Loading...
 

15e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Brandmerk

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Efeziërs 1, 3-14: Verzegeld met Heilige Geest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1867)

Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend. Want hij heeft ons de heilige Geest gegeven, omdat we bij Christus horen.
Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan.
God houdt van ons. Daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde.

God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, zijn Zoon, van wie hij zo veel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze zonden ver-geven, en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor zijn goedheid danken!
Ja, God is goed voor ons geweest. Want hij heeft ons wijsheid en inzicht gege-ven. Met die wijsheid en dat inzicht kunnen wij zijn geheime plan begrijpen. Want God had besloten om zijn plan aan ons bekend te maken: hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment gekomen was. Christus heerst nu over alles.

Alles gebeurt zoals God het wil. Lang geleden nam hij het besluit dat wij bij hem zouden horen. Daarom stuurde hij Christus naar ons toe. Daardoor konden wij in Christus gaan geloven. Nu eren wij God, die goed voor ons is.
Ook jullie in Efeze geloven nu in Christus. Want jullie hebben de waarheid over hem gehoord, namelijk het goede nieuws dat hij jullie zal redden. Omdat jullie dat geloven, hebben jullie de heilige Geest gekregen. Dat is het teken dat God lang geleden beloofd heeft. De heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen, en dat hij ons wil redden. Laten we God voor zijn goedheid danken!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus.
Hij zegende ons vanuit de hemel in Christus met de geest.
Nog vóór de wereld gemaakt werd,
koos God ons in Christus uit
om heilig en zuiver voor Hem te staan.
Hij heeft ons in liefde voorbestemd
om zijn kinderen te worden door Jezus Christus,
naar zijn wil en verlangen,
tot lof van de heerlijkheid van zijn goedheid.

Hiermee heeft Hij ons begiftigd in de Geliefde,
in wie we dankzij de rijkdom van zijn goedheid
bevrijd zijn door zijn bloed en vergeven van zonden.
Dit deelde Hij ons mee
in een overvloed van wijsheid en inzicht.
Want Hij maakte ons het geheim van zijn wil bekend,
zijn voornemen om met Christus
de voltooiing van de tijd te realiseren
en alles onder één hoofd te brengen, Christus
alle wezens in de hemel en alle wezens op aarde, in Hem.

In Christus ontvingen we ook ons erfdeel
God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt,
Besloot dit zodat wij,
die eerder onze hoop bouwden op Christus,
ook de eer van zijn grootheid zouden uitdragen.
In Christus hoorden jullie ook het woord van de waarheid,
het evangelie van jullie bevrijding.

In Hem kwamen ook jullie tot het geloof,
verzegeld met de Heilige Geest die ons beloofd werd,
als voorschot op onze erfenis,
zodat het eigen volk van God bevrijd wordt
tot eer van de grootheid van God.Stilstaan bij …

Zegenen
= de ander alle goeds toewensen (Latijn: bene dicere).
God zegenen = God prijzen en danken.
Mensen zegenen = de genade van God over hen afroepen.

Bloed
In het Oude Testament kon zonde alleen ongedaan gemaakt worden door een offer.
Paulus ziet de kruisdood van Jezus als zo’n offer, dat zonde kan ongedaan maken en kan vergeven.

Geheim
Wat de bedoelingen zijn van God zijn niet bekend, zijn geheim.

Verzegelen
In de houthandel werd de aankoop van hout bekrachtigd met een zegel. Dat zegel kwam in het hout te staan en toonde zo wie de eigenaar was. Door het ontvangen van de Geest horen we bij het 'lichaam van Christus' samen met alle andere gelovigen die bij God en Zijn rijk horen. De Heilige Geest is de garantie dat we van God zijn en deel uitmaken van de toekomst die Hij heeft beloofd.

Voorschot
Hiermee bedoelt Paulus de voorafspiegeling van wat God uiteindelijk zal doen.

Eigen volk van God
Hiermee werd aanvankelijk het joodse volk bedoeld, maar Paulus trekt dit door tot allen mensen die tot de gemeenschap van Christus behoren.

Bij de tekst

Efeziërs

Het is helemaal niet zeker dat Paulus deze brief persoonlijk aan de christenen van Efeze schreef. Het was wellicht een soort rondzendbrief die bestemd was voor verschillende groepen christenen in de provincie Asia (het westen van het huidige Turkije).Een lied

Efeziërs 1, 3-14 lijkt een hymne te zijn waarin de Heilige Drievuldigheid wordt bezongen:

Verzen 3-6: de Vader
Verzen 7-12: Christus
Verzen 13-14: de Heilige Geest


Suggestie

Grote kinderen

INFORMEREN

Zegel

Vroeger betekende een zegel heel wat meer dan nu. Het was iets dat men aanbracht op een voorwerp, perkament, een plechtige akte of oorkonde … dat nu te vergelijken is met een handtekening, een vingerafdruk.

Bij het vormsel zegt de bisschop: 'Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave van God'. Daarbij maakt hij een kruisteken op het voorhoofd van het kind, zoals de priester, de ouders, de peter en de meter ook al bij het doopsel deden.
Wie gevormd wordt, krijgt het persoonlijk zegel van God op zijn voorhoofd. God drukt zijn naam in de vormeling. In die bezegeling komt de trouw van God tot uitdrukking. Zoals een zegel de echtheid van een voorwerp, een tekst garandeert, zo stelt God zich garant voor de vormeling: Hij beschermt hem en maakt zich duidelijk door de Geest, die Jezus gezonden heeft.

VERTELLEN

Het teken

(C.LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 153)

Er was eens een bisschop
op bezoek bij een groep kinderen
die zich voorbereidden op het vormsel.
Hij vroeg:
‘Hoe kunnen de mensen zien
dat je christen bent?’
De jongens en meisjes keken mekaar beduusd aan.
Zo’n vraag hadden ze helemaal niet verwacht.

De bisschop stelde zijn vraag opnieuw.
En na een tijdje nog eens,
en daarbij maakte hij een kruisteken.
Zo wilde hij een tip geven aan het groepje.

Ineens wist iemand een antwoord:
‘Liefde!’

De bisschop keek op.
‘Verkeerd’ wilde hij zeggen,
maar hij herstelde zich net op tijd.
Overweging bij het verhaal
(naar: C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 12 juni 2019, p. 1)

Wie gevormd wordt,
wordt met chrisma gezalfd.
Zoals zalf in hun huid doordringt,
zo dringt de Heilige Geest door in hun leven
op voorwaarde dat ze die Geest niets in de weg leggen.

Het verhaal hierbij vertelt over een bisschop
die een groepje vormelingen attent maakt op het kruisteken.
Veel christenen staan er niet bij stil
dat zo’n kruisteken eigenlijk
een geconcentreerde geloofsbelijdenis is.

Met dat teken maken ze duidelijk
dat ze wat ze doen en zeggen, willen doen
. in de naam van God, die schepper is
en door Jezus ‘Vader’ werd genoemd;
. in de naam van Jezus, die zo dicht bij God stond in zijn leven,
dat Hij Zoon van God werd genoemd;
. in de naam van de Geest, die Jezus’ leven bezield heeft
en dat nu verder doet in al wie in Hem gelooft.

De bisschop had dus groot gelijk
als hij zei dat het kruisteken
het teken van de christenen was.
Toch blijft het allerbelangrijkste teken
waaraan men kan zien dat iemand christen is: ‘liefde’.

Meelevend, welwillend, zorgend omgaan met medemensen
zodat men een hemel op aarde realiseert,
zodat recht wordt, wat krom was.
De jongelui hadden overschot van gelijk!
Gelukkig wist de bisschop dat ook.