Loading...
 

Handelingen 22, 30 . 23, 6-11

2 Gevecht

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Handelingen 22, 30 . 23, 6-11: Verdeeldheid in het Sanhedrin

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1764 - 1765)

Toch wilde de generaal weten waar de Joden Paulus van beschuldigden. Daarom liet hij hem de volgende dag uit de kazerne ophalen.
Ook liet hij de hogepriesters en de andere Joodse leiders bij elkaar komen. En hij bracht Paulus naar hen toe.

De Joodse leiders waren verdeeld in farizeeën en sadduceeën. Paulus wist dat. Daarom riep hij: ‘Beste vrienden, ik ben een farizeeër, net zoals mijn vader en mijn grootvader. En farizeeën geloven dat de doden zullen opstaan. Omdat ik dat dus ook geloof, moet ik mezelf hier vandaag verdedigen.’
Toen Paulus dat gezegd had, kregen de farizeeën en de sadduceeën ruzie. Ze waren het niet met elkaar eens. Want de sadduceeën geloven niet dat de doden zullen opstaan. Ze geloven ook niet dat er engelen of geesten bestaan. Maar de farizeeën geloven dat allemaal wel.
Iedereen begon te schreeuwen. Een paar farizeeën stonden op, het waren wetsleraren. Ze riepen boos: ‘Wij denken dat Paulus niets verkeerds gedaan heeft! Misschien heeft er wel een geest of een engel tegen hem gesproken!’

De Joodse leiders werden steeds bozer op elkaar. De generaal werd bang dat ze Paulus zouden vermoorden. Daarom liet hij zijn soldaten komen. En hij zei: ‘Haal Paulus bij de Joodse leiders weg en breng hem terug naar de kazerne.’
Die nacht kwam de Heer naar Paulus toe en zei: ‘Houd moed! Je hebt in Jeruzalem het goede nieuws over mij verteld. Dat moet je nu ook gaan doen in Rome.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Omdat de bevelhebber precies wilde weten
waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd,
liet hij hem de dag nadien uit de gevangenis halen.
Hij beval: ‘Hogepriesters en heel het Sanhedrin moeten bijeenkomen.’
Daarna liet hij Paulus daar naartoe brengen en voor hen plaatsnemen.

Paulus wist dat het Sanhedrin uit Sadduceeën en Farizeeën bestond.
Daarom zei hij in het Sanhedrin:
‘Mannen broeders, ik ben een Farizeeër en een zoon van Farizeeën.
Ik sta terecht omdat ik verwacht dat de doden zullen opstaan.’
Er ontstond ruzie tussen de Farizeeën en Sadduceeën
en de vergadering raakte verdeeld.
Want de Sadduceeën beweren dat er geen verrijzenis is
en dat er geen engelen of geesten bestaan,
terwijl de Farizeeën dat wel geloven.
Er ontstond een groot tumult.
Enkele Schriftgeleerden van de partij van de Farizeeën verzekerden:
‘We vinden niets verkeerds in deze man!
Stel je voor dat er echt een geest of een engel tot hem sprak?’
De onenigheid werd nog erger.
De bevelhebber begon te vrezen dat ze Paulus zouden verscheuren.
Daarom liet hij de soldaten naar beneden te komen
om hem snel terug naar de kazerne te brengen.
Die nacht stond Jezus voor Paulus en zei:
‘Hou moed. Zoals je over Mij getuigd hebt in Jeruzalem,
zo zul je ook in Rome over Mij moeten getuigen.’Stilstaan bij …

Hogepriester
Priester die aan het hoofd stond van de priesters en de levieten. Hij was ook de voorzitter van het Sanhedrin, de Grote Raad.

Sanhedrin
Joodse rechtbank ten tijde van Jezus.

Sadduceeën
Politieke en religieuze partij die veel aanhangers had in rijke priesterfamilies. Ze waren conservatief. Ze kenden weinig sympathie bij de gewone mensen omwille van hun vriendschap met de Romeinse bezetter.
Ze geloofden niet in een leven na de dood.
Sinds het jaar 70, toen de tempel verwoest werd, zijn er geen Sadduceeën meer.

Farizeeën
Godsdienstige lekenbeweging, die ontstond in de tweede eeuw voor Christus en voorkwam in alle lagen van de bevolking, maar vooral bij de Schriftgeleerden. Ze bestudeerden de wet van God en leefden er naar. Gewone mensen keken met bewondering en ontzag naar hen op.
In veel opzichten stonden de Farizeeën en Jezus dicht bij elkaar.

Verrijzenis
In dit woord herken je het woord rijzen (b.v. Rijzen van deeg), dat ‘opkomen’ en ook ‘opstaan’ betekent.
Verrijzen betekent: ‘opstaan uit de dood’, ‘leven over de dood heen’.

Bij de tekst

Engel

Dat Jezus aan Paulus 's nachts zegt dat hij in Rome over Hem zal getuigen, heeft iets van een voorspelling.