Loading...
 

Matteüs 24, 42-51

Matteüs 24, 42-51: Sta klaar 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1566)

Blijf opletten! Want jullie weten niet wanneer jullie Heer zal komen. Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt. Dan blijf je wakker en zorg je ervoor dat die dief niet bij je kan inbreken. Maar jullie weten niet wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie altijd klaarstaan. Onthoud dat goed!
Wat doet een dienaar die trouw en verstandig is? Stel dat zijn heer op reis gaat. Hij geeft zijn dienaar de opdracht om goed voor alle knechten te zorgen. Op een dag komt de heer terug. En hij ziet dat de dienaar inderdaad goed voor alle knechten zorgt. Luister goed naar mijn woorden: Die dienaar krijgt een beloning! Hij wordt verantwoordelijk voor het hele bezit van zijn heer.
Maar stel dat die dienaar slecht is en denkt: Mijn heer komt voorlopig niet terug. En hij begint de andere knechten te slaan. Hij eet zich vol en drinkt vrolijk mee met dronken kerels. Stel dat de heer dan terugkomt op een moment dat de dienaar hem helemaal niet verwacht. Dan zal de heer hem de zwaarste straf geven. Dan gaat die dienaar naar de plaats waar iedereen huilt van ellende en spijt. Daar gaan ook alle schijnheilige mensen naartoe.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei tegen zijn leerlingen:
‘Wees waakzaam, want jullie weten niet
op welke dag jullie Heer komt.

Besef wel: als de eigenaar van een huis wist
op welk uur van de nacht de dief zou komen
dan zou hij wakker blijven
en niet laten inbreken in zijn huis.
Daarom moeten jullie ook klaarstaan,
want de Mensenzoon komt op een uur
waarop je het niet verwacht.

Wie is de trouwe en verstandige dienaar,
die de heer heeft aangesteld over zijn personeel
om hun op tijd eten te geven?
Gelukkig die dienaar
die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
Echt waar, Ik zeg jullie:
hij zal hem aanstellen over al wat hij bezit.

Maar is die dienaar slecht en zegt hij bij zichzelf:
mijn heer blijft nog wel wat weg,
en hij begint de andere dienaren te slaan
en eet en drinkt met dronkaards,
dan komt de heer van die dienaar
op een dag waarop hij het niet verwacht
en op een uur dat hij niet kent.
En hij zal hem onthoofden
en hem het lot doen delen van schijnheiligen.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.’Stilstaan bij …

Waakzaam
‘Alert’ zijn, zodat men aandacht heeft voor sporen van God in zijn leven en bereid is / klaar staat om de wil van God snel te realiseren.

Heer
Gewoonlijk is ‘Heer’ een respectvolle manier om iemand aan te spreken.
De joden gebruiken het woord ‘Heer’ wanneer ze over God spreken. Want uit eerbied voor God willen ze zijn eigen naam niet uitspreken.
Als de evangelisten in het Nieuwe Testament het woord ‘Heer’ gebruiken voor Jezus, geven ze daarmee aan dat ze God in Jezus herkennen.

Inbreken
De antieke wetgeving was heel streng voor nachtelijke inbraken waarbij de dief een gat in de muur maakte.
Zo staat in de Codex van Hammurabi (koning van Babylonië, 1810 - 1750 vòòr Christus): ‘Als iemand een gat maakt in een huis, zal men hem doden vòòr dat gat en hem erin metselen’
en staat er in het boek Exodus: ‘Wanneer een dief ’s nachts bij een inbraak betrapt wordt en doodgeslagen wordt, is er geen bloedschuld’. (Exodus 22, 1)
Een gat maken in de voorraadkamer achteraan de woning was voor een inbreker gemakkelijker dan het forceren van de deur van de ruimte waarin de familie sliep. Goed te begrijpen als je weet dat bijvoorbeeld in Kafarnaüm de muren opgetrokken waren door stenen zonder mortel opeen te stapelen en die met steentjes vast te zetten.

Bij de tekst

Soort tekst

Deze tekst behoort tot de laatste toespraak van Jezus (eschatologische rede) in het evangelie volgens Matteüs. Ze gaat over de komst van Jezus aan het einde der tijden en roept de toehoorders op tot een alerte houding.

Suggestie

Jongeren

MEDITEREN

Waakzaam zijn

(Wim Holterman)

Waakzaam zijn is niet passief afwachten.
Niet een houding van
met-de-armen-over-elkaar
en wel zien wat er gaat gebeuren.
Het is eerder een actief uitzien naar,
alert zijn op mensen en gebeurtenissen.

Waakzaam zijn zet ons in beweging,
maakt ons gespitst op het rijk van God.
Het zegt iets over ons geloven,
dat het eens waar zal worden:
vrede, liefde, recht,
voor alle mensen van goede wil.
Het doet ons op het puntje
van onze stoel zitten
om het zo vlug mogelijk te realiseren.

Waakzaam uitzien naar dat rijk
brengt ons in beweging
om te doen wat nog niet kan,
om te vieren wat nog niet is.

We realiseren soms al even
dat ideaal van Jezus.
We kunnen niet wachten,
het niet over ons heen laten komen.
Daarom laten we ons niet afleiden
door allerlei bijkomstigheden.
Want we weten, dat slechts één ding
noodzakelijk is in de ogen van God:
wie we zijn voor elkaar,
hoe we omgaan met onze wereld,
of we God de ruimte geven
om orde te brengen in de chaos.

Waakzaam zijn: dat is
oog hebben wat echt belangrijk is
en daaraan ook willen werken,
met overtuiging en van harte.

Overweging

Marc Gallant, trappist (Orval)

Jezus komt

Onverwacht
De komst van de Heer is onverwacht. In een van zijn preken legde Kardinaal Newman de volgende woorden in Jezus’ mond: 'Als ik zal aankloppen, dan zullen er maar weinig klaar staan onmiddellijk open te doen voor mij. Ze zullen altijd nog iets te doen hebben vooraleer te openen. Ze zullen eerst nog moeten bekomen van de verrassing en van de ontsteltenis waarin mijn komst hen zal werpen.
Ze zijn voldaan met op aarde te zijn; ze wensen nergens elders te gaan; ze willen niets anders' (Parochial and plain Sermons, IV, 22).
Opdat we ons niet zouden nestelen op aarde als een blijvende woonplaats, Krijgen we dit wachtwoord: 'Wees waakzaam, wees bereid, want de Mensenzoon komt op het uur waarop je het niet verwacht' en worden we opgeroepen om trouw te zijn aan de zending die de Heer ons in deze wereld toevertrouwt.Waken
Is het al gebeurd dat je ‘s nachts moest waken? Als je je comfortabel gaat installeren, dan dommel je in nog vòòr je het weet. Om te blijven waken en niet in te dutten moet je bezig blijven: je kunt wat rondlopen, je bezig houden met wat je interesseert, of straffe koffie slurpen.
Bij het geestelijk waken is het net zo. Je moet geestelijk actief blijven en voortgaan met het scherp houden van je geest. Luisteren naar het Woord van God is als geestelijke espresso. Waken betekent aandachtig zijn nu, voor wat er nu gaande is. Het heeft niets dat koortsachtig is of gespannen. Het is leven in de tegenwoordige tijd met het trouw vervullen van de persoonlijke zending. Als jij je door Jezus gezonden weet, en alles doet in relatie met Hem, dan ben je wakend. Waakzaam zijn, dat is dankbaar je talenten gebruiken, bewust dat je ze van de Heer gekregen hebt om ze Hem terug te geven door te delen met de anderen. Waakzaam zijn, dat is de lamp van je geloof brandend houden met de olie van de naastenliefde. Waakzaam leven is: leven in plaats van geleefd te worden, leven in plaats van zich te laten leven. Waken is bewust het leven in handen nemen en het zijn volle zin geven.
Waken is, zoals Paulus schreef: 'ons ontdoen van de werken van de duisternis en ons wapenen met licht' (Romeinen 13, 12).