Loading...
 

22e zondag door het jaar B - tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jakobus 1, 17-18.21b-22.27: Het woord van God 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Geliefde broers en zussen, al het goede dat we krijgen,
elk volmaakt geschenk komt van boven, van God,
die steeds dezelfde blijft.
Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door zijn woord.

Weet, geliefde broers en zussen:
je moet vlug zijn in het horen, maar langzaam in het spreken,
en ook langzaam in het kwaad worden.
Want als je kwaad bent, doe je dingen die God niet goed vindt.
Doe daarom alles weg wat slecht is.

Wees vriendelijk en doe wat God vraagt.
Luister niet alleen naar zijn woord, maar handel er ook naar.
Anders bedrieg je jezelf.
De enige zuivere manier om onze God en Vader te dienen is:
weduwen en wezen opzoeken in hun nood,
en zich niet laten misleiden door mensen
die met God geen rekening houden.

(de cursief gedrukte tekst wordt in de liturgie niet voorgelezen)Stilstaan bij...

Van boven
In het wereldbeeld van het begin van de tijdrekening situeerde men God in de hemel. Iets wat veel mensen nu nog spontaan doen.

Vader van de hemellichten
Deze omschrijving van God ligt in de lijn van het eerste scheppingsverhaal in de Bijbel: God is het die zon, maan en sterren geschapen heeft. Dit vormt een groot contrast met het geloof van de omringende volkeren van het joodse volk, die zon, maan en sterren vereerden als goden.
Deze hemellichten bewegen zich constant aan de hemel. God zelf beweegt zich niet, verandert niet. Omdat Hij 'licht' is, is bij Hem geen duisternis waar te nemen.


Uitvoerders van het woord
Voor Jakobus is 'geloven' iets heel concreet: het is niet alleen het woord van God beluisteren, maar er ook naar handelen. Geheel in de lijn van de profeten zegt hij dat 'zuivere' vroomheid is: handelen naar het woord van God.

Bij de tekst

Jakobus

Klik hier voor meer informatie over Jakobus, de schrijver van de brief van Jakobus.Manuscript

Papyrus Jakobus 1,15 18

(University of Illinois - Urbana (Illinois))


In Egypte (Oxyrhynchus) werd dit oude Griekse manuscript op papyrus gevonden. Op het fragment staat de tekst van Jakobus 1, 10-12 en 1, 15-18. Op basis van de schrijfwijze van de letters vermoedt men dat het manuscript dateert uit het begin van de derde eeuw is (200-250 na Christus).

Suggestie

Jongeren

VERTELLEN

De les van de boer

(C. LETERME - Verhalen om doorheen te kijken)

Rabbi Mosje Leib zei tot zijn leerlingen:
'Hoe ik van de mensen moet houden,
heb ik van een boer geleerd.'
Zijn leerlingen keken verrast op
en wachtten vol spanning
op het verhaal dat zou volgen.

'Er was eens een boer
die met andere boeren
in een kroeg zat te drinken.
Eerst zei hij niet zoveel,
maar na een paar glaasjes
vroeg hij aan zijn buurman:
"Zeg eens, zie je me graag?"
De ander zei:
"Ik zie je heel graag."
Toen zei de boer:
"Jij zegt dat je me heel graag ziet
en toch weet je niet wat mij ontbreekt.
Als je echt van me zoudt houden,
dan zou je dat zeker wel weten."
De andere boer zweeg.
Hij wist niet wat hij daarop moest zeggen.
En de boer zweeg ook.'

Rabbi Leib keek zijn leerlingen aan.
'Van iemand houden
dat is: zien wat iemand te kort komt,
en zijn leed dragen.'

(Naar een joods verhaal)
Overweging bij het verhaal
(C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 29 augustus 2018, p. 1)

‘Van mensen houden’,
is een refrein dat in de Bijbel
telkens opnieuw
in verschillende toonaarden gezongen wordt.

In het Oude Testament ging dat vooral om de mensen
die tot de eigen bevolkingsgroep hoorden,
In het Nieuwe Testament trok Jezus dit open:
ook wie geen Jood was, hoorde erbij.

Jezus’ leerlingen gingen in zijn voetsporen verder.
Zo gebeurde het dat Jakobus, de broer van Jezus,
in zijn brief nogal duidelijk schreef
dat men ook van weduwen en wezen moest houden.

Het verhaal hierbij legt de vinger op de wonde:
zeggen dat men van iemand houdt, wat is dat?
Een eerste stap is: de andere persoon leren kennen.
Wie is hij? Wat ontbreekt hem? Wat maakt hem verdrietig?

De tweede stap is: voor elk van die vragen een antwoord zoeken
De derde stap is: in actie schieten:
ervoor zorgen dat die antwoorden omgezet worden
van woorden naar daden.

Zolang dit proces zich afspeelt binnen de eigen vertrouwde wereld,
lukt het nog wel om in actie te schieten.
Dat wordt veel moeilijker voor mensen die we niet zo best kennen:
vreemdelingen, vluchtelingen … maar ook zij horen erbij!