Loading...
 

DUIF

Vimal Krishnattri F09SEfGBj20 Unsplash

Foto van Vimal Krishnattri- in Unsplash


…page…

Algemeen

Duif

Duiven zijn meestal middelgrote, compact gebouwde vogels met volle, ronde borst en kleine kop. Ze hebben een snelle, meestal rechtlijnige vlucht. Ze kunnen in tegenstelling tot andere vogels water met de snavel opzuigen.Belang

Duiven worden al lang gehouden door de mens.
. als voedsel waren ze belangrijk voor arme mensen.
. als postduif omwille van hun groot oriëntatievermogen.Symbool

. De duif is hét symbool voor de vrede. Dit is terug te voeren op het verhaal van Noach.
. Een koppel duiven symboliseert de liefde.
. Bij de christenen symboliseert de duif de Heilige Geest.

Bijbel

Oude Testament

Offerdier

Genesis 15, 1-12.17-181, 1-3
De belofte aan AbramNieuw leven

Genesis 8, 3-12
Na de zondvloed overleefde alleen Noach, met alles wat bij hem in de ark was.
‘Het water zakte gestadig van de aarde weg. Na honderdvijftig dagen begon het te verminderen. Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. Het water nam geleidelijk af tot de tiende maand. Op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na veertig dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was opgedroogd. Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggezakt. Maar de duif vond geen plek waar haar pootjes konden rusten en keerde bij hem terug in de ark, want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde ze weer bij zich in de ark. Nu wachtte hij nog eens zeven dagen en liet toen opnieuw een duif uit de ark los. Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, droeg ze een groen olijfblad in de bek. Toen begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. Hij wachtte nog eens zeven dagen en liet toen opnieuw een duif los, maar die keerde niet meer bij hem terug.’

Het nieuwe begin wordt aangekondigd door een duif met een groen olijftakje in de bek.
Later zag men in die duif het symbool voor de vrede.
Liefde

Hooglied
De duif treedt er in op als de bode van de liefde.
Volgens de rabbijnen is de duif in het Hooglied het symbool van de liefde tussen God en zijn volk.

Nieuwe Testament

Offerdier

Lucas 2, 24
Toen de tijd aanbrak, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgens het voorschrift van de Wet des Heren: Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de Wet des Heren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven.

Duiven kwamen in aanmerking als offerdier omdat het reine (kosjer) dieren waren.
Johannes 2, 13-16
Toen het paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers van runderen, schapen en duiven aan en ook de geldwisselaars, die daar zaten. Hij maakte een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”

Runderen, schapen en duiven waren offerdieren. Die dieren mochten geen enkel gebrek vertonen. Daarom was het voor de joden het meest veilig om goedgekeurde dieren op het tempelplein te kopen.Heilige Geest

Matteüs 2, 13-17
In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde Hem tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig, en Gij komt tot mij?” Jezus antwoordde hem: “Laat nu maar; want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen.” Toen liet hij Hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open en Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif en over zich komen; en een stem uit de hemel sprak: “Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.”

De evangelisten Matteüs, Marcus en Lucas vermelden in hun evangelie dat de Heilige Geest zich bij het doopsel van Jezus manifesteerde als een duif.