Loading...
 

Heilig Hart van Jezus A - eerste lezing

Deuteronomium 7, 6-11: God komt zijn beloften na

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 270)

Want gij zijt een volk, dat aan Jahwe uw God gewijd is. U heeft Hij onder alle volken op aarde uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker zijt dan de andere volken heeft Jahwe zich aan u verbonden en u uitverkoren, want gij zijt het kleinste van alle volken; maar omdat Jahwe u liefhad en Hij de eed aan uw vaderen gestand wilde doen, daarom heeft Hij u met sterke hand uit het slavenhuis geleid en u verlost uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Erken dan dat Jahwe uw God inderdaad God is, de getrouwe God, die het verbond gestand doet en vol erbarmen is voor wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden tot in het duizendste geslacht, maar die degenen die Hem verwerpen in hun eigen persoon straft en te gronde richt, hen persoonlijk. Hij wacht niet: iemand die Hem verwerpt, straft Hij, hem persoonlijk. Volbreng dus de geboden, voorschriften en bepalingen die ik u heden voorschrijf.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Mozes zei tegen het volk:
‘Jullie zijn een volk dat aan jullie God is gewijd.
Jullie zijn door Hem uitgekozen om,
anders dan alle andere volken op aarde,
zijn kostbaar bezit te zijn.
Het is niet omdat jullie talrijker waren dan de andere volken
dat Hij jullie graag had en uitkoos -
jullie waren het kleinste van allemaal!
Maar omdat Hij jullie graag had
en omdat Hij zich wilde houden
aan wat Hij jullie voorouders onder eed had beloofd,
bevrijdde Hij jullie met sterke hand uit de slavernij,
uit de macht van de farao, de koning van Egypte.
Besef dus goed:
alleen de Heer, jullie God, is God en Hij houdt woord;
Hij is trouw aan zijn beloften
en Hij is trouw aan ieder die Hem liefheeft
en die doet wat Hij graag wil,
tot in het duizendste geslacht.
Maar ieder die Hem haat zal daarvoor boeten met zijn leven.
God zal hem niet laten begaan, Hij laat hem persoonlijk boeten.
Neem daarom de wetten die ik jullie vandaag voorhoud
zorgvuldig in acht.’Stilstaan bij…

Aan God gewijd
Dit is de betekenis van: Israël is ‘heilig’. Israël is voor Jahwe ‘apart' gezet.
In een Ugaritisch verdragsdocument werd de vazal aangesproken met: ‘jij bent zijn speciale eigendom’. Israël nam deze verdragsterminologie over uit de wereld van de politiek en paste die toe op zijn verhouding met Jahwe.