Loading...
 

Genesis 6, 5-8. 7, 1-5.10

2 Zondvloed

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Genesis 6, 5-8; 7, 1-5.10: God zorgt voor Noach

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 19-20)

De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Ze bedachten alleen maar slechte dingen. Dat deed de Heer pijn. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen gemaakt had.
Hij dacht: Ik wil geen mensen meer op de aarde, en ook geen dieren op het land en geen vogels meer. Want ik heb er spijt van dat ik de mensen en de dieren gemaakt heb.
Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was Noach.

Toen zei de Heer tegen Noach: ‘Ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als enige van alle mensen die nu op aarde leven. Daarom moet jij met je hele gezin aan boord van de boot gaan. Neem ook dieren mee. Zeven paar van alle reine dieren, steeds een mannetje en een vrouwtje. En één paar van alle onreine dieren, ook een mannetje en een vrouwtje. Je moet ook zeven paar van alle vogels meenemen, mannetjes en vrouwtjes. Dan kunnen ze weer jongen krijgen en dan komen er weer veel vogels op de aarde.
Over zeven dagen zal ik het laten regenen. Dan blijft het veertig dagen en veertig nachten regenen. Dan zal ik alles op aarde vernietigen. Alles wat er bestaat, alles wat ik gemaakt heb.’
Noach deed alles precies zoals de Heer gezegd had.

Na zeven dagen kwam het water over de hele aarde.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen God zag hoe de mensen op aarde
steeds slechter werden
en hoe hun hart de hele dag neigde naar het kwade,
kreeg Hij er spijt van dat Hij de mens gemaakt had,
en Hij was er zeer verdrietig om.
God zei: `Ik ga de mens, die Ik geschapen heb,
van de aarde wegvegen,
zowel de mens als het vee, de kruipende dieren als de vogels,
want het spijt Me dat Ik ze gemaakt heb.'
Alleen Noach vond genade in de ogen van God.

God zei tegen Noach: 'Ga in de ark met heel je gezin,
want van deze generatie ben jij de enige
die in mijn ogen rechtschapen is.
Neem van alle reine dieren zeven paar,
telkens een mannetje en een wijfje.
Maar neem van de onreine dieren één paar,
telkens een mannetje en een wijfje.
Ook van de vogels in de lucht zeven paar,
telkens een mannetje en een wijfje.
Zo zul je hun soort doen voortbestaan op de aarde.
Want over zeven dagen laat Ik het regenen op de aarde,
veertig dagen en veertig nachten
en alles wat bestaat, alles wat Ik gemaakt heb,
zal Ik van de aardbodem wegvegen.'
En Noach deed alles wat God hem vroeg.

Op de zevende dag stortte het water van de vloed over de aarde neer.Stilstaan bij …

Noach
. (= rust)
zoals de duif na de zondvloed een plek zocht om er zich te nestelen, zo vond God Noach om er te 'rusten': met hem is God bereid alles opnieuw te beginnen.
. (= troost)
Het verhaal van Noach is het verhaal van God die de mens niet loslaat. Wanneer men denkt: de wereld vergaat, is God bezig een nieuwe wereld te maken.

Ark
(Hebreeuws = ‘teba)
Het woord Teba komt in het Oude Testament slechts tweemaal voor: éénmaal voor de boot die Noach bouwde en één maal voor het mandje waarin de kleine Mozes gelegd werd.
Twee keer gaat het om God die redt: het redden van de mensheid en het redden van een volk.

Veertig
Veertig roept een tijd van wachten op: de tijd van voorbereiding op iets belangrijk dat gaat gebeuren. (Vgl. een zwangerschap duurt ± 40 weken)
In de Bijbel heeft veertig te maken met een overgang van verdrukking, lijden, zoeken, zwerven naar leven, overvloed, toekomst.

Water
Het aanzwellende water is symbool voor doodsgevaar, crisis, zonde, allerhande moeilijkheden, onheil.
Maar Bijbelverhalen vertellen ook dat God de mensen redt door het water heen (zie: doortocht door de Rietzee / Rode Zee, doortocht door de Jordaan, Jona): welk onrecht hun leven ook bedreigt, dat leven is uiteindelijk in Gods hand. (vgl. doopsel)

Zondvloed
Deze naam komt van het Middelnederlandse sintvloet (= grote algemene vloed).
In Mesopotamië overstroomde het laagland regelmatig. In Mesopotamische teksten is de herinnering aan een 'grote vloed' bewaard en archeologisch bevestigd.
Omdat niemand toen wist hoe groot de wereld in werkelijkheid was, dacht men dat de hele wereld overstroomd was. In feite ging het enkel om het eigen kleine stuk bekende wereld.

Bij de tekst

Historische wortels

Dit verhaal gaat terug op zware overstromingen in het gebied van de Perzische golf.Ontstaan van de tekst

Tijdens de ballingschap in Babylonië beleefden de Israëlieten het dieptepunt van hun geschiedenis. Heel hun wereld en al hun verwachtingen waren ingestort. Ze waren ver van huis, Jeruzalem was verwoest, hun tempel lag in puin. Ze vroegen zich af: 'Overleven wij dit nog? Is er nog toekomst voor ons?'
Die vragen werden beantwoord in een verhaal dat ze in Mesopotamië hoorden. De zondvloed in dat verhaal werd het beeld van de catastrofe in hun leven. Het positieve einde van dat verhaal gaf hen de kracht om uit te zien en te werken naar een betere toekomst.Betekenis

. Het volk dat steeds meer ontrouw werd, wordt gestraft door het water.
. De rechtvaardige die trouw bleef wordt gered door het water.
Zo doet dit verhaal denken aan het doopsel waar de zondige mens in verdrinkt en verrijst in een nieuw leven.

Suggesties

Klik hier voor suggesties en informatie bij het hele verhaal van Noach.