hebben, maar de taal en de stijl verschilden teveel.Hebreeën

Men weet niet alleen niet wie de tekst schreef maar ook niet wie de ‘Hebreeën’ precies waren. Men vermoedt dat het joden waren die zich tot het christendom bekeerden en die door hun joodse achtergrond goed vertrouwd waren met het Oude Testament.
Omdat heel wat teksten aangehaald worden uit de Septuagint (een Griekse vertaling van het Oude Testament), denkt men dat het om Griekstalige joden-christenen gaat, die woonden in de joods-hellenistische diaspora.

De tekst 

Datering

De tekst zou rond 65-70 geschreven zijn. Men baseert zich hiervoor op de vele verwijzingen naar de tempeldienst, die lijken te suggereren dat de verovering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel door de Romeinen in het jaar 70 nog niet hebben plaatsgevonden.
De brief dateert in elk geval van voor 96 na Christus, want Clemens maakte in dat jaar in zijn eerste brief aan de christenen van Korinte, meding van deze brief.Taal

De brief werd geschreven in het koinè-Grieks, het Grieks dat gesproken werd in de Hellenistische periode, toen de Griekse taal en cultuur dominant waren in grote delen van het Middellandse zeegebied, waaronder het Romeinse Rijk.
Ook het hele Nieuwe Testament werd in het koinè-Grieks geschreven.Vorm

Eigenlijk is de brief aan de Hebreeën geen brief, omdat er geen opschrift en geen adres op te vinden is. Het is eerder een homilie, een preek, die de Hebreeën wil helpen om hun geloof niet te verliezen en te laten zien dat Jezus doet wat God beloofde. De tekst eindigt wel als een brief. Maar misschien was dit een manier om die tekst aan Paulus toe te schrijven.Inhoud

De auteur wil met deze tekst de gelovigen moed inspreken in een tijd van vervolging.
Hij roept hen op om niet af te dwalen en zich te blijven richten op God. Daarvoor schuift hij heel wat figuren uit het Oude Testament naar voren als voorbeeld, om te eindigen met Jezus, hét voorbeeld.
De schrijver laat zien dat Jezus vervult wat God vroeger beloofd heeft en dat met Hem een nieuwe tijd begonnen is. Het evangelie was niet bedoeld om de wet van Mozes te veranderen, maar om die te vervullen.
Daarom vermoedt men dat deze ‘brief’ geschreven werd om de tendens een halt toe te roepen, waarbij joodse christenen wilden terugkeren naar het jodendom.

De 'brief aan de Hebreeën' in 'Bijbelin1000seconden.be'

Op deze site wordt dieper ingegaan op de volgende teksten uit de brief aan de Hebreeën: klik hier voor een overzicht.