Loading...
 

Koning Salomo

Wie was hij?

Een historisch persoon?

Net als voor koning David vond men tot nog toe geen enkel historisch document dat het bestaan van Salomo kan bevestigen, niettegenstaande de vele opgravingen en onderzoekingen naar de periode tussen de 16e en de 8e eeuw voor Christus.
De bevolking van Judea bestond toen waarschijnlijk slechts uit enkele duizenden nomaden.
Men vond uit die tijd wel een twintigtal dorpen, maar geen steden, zelfs geen potscherven. Dat kan het gevolg zijn van de vele verwoestingen en de daarop volgende heropbouw, waarbij oud bouwmateriaal gerecycleerd werd.
Men vond in Israël ook nergens archeologisch materiaal dat wijst op de legendarische rijkdom van koning Salomo.
Een aardje naar zijn vaartje?

Volgens de teksten in de Bijbel zou koning Salomo de tegenpool van zijn vader geweest zijn:

Koning DAVID Koning SALOMO
Legeraanvoerder Man van vrede
Hij was als kind schaapherder. Hij kende al als kind het leven van een prins.
Hij stond dicht bij de boeren in Israël.Hij hield van luxe, rijkdom, oosterse cultuur.
Zijn leven volgens de Bijbel

De Bijbel beschrijft koning Salomo (= 'rijk aan vrede') als de derde koning van het koninkrijk Israël (Koningen I en II en in Kronieken I en II). Hij was de zoon van David en Batseba.
De profeet Natan noemde hem Jedidja, (=’ lieveling van Jahwe’). (2 Samuel 12, 25). Hij werd koning door zijn afkomst, de politieke invloed van zijn aanhangers en een paleisintrige.

Hij was wijs, rijk en machtig en had een vooruitziende blik en een ruime belangstelling. Hij regeerde veertig jaar over de stammen van Israël en Juda.
Israël kende toen een 'gouden eeuw': er was geen oorlog en er was een winstgevende handel op de vele handelswegen die door Israël en Jeruzalem liepen.

Koning Salomo had een harem van 300 vrouwen (door erfprinsessen te huwen stelde hij de veroverde gebieden veilig) en liet ook andere goden dan Jahwe toe in de tempel te Jeruzalem. Bijvoorbeeld: de god Baäl en de godin Astarte uit de Kanaänitische godsdienst. Levieten en profeten namen hem dit erg kwalijk.

De bouwwoede van koning Salomo was de oorzaak van zware belastingen. Die legde de kiem voor de scheuring van zijn rijk na zijn dood. Omdat de bewoners van het noorden van het Rijk aan zijn opvolger Rehabeam tevergeefs belastingvermindering vroegen, scheidden zij zich af. Zo werd het rijk van Salomo gesplitst in een noordrijk (Israël, onder de heerschappij van Jerobeam) en een zuidrijk (Juda, onder de heerschappij van zijn zoon Rechabeam).

Van koning Salomo zijn veel teksten bekend die hij geschreven zou hebben. Bijvoorbeeld in de Bijbel: Spreuken, Prediker, Hooglied


In de Koran wordt Salomo 'Sulaiman' genoemd. Dit heilig boek van de moslims spreekt over hem als over een profeet.Typering

WIJS (Prediker; Spreuken; Hooglied)

Salomo

Koning Salomo was bekend voor zijn wijsheid en zijn vermogen om recht te spreken (Salomonsoordeel). Traditioneel worden de Bijbelboeken Prediker, Spreuken en Hooglied aan hem toegeschreven. Maar wie die boeken precies schreef is niet bekend. Het verband met koning Salomo benadrukt de wijsheid in die teksten.
Tegenwoordig neemt men aan dat die boeken later (2e - 3e eeuw voor Christus) ontstaan zijn en samengesteld zijn uit verschillende geschriften die in omloop waren. Daarin kan men natuurlijk wel originele geschriften van Salomo vinden. Met zijn spreuken wilde Salomo zijn volk cultureel op een hoger peil brengen.

Het contact van Israël met de internationale gedachtewereld liet duidelijke sporen na, ook in het godsdienstig denken van Israël:
. men krijgt een uitgesproken waardering voor het algemeen menselijke in het godsdienstig denken.
. men ziet Jahwe als de God van de gehele mensheid, van wie de wereld afhankelijk is.
BOUWER
Volgens de Bijbel bouwde Salomo de eerste tempel te Jeruzalem en vele andere projecten.
Die tempel had bescheiden afmetingen (30m x 10m x 15m). Voor de bouw ervan deed hij beroep op geschoolde bouwmeesters, metselaars en kunstenaars. De tempel werd ingewijd met het gebed: "Laat het weer regenen over uw land, dat U aan uw volk in eigendom gegeven hebt." (1 Koningen 8, 36), een toespeling op de eigenschappen van Baäl als regengod en god van de vruchtbaarheid.
Die tempel werd in 587 verwoest door Nebucadnesar.

(Later werd rond 516 een tweede tempel op die plaats gebouwd. Omdat koning Herodes de Grote die te klein en te armoedig vond, liet hij die grondig restaureren in 20 voor Christus. Het is die tempel die Jezus kende. In het jaar 70 van onze tijdrekening werd die verwoest door de Romeinen.)
ZONDAAR
. Hij huwde vele vrouwen (hij had een harem van 300 vrouwen)
. Hij liet de verering toe van Kanaänietische goden.

Salomo in de Bijbel

Oude Testament

Zijn leven

. 1 Koningen 3, 5;7-12: Salomo en God
. 1 Koningen 8, 41-43: Salomo bidt in de tempelZijn wijsheid

. Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31: Een sterke vrouw

. Prediker 1, 2. 2, 21-23: Alles is zinloos

. Wijsheid 6, 12-16Ontdekking van de wijsheid
. Wijsheid 9, 13-18b: Gebed van SalomoZijn poëzie

. Hooglied

Nieuwe Testament

. Koning Salomo wordt vermeld in de stamboom van Jezus.
(Matteüs 1, 1-17 // Lucas 3, 23-38)


. 'En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen.'
(Matteüs 6, 28-29 // Lucas 12, 27)


.'De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde van de aarde om Salomo’s wijsheid te horen; maar hier is meer dan Salomo.'
(Matteüs 12, 42 // Lucas 11, 31)