Loading...
 

15e zondag door het jaar C - tweede lezing

File0001969437344b


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Kolossenzen 1, 15-20: Hymne voor Christus

De tekst

Dichter bij de tijd

Christus is het beeld van de onzichtbare God.
Met Hem is de schepping begonnen.
Want in Hem is alles geschapen
in de hemel en op de aarde,
al wat zichtbaar en onzichtbaar is,
vorsten en heersers, machten en krachten.
Alles is geschapen door Hem en voor Hem.
Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.

Christus is het hoofd van de kerk.
Hij staat aan het begin van de kerk.
Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan.
Hij is in alles de eerste, Hij alleen.
Want God wilde in Hem wonen in heel zijn volheid,
om door Hem het heelal met zich te verzoenen,
zowel in de hemel als op de aarde,
en vrede te brengen door zijn bloedige kruisdood.Stilstaan bij ...

Beeld van de onzichtbare God
Deze omschrijving verwijst naar het scheppingsverhaal waarin de mens 'beeld van God' wordt genoemd. Dat Paulus Jezus uitdrukkelijk zo noemt, toont dat Hij bij uitstek de mens is, die God openbaart, kenbaar maakt.

Eerstgeborene van heel de schepping
Titel die in het jodendom verwijst naar een voorrangspositie.

In Hem is alles geschapen
Deze zin wil niet zeggen dat Christus schepper is zoals God.
Om die zin te verstaan moeten we weten dat men in de tijd van Paulus dacht dat de schepping zinloos was door de zonde van de mens.
Dat in Christus alles geschapen is, betekent dat de schepping door Christus weer zin gekregen heeft. Omdat Jezus trouw aan God was tot in de dood, vernietigde Hij de zonden van de mensen. In zijn verrijzenis heeft God Jezus en de hele wereld aanvaard.

Het zichtbare en het onzichtbare
Paulus vermeldt dit uitdrukkelijk omdat de Kerk van Kolosse onzichtbare machten vereerde ten koste van Christus.

Alles is voor Christus geschapen
Alles is gericht op Christus, zodat Hij alles naar God kan richten en zo het verbond (de relatie tussen God en mens) kan herstellen.

Hoofd
In de Oudheid vond men dat het hoofd aan het lichaam gestalte, leven en beweging gaf. Zoals het hoofd tot het lichaam staat, zo staat Christus tot de Kerk, die daarom zijn lichaam wordt genoemd.

Kerk
Hiermee bedoelt Paulus de nieuwe mensengemeenschap, die dank zij Christus ontstaat en verlost wordt van de zonde, zodat die weer verbonden kan worden met God.

De eerste die van de dood is opgestaan
Hiermee vermeldt Paulus niet alleen de verrijzenis van Jezus, maar ook die van de mensen. In de verrijzenis van Jezus ligt de garantie voor de verrijzenis van de mensen.

In Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid
Wat God voor de mensen wilde zijn, heeft Hij in Christus volledig verwezenlijkt.

Het bloed aan het kruis vergoten
Hiermee wordt een allusie gemaakt op de grote Verzoendag uit het Oude Testament. Zoals de verzoening daar door bloed tot stand kwam, zo wordt ze nu verwezenlijkt door het kruis van Jezus.

Bij de tekst

De brief naar de Kolossenzen

Indien deze brief voor de christenen van Kolosse op het eind van de jaren 50 werd geschreven, dan is dit wellicht een authentieke brief van Paulus die hij in gevangenschap schreef.

Sommigen zeggen dat deze brief rond het jaar 70 zou zijn geschreven. In dat geval werd hij door een van zijn leerlingen geschreven.Een lied

Paulus citeert in zijn brief wellicht een hymne die in zijn tijd door christenen gezongen werd.

Het lied bestaat uit twee delen:
15-17
De aanwezigheid van God in deze wereld
wordt door Jezus verwezenlijkt.

18-20
God is zo nauw met Jezus verbonden,
dat Hij zich volledig in Hem kan openbaren.