Loading...
 

Jakobus 5, 13-20

Jakobus 5, 13-20: Bid en help elkaar

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1935)

Als je het moeilijk hebt, bid dan tot God en vraag hem om hulp. En als je vrolijk bent, zing dan een lied om God te eren.
Als je ziek bent, roep dan de leiders van de kerk bij je. Zij moeten voor je bidden, en wat olie over je heen gieten. Daarbij moeten ze de naam van onze Heer Jezus Christus uitspreken. Dankzij hun geloof en hun gebed zul je gered worden. De Heer zal je beter maken. En als je verkeerde dingen gedaan hebt, zal God je vergeven.
Vertel elkaar wat je verkeerd gedaan hebt. En bid voor elkaar. Dan zullen jullie gered worden. Want als goede en eerlijke mensen tot God bidden en hem om iets vragen, zullen ze het zeker krijgen.
Denk eens aan de profeet Elia. Hij was maar een gewoon mens, net als wij. Ooit vroeg hij aan God om het niet meer te laten regenen. En door zijn gebed regende het drieënhalf jaar niet. Er groeide niets meer op het land. Daarna vroeg Elia aan God om het wel te laten regenen. Toen kwam er weer regen uit de hemel, en alles op het land begon weer te groeien.

Vrienden, stel dat iemand van jullie niet meer leeft zoals God het wil. Zeg hem dan dat hij moet ophouden met zijn slechte gedrag. En stel dat hij luistert, en weer gaat leven zoals God het wil. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zal God hem redden, en hem al zijn zonden vergeven. En dat gebeurt omdat jij hem gewaarschuwd hebt!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Heeft iemand van jullie het moeilijk? Laat hij bidden.
Is iemand goedgezind? Laat hij een loflied zingen.
Is iemand onder jullie ziek?
Laat hij de verantwoordelijken van de gemeente bij zich roepen.
Ze moeten voor hem bidden en hem met olie zalven
in de naam van de Heer.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem doen opstaan.
En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.
Beken daarom elkaar jullie zonden en bidt voor elkaar,
dan zullen jullie genezen.

Het gebed van een rechtvaardige kan veel.
Elia was een mens zoals wij.
Hij bad vurig dat het niet zou regenen,
en drie jaar en zes maanden lang viel er geen regen op het land.
Hij bad opnieuw.
De hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort.

Broeders, als iemand van jullie afdwaalt van de waarheid
en een ander brengt hem tot inkeer,
weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg bekeert,
hem redt van de dood en tal van zonden bedekt.Stilstaan bij …

Oudsten / presbyters / verantwoordelijken
'Oudsten' is de letterlijke vertaling van het Griekse woord 'presbyteroi' waaruit later het woord 'priester' ontstond.

Met olie zalven
In de tijd waarin deze brief werd geschreven, was het zalven van zieken een genezingsgebaar. Zo werd olie gebruikt om de pijn te verzachten (zie: parabel van de barmhartige Samaritaan)

Bij de tekst

Verwijzing naar sacramenten

Jakobus verwijst hier naar twee sacramenten:
. Sacrament van de zieken (heilig oliesel)
. Sacrament van de verzoening (biecht)

Suggestie

EXTRA

Bidden