Loading...
 

Pasen A B C - eerste lezing

Handelingen 10, 34a.37-43: Petrus preekt

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Petrus begon te zeggen: 'Jullie weten wat er in ons land gebeurd is.
Het begon met Johannes de doper die de mensen liet dopen.
Daarna trad Jezus van Nazaret in Galilea op.
God heeft Hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht.
Overal waar Hij kwam, deed Hij goede dingen.
Hij genas alle mensen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.

Wij hebben dat gezien en vertellen nu alles
wat Hij in het land en in Jeruzalem deed.
Wij spreken ook over zijn dood op een kruis.
Maar God liet Hem op de derde dag verrijzen en verschijnen,
niet aan het hele volk,
maar aan getuigen die God eerder had uitgekozen.
Dat waren wij, die met Hem gegeten en gedronken hebben
nadat Hij uit de doden was opgestaan.
Hij vroeg ons om het volk te zeggen
dat Hij door God werd aangesteld
om te oordelen over de levenden en de doden.
Alle profeten spraken over Jezus.
Als jullie in Hem geloven,
zullen jullie zonden vergeven worden.'Stilstaan bij …

Petrus
(Grieks = steen; Frans: pierre)
Naam die Jezus gaf aan Simon, zijn eerste leerling. Jezus vond hem duidelijk een ‘kei’ van een man. Hij kreeg die naam toen hij in Jezus de Messias erkende.
Hij was de belangrijkste in de groep van de apostelen en werd de leidersfiguur in de Palestijns-joodse kerk van Jeruzalem.
Lees meer

Johannes de doper
(= ‘God is genadig / goed’)
Johannes was de zoon van de priester Zacharias en zijn vrouw Elisabet.
Hij droeg een kameelharen kleed zoals de profeet Elia. Een ‘beeldende’ manier om hem als Elia te typeren. Hij was een prediker die leerlingen om zich heen verzamelde en doopte mensen die zijn volgeling werden.
Volgens de Bijbel werd hij gevangen genomen en gedood, omdat hij kritiek had op de levenswijze van koning Herodes.

Jeruzalem
(= stad van vrede)
Religieus en politiek centrum van Palestina. Plaats waar de tempelautoriteiten en Schriftgeleerden woonden.
Bij Lucas speelt Jeruzalem een centrale rol: het is de plaats waar Jezus lijdt, sterft, verrijst, verschijnt en opgenomen wordt ten hemel en van waaruit de Geest opereert.

Derde dag
In de Bijbel doet het getal drie aan God denken. De derde dag is dan het moment (dag, periode) waarop God zich aan de mens laat kennen. Het is het moment waarop de mens voelt en weet: God laat me niet in de steek.

Bij de tekst

Context

Petrus werd door Cornelius, een Romeins honderdman, bij hem thuis in Caesarea uitgenodigd. Daar sprak hij Cornelius en zijn gezin toe, vooraleer ze gedoopt werden.
Heel merkwaardig is het dat Petrus zich niet uitsluitend richtte tot Joden, maar ook tot mensen die godvrezend waren en goed en rechtvaardig handelden, net zoals Jezus zich aanvankelijk vooral richtte tot de joden en pas in uitzonderlijke omstandigheden ook tot niet-joodse mensen. Ook Paulus ging zo tewerk. Overal waar hij kwam, ging hij eerst naar de synagoge. Pas als hij daar geen weerklank kreeg, of zelfs ronduit verjaagd werd, richtte hij zich tot niet-joodse mensen.Catechese bij de eerste christenen

Wat Petrus zegt is de korte samenvatting (= 'kerugma') van wat de eerste christenen in hun catechese leerden.