Loading...
 

14e zondag door het jaar A - eerste lezing

2 Ezel


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Zacharia 9, 9-10: Profetie van Zacharia

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zing!
Juich!
Wees blij!
Kijk!
Uw koning komt!
Hij is rechtvaardig!
Hij overwint!
Hij is eenvoudig!
Hij rijdt op een ezel!
God veegt de strijdwagens weg,
en de paarden.
De boog
waarmee men pijlen schiet,
breekt God in twee.
Dan zegt die koning:
‘Er zal vrede zijn
bij alle mensen
over de hele wereld.’Stilstaan bij …

Sion
Eén van de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is. Soms wordt Sion ook gebruikt voor de tempelberg of zelfs om er Jeruzalem mee aan te duiden.

Jeruzalem
(vertaald: 'stad van vrede')
Jeruzalem was en is de belangrijkste religieuze plaats voor de joden. Het is de huidige hoofdstad van de staat Israël. Zowel voor joden als voor christenen en moslims is het een belangrijke stad.
Voor de joden is het de stad waar zich de tempel bevond;
voor christenen is het de stad waar Jezus gestorven en verrezen is;
voor moslims is het de stad van waaruit Mohammed naar de hemel is gegaan.

Koning
De joden keken en kijken nog steeds uit naar de komst van de Messias, de koning met wie het Rijk van God werkelijkheid wordt. Christenen geloven dat Jezus die Messias, die Christus is.
Het Hebreeuwse woord ‘Messias’ en het Griekse woord ‘Christus’ worden in het Nederlands vertaald met: ‘Gezalfde’.
Omdat de koningen van Israël gezalfd werden, is iemand die Christus genoemd wordt ook koning.

Ezel
Ezels zijn sterk: ze kunnen heel wat lasten dragen. Ze werden ook gebruikt op het land om een ploeg te trekken, of om het graan te dorsen. Omdat een ezel maar een kwart nodig heeft van de gerst die een paard per dag eet, konden ook arme gezinnen een ezel hebben.
Ezels werden niet gebruikt voor de oorlog, zoals paarden. Daarom rijdt de nieuwe koning die recht en vrede zal brengen, op een ezel en niet op een paard.

Efraïm
Gebied dat deel uitmaakte van het Noordrijk Israël.
Efraïm is de naam van één van de twee zonen van Jozef, één van de twaalf zonen van Jacob.

Paard
Beeld van (militaire) macht en gezag.

Vrede
In de Bijbel is vrede de som van al wat "tevreden" maakt. Het is de toestand van de mens, die in volmaakte harmonie leeft met zichzelf, de medemens, de natuur, God.

Van zee tot zee
Van de Middellandse Zee tot de Perzische Golf. De hele toen bekende wereld.

Rivier
Met deze rivier wordt de Eufraat bedoeld. Deze rivier werd vroeger gezien als het centrum van de wereld.

Grenzen der aarde
Een vreemde uitdrukking als men weet dan de aarde rond is. Maar toen Zacharia leefde, dacht men dat de aarde een schijf was die op water dobberde.

Bij de tekst

Zacharia

(Hebreeuws = JHWH is indachtig)

Deze profeet uit Juda trad op rond het jaar 520 voor Christus. Hij werkte na de terugkomst uit de Babylonische ballingschap aan de wederopbouw van de tempel in Jeruzalem.

Toen hij profeet was, heersten de Perzen in Juda. Ze hadden de Babyloniërs verslagen. Koning Cyrus van Perzië liet een groot deel van de ballingen terug te keren naar Jeruzalem en Juda.

Zacharia vertelt aan de mensen dat het weer goed zal komen met het volk van Juda. God was boos, maar er zal een nieuwe tijd komen. God zal weer zorgen voor zijn volk, en Jeruzalem en Juda zullen weer opgebouwd worden.Het Bijbelboek Zacharia

Dit boek is naar de profeet Zacharia genoemd. Er zijn twee grote delen in:

. Zacharia 1-8
Hierin gaat het vooral over het nationale en religieuze herstel van het joodse volk na de ballingschap en de herbouw van de verwoeste tempel in Jeruzalem.


. Zacharia 9-14
Hierin gaat vooral over de tijd van geluk en voorspoed aan het einde van de geschiedenis, wanneer de Messias er zal zijn.Bron voor het Nieuwe Testament

Deze profetie uit het Oude Testament is terug te vinden in de tekst over de intrede van Jezus op een ezel in Jeruzalem. De manier waarop de evangelisten dit gebeuren beschreven, geeft aan dat ze in Jezus die ‘koning’ zagen.

Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Tekenen en kleuren

Kopieer deze ezel.
De kinderen tekenen er Jezus op en kleuren nadien het geheel.

Grote kinderen

VERDIEPEN

Foto's vergelijken

Materiaal
Foto's van een ezel en een paard


Activiteit
De kinderen vergelijken beide foto's met elkaar.
- de houding van de dieren
(rustig stappend - steigerend)
- het beroep van de ruiters
(landbouwer - generaal, in dit geval: keizer Napoleon)
- wat ze aan het doen zijn
(landbouwproducten vervoeren - leger aanvoeren)

Probeer op die manier oog te krijgen voor de symboliek van:
de ezel - staat voor eenvoud, zachtheid, vrede
het paard - staat voor macht, gezag, geweld, oorlog

Als de profeet Zacharia zegt dat de koning komt op een ezel, dan is dat iets buitengewoon!
Want koningen zaten meestal op een paard!
- Wat zou Zacharia dan daarmee over die koning willen zeggen?
- Ken je een 'Koning' die op een ezel zat?
- Geef drie voorbeelden uit het leven van Jezus die duidelijk maken dat Hij een 'koning op een ezel' is, eerder dan een 'koning op een paard'.

VERTELLEN

De stad van vrede

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 278)

Een man had twee zonen.
Toen hij stierf, kregen beiden de helft van zijn land.

Nu was de ene zoon rijk,
maar had geen kinderen.
De andere zoon had zeven zonen
maar was arm.

Die nacht kon de rijke zoon niet slapen.
Hij dacht: ‘Mijn vader heeft zich vergist.
Ik ben rijk, maar mijn broer is arm.
Hij heeft niet genoeg land voor zoveel zonen.
Hij stond op en ging op weg
om nog voor de dageraad
de grenspalen te verzetten.

Ook de arme zoon lag wakker die nacht.
Hij dacht: ‘Mijn vader heeft zich vergist.
Ik heb zeven zonen,
maar mijn broer heeft niemand
om voor hem te zorgen.’
Hij stond op en ging op weg
om nog voor de dageraad
de grenspalen te verzetten.

Toen de dag aanbrak,
ontmoetten zij elkaar.

Men zegt dat op die plaats
de stad van de vrede* zal verrijzen.

  • ‘Stad van vrede’ is de vertaling van ‘Jeruzalem’. In ‘zalem’ kun je ‘sjaloom’ (vrede) herkennen.


Naar een joods verhaal
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 30 maart 2016, p. 1)

Als Jezus ergens aankwam, begroette Hij de mensen met ‘vrede’.
Ongewoon was dat niet.
Joden zeggen nog steeds ‘sjalom’ als ze iemand begroeten.
En christenen doen dat tot op vandaag ook tijdens de eucharistieviering.

Maar net zoals bij het elkaar toewensen van een ‘goede dag’,
staat men bij het ‘vrede’ toewensen niet meer stil bij wat men eigenlijk zegt.
Het wordt een nietszeggend woord,
dat net zoals ‘dag’ gewoon aangeeft dat men elkaar gezien heeft.

Toch is elkaar een ‘goede dag’ of ‘vrede’ toewensen rijk aan betekenis.
Die vrede is meer dan alleen ‘geen oorlog’ of ‘geen ruzie’.
Het is de wens dat de ander te-vrede-n mag zijn,
dat het leven voor hem of haar goed mag zijn, omdat men geluk kent.

Elkaar ‘sjalom’ / ‘vrede’ toewensen is niet vrijblijvend.
Want samen met die wens zeg je zonder woorden
dat je alles in het werk wilt stellen
om die te-vrede-nheid mogelijk te maken.

Het verhaal hierbij over twee broers toont hoe men vrede kan realiseren.
Beide zijn erom bezorgd dat de ander het goed heeft.
Ze laten hun eigen te-vrede-nheid bepalen door die van de ander.
Ondanks hun verschillen, hebben ze oog voor de nood van de ander.

Waar mensen zo met elkaar omgaan,
waar men doet wat men wenst,
daar ontstaat vrede,
daar wordt geluk geboren!

BIDDEN

Op een ezeltje

Jezus,
op een ezeltje reed je Jeruzalem binnen.
De mensen zongen voor Jou
want ze hoopten dat Jij
hun machtige koning zou worden.
Je bent de koning,
maar een heel andere dan zij verwachten:
Jij bent de koning van de liefde.
Een koning die kiest
voor mensen die ziek zijn,
voor mensen die blind en verlamd zijn,
voor mensen die doof zijn en niet kunnen spreken,
voor mensen die honger en dorst hebben
voor mensen die aan de rand van de maatschappij staan.

EXTRA

Klik hier voor meer suggesties over vrede.