Loading...
 

1 Petrus 1, 8-12

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

1 Petrus 1, 8-12: De profeten over Jezus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1937)

Jullie hebben Jezus Christus nooit gezien, en toch houden jullie van hem. Jullie zien hem ook nu niet, en toch vertrouwen jullie op hem. Ja, jullie juichen van hemelse vreugde! Want jullie weten, dat jullie gered zullen worden omdat jullie geloven.
De profeten van vroeger vertelden al dat God goed voor jullie zou zijn, en dat hij jullie zou redden. Dat wisten ze door de Geest van Christus. Die had hun ook verteld dat Christus zou moeten lijden, en dat hij daarna hemelse eer zou krijgen.
De profeten wisten alleen niet wanneer dat zou gaan gebeuren, en op wat voor manier. Ze zochten lang naar het antwoord op die vragen. Maar God vertelde hun dat het goede nieuws bestemd was voor jullie, en niet voor henzelf. Zelfs de engelen waren nieuwsgie-rig naar het goede nieuws. Maar jullie zijn degenen aan wie het nu verteld is. God heeft de heilige Geest gestuurd om dat te doen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jullie houden van Jezus, zonder dat jullie Hem ooit gezien hebben.
Jullie geloven in Hem, alhoewel jullie Hem ook nu niet zien.
Jullie vreugde zal onuitsprekelijk hemels zijn,
als jullie uiteindelijk het doel van jullie geloof bereiken: de redding van jullie ziel.

Profeten trachtten reeds te achterhalen wat die redding inhoudt,
toen ze spraken over de goedheid die voor jullie bestemd is.
Zij probeerden vast te stellen wanneer en in welke omstandigheden
de Geest van Christus die in hen werkzaam was, doelde,
toen Hij al het lijden voorspelde dat Christus zou treffen,
en de verheerlijking die daarop zou volgen.
Er werd hun geopenbaard dat die boodschap
niet voor henzelf, maar voor jullie bestemd was,.
En nu is die boodschap verkondigd door hen die het evangelie predikten,
gedreven door de heilige Geest, die uit de hemel is gezonden.
Zelfs engelen verlangen deze geheimen te doordringen.Stilstaan bij...

Hoop
De hoop op een onvergankelijke erfenis in de hemel, moet de christenen steunen bij de beproevingen die zij te doorstaan hebben.

Profeten
Woordvoerders van God
Deze profeten blijken niet alleen voor hun eigen generatie te spreken, maar ook voor die in de toekomst, de tijd waarin de Messias, de Christus komt.

Hemel
Uit respect voor God wordt zijn naam niet genoemd, maar wordt gesproken over de ‘hemel’.

Bij de tekst

Een brief van Petrus?

. In de brief zelf staat dat die geschreven werd door ‘Petrus, apostel van Jezus Christus’. Daarom denken sommigen dat Petrus deze brief zelf schreef rond het jaar 60.

. Anderen vinden dat de brief een vroegchristelijke traditie beschrijft die al meer ontwikkeld is en denken daarom dat die geschreven werd op het einde van de eerste eeuw. Die zou een onbekende auteur gedaan hebben, die de naam Petrus gebruikte, omdat die apostel veel gezag had in de Romeinse provincies die in het begin van de brief vermeld staan.
Dit fenomeen wordt ‘pseudepigrafie’ genoemd en was vroeger erg gewoon.De geadresseerden

De gemeenten tot wie de brief gericht is, bestonden vooral uit christenen die voordien geen joden waren en leefden in een gebied dat in het Noorden van het huidige Turkije. Omdat ze een maatschappelijke en religieuze minderheid waren, ondervonden ze allerlei vormen van discriminatie en pesterij door heidense medeburgers die geen begrip konden opbrengen voor de levensstijl van de christenen.
Maar wie als christen wil leven moet zich daarop instellen. Het hoort erbij, vindt de schrijver.Een algemene / katholieke brief

De eerste brief van Petrus wordt een algemene of katholieke brief genoemd, omdat die niet geschreven is voor een bepaalde persoon of een bepaalde gemeenschap van christenen. Het is een soort rondzendbrief die zoveel mogelijk christenen wilde bereiken in de Romeinse provincies van Klein-Azië.