Loading...
 

Lucas 10, 17-24

2 Ichtus

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 10, 17-24: Jezus over zijn Vader

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1639-1640)

De 72 leerlingen kwamen terug van hun reis. Ze waren blij en zeiden: ‘Heer, zelfs de kwade geesten gehoorzaamden ons toen we uw naam noemden.’
Jezus zei tegen hen: ‘Luister! Jullie kunnen zonder gevaar op slangen en giftige spinnen gaan staan. Zo sterk heb ik jullie gemaakt. Niets kan jullie nog kwaad doen. Want ik heb gezien dat Satan uit de hemel gevallen is en zijn macht is kwijtgeraakt.
Maar jullie moeten niet blij zijn omdat de geesten jullie gehoorzamen. Nee, jullie moeten blij zijn omdat het eeuwige leven voor jullie bestemd is.’

Op dat moment liet de heilige Geest Jezus juichen van vreugde. Jezus riep: ‘Vader, Heer van de hemel en de aarde, ik dank u! Want u hebt al die dingen bekendgemaakt aan heel gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt u die dingen verborgen. Ja, Vader, zo wilde u het.’
Daarna zei Jezus: ‘Alle macht die ik heb, heeft mijn Vader aan mij gegeven. Alleen de Vader kent de Zoon. En alleen de Zoon kent de Vader. En de Zoon vertelt over zijn Vader aan de mensen die hij uitkiest.’
Daarna draaide Jezus zich om naar zijn leerlingen. En alleen tegen hen zei hij: ‘Het echte geluk is voor jullie. Want jullie zien alle bijzondere dingen die ik doe. Luister naar mijn woorden: Veel profeten en koningen hadden graag gezien en gehoord wat jullie nu meemaken. Zij hebben het niet gezien of gehoord, maar jullie wel.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wat later kwamen de tweeënzeventig leerlingen blij terug.
Ze zeiden: ‘Heer, zelfs duivels gehoorzamen ons
als we je naam zeggen’.
Jezus zei: ‘Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
Kijk, Ik heb gaf je macht over slangen en schorpioenen.
Je zult ze vertrappen. Niets kan je deren.
Maar wees niet blij omdat de duivels je gehoorzamen,
nee, wees blij, omdat je namen opgetekend staan in de hemel’.

Dan begon Hij vol van de Heilige Geest te juichen en zei:
‘Ik loof Je, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Je deze dingen voor wijzen en verstandigen verborg,
en ze aan eenvoudige mensen liet kennen.
Ja, Vader, zo heb Je het gewild.
Alles is Mij door mijn Vader gegeven,
en wie de Zoon is, weet alleen de Vader
en wie de Vader is, weet alleen de Zoon
en iedereen aan wie de Zoon het wil laten kennen.’
Toen zei Jezus apart tot zijn leerlingen:
‘Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien!
Ik zeg je: veel profeten en koningen wilden zien wat jullie zien,
maar ze hebben het niet gezien,
en hebben willen horen wat jullie horen,
maar kregen het niet te horen.’Stilstaan bij …

(tweeën)zeventig
In de meeste handschriften staat het getal 70, in sommige het geval 72.
Dit getal kan wijzen naar het aantal volkeren op de wereld. In de Septuagint (de Griekse vertaling van de joodse Bijbel, het Oude Testament voor de christenen) staat dat Noach 72 zonen had (Genesis 10). Het herinnert ook aan de 70 oudsten (Numeri 11, 16-17.24-25), ook het aantal leden van het Sanhedrin.

Duivel
(Grieks = iemand die zich dwars opstelt)
Kwade, onreine geest.
Dat Jezus duivels kon uitdrijven, werd in het Nieuwe testament gezien als het teken van de komst van het Rijk van God.

Satan
(Hebreeuws = een tegenstander)
Apocriefe boeken (= religieuze boeken die niet in de bijbel opgenomen zijn) uit de 2e en 1e eeuw voor Christus, spreken over Satan als het hoofd van een groep engelen die zich verzette tegen God.
De satan is erop uit om mensen ongehoorzaamheid te laten zijn tegenover God.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Als een bliksemstraal uit de hemel vallen
Men zou kunnen denken dat Jezus op een beeldende manier zegt dat de macht van het kwade (Satan) gebroken is. Maar Hij kan ook zeggen dat de agressiviteit van Satan op aarde is beland.

Slangen en schorpioenen
De beten van slangen en schorpioenen kunnen giftig zijn.
Jezus kan die ‘slangen en schorpioenen’ letterlijk bedoelen, maar ook gebruiken als beeld voor het kwade dat in de wereld te vinden is.

Opgetekend in de hemel
Dit is beeldende taal die bekend is in de apocalyptische literatuur ( = literatuur waarin visioenen of dromen het hebben over het einde der tijden, waarbij gebruik gemaakt wordt van allegorieën en beeldspraak). Men vertelde dat God de namen opschrijft van al wie leeft. Als Hij iemand uit het boek schrapt, wil dat zeggen dat die moet sterven.