Loading...
 

Raaf

Pete Nuij C3NMEtK9fuI Unsplash

Foto van Pete Nuij in Unsplash


…page…

Algemeen

Raaf

De raaf is de grootste vogel uit de familie van de kraaien. Het is een roofvogel die niet alleen op jacht gaat naar insecten, wormen, maar ook op zoogdieren (hazen) en vogels.
In de Bijbel worden zwarte grote vleesetende vogels vermoedelijk allemaal raven genoemd.Intelligent

Raven zijn van de meest intelligentste dieren. Ze hebben een heel goed geheugen en kunnen probleemoplossend denken: zo gebruiken ze stokjes om voedsel uit holtes peuteren en kraken ze noten met stenen. Net als papegaaien kunnen ze geluiden uit hun omgeving nadoen.Taal

Stelen als een raaf
Deze uitdrukking wordt gebruikt voor iemand die alles meeneemt wat hij maar krijgen kan.


Zo zwart als een raaf
Omschrijving van een kleur zwart: diepblauw glanzend.


Een witte raaf
Raven zijn gewoonlijk zwart. Witte raven komen heel uitzonderlijk voor. Hun bleke kleur (albino) is de reden waarom ze gemakkelijke prooien zijn voor andere dieren. Het ontbreken van pigmentlagen in de ogen verhindert ze goed te zien bij daglicht, waardoor ze moeilijk voedsel kunnen vergaren.

De uitdrukking ‘dat is een witte raaf ‘ wordt gebruikt voor iets wat een grote uitzondering is.Symbool

De raaf symboliseert het kwade, de zonde, want hij komt af op aas, pikt anderen de ogen uit.

Bijbel

Oude Testament

Genesis 8, 3-12
Na de zondvloed overleefde alleen Noach, met alles wat bij hem in de ark was.
‘Het water zakte gestadig van de aarde weg. Na honderdvijftig dagen begon het te verminderen. Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. Het water nam geleidelijk af tot de tiende maand. Op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. Na veertig dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was opgedroogd. Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggezakt. Maar de duif vond geen plek waar haar pootjes konden rusten en keerde bij hem terug in de ark, want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde ze weer bij zich in de ark. Nu wachtte hij nog eens zeven dagen en liet toen opnieuw een duif uit de ark los. Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, droeg ze een groen olijfblad in de bek. Toen begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. Hij wachtte nog eens zeven dagen en liet toen opnieuw een duif los, maar die keerde niet meer bij hem terug.’

De raaf is de eerste vogel die wordt vermeld in de Bijbel,

In ‘Gilgamesj’-epos uit Mesopotamië werden er drie vogels op uitgestuurd: een duif, een zwaluw en een raaf. In dat epos is de raaf de vogel die niet meer terugkomt.Leviticus 11, 13-15
‘Van de volgende vogels moeten jullie een afschuw hebben; jullie mogen ze daarom niet eten: de arend, de lammergier, de baardgier, de wouw en de verschillende soorten valken, de verschillende soorten raven.’

De Bijbel noemt de raaf een onrein dier, omdat het een roofvogel is.1Koningen 17, 2-6
‘En het woord van Jahwe kwam tot hem (= Elia): `Vertrek van hier en ga naar het oosten en hou je verborgen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kun je drinken en aan de raven heb Ik bevolen je daar van voedsel te voorzien.' Hij deed wat Jahwe gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek.’