Loading...
 

2e zondag door het jaar C - tweede lezing

2 Foto


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

1 Korintiërs 12, 4-11: Geschenken van de Heilige Geest

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1819-1820)

Dankzij de heilige Geest hebben wij allerlei bijzondere krachten. Toch is er maar één heilige Geest. In de kerk hebben mensen allerlei taken gekregen. Toch is er maar één Heer. Door Gods macht kunnen christenen allerlei wonderen doen. Toch is er maar één God. En het is God die ons al die verschillende dingen laat doen.
Allemaal hebben wij de kracht van de heilige Geest gekregen. Daarmee moeten we elkaar helpen. Sommigen van ons kunnen wijze woorden spreken. Anderen hebben veel kennis. Sommigen hebben een heel sterk geloof. Anderen kunnen zieke mensen beter maken. En dat allemaal door die ene heilige Geest!
Sommigen hebben de kracht om wonderen te doen. Anderen kunnen een boodschap van God vertellen. Weer anderen kunnen zo’n boodschap uitleggen. Ook zijn er mensen die in vreemde klanken kunnen spreken, en er zijn anderen die kunnen uitleggen wat die klanken betekenen.
Al die dingen kunnen wij doen dankzij de ene heilige Geest. Die ene Geest bepaalt welke bijzondere kracht hij aan ieder van ons geeft.Dichter bij de tijd

(C. Leterme)

Er zijn verschillende gaven,
maar de Geest die ze geeft, is een en dezelfde.
Er zijn verschillende vormen om je medemens bij te staan,
maar God, die op die manier gediend wordt, is een en dezelfde.
Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.

Ieder van ons heeft de kracht van de Geest gekregen
tot welzijn van allen.
De een krijgt van de Geest de gave om wijze woorden te spreken.
Een ander krijgt de gave om kennis door te geven.
Een derde krijgt van de Geest een sterk geloof.
Anderen krijgen de gave om zieken beter te maken,
of wonderen te doen,
Sommigen krijgen de gave om in naam van God te spreken,
anderen kunnen zo’n boodschap uitleggen.
Er zijn mensen die in klanktalen kunnen spreken
en er zijn er die de betekenis ervan kunnen uitleggen.
Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest,
die aan iedereen geeft zoals Hij het wil.

Bij de tekst

Korinte

Toen Paulus brieven schreef naar de christenen van Korinte, was dat een belangrijke havenstad en de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaje (het tegenwoordige Midden-Griekenland). De stad was een centrum van cultuur en van veel verschillende godsdiensten.
De oude stad werd in 146 voor Christus door de Romeinen verwoest, maar door Julius Caesar in 44 voor Christus terug opgebouwd met Romeinse architectuur.

Bestand niet gevonden.
Ruïnes van de oude stad Korinte


Tijdens zijn tweede grote reis verbleef Paulus er anderhalf jaar. Hij verkondigde er het evangelie en maakte tenten om er zijn brood mee te verdienen. De groep christenen in Korinte was een bont gezelschap: joodse christenen, heidense christenen van Griekse afkomst, rijken, armen (w.o. slaven).
Lees meer over Korinte.De tekst en zijn betekenis

In zijn brief aan de Korintiërs hamert Paulus voortdurend op de noodzaak van onderlinge eenheid en liefde tot elkaar in de gemeenschap. In deze tekst wordt duidelijk dat één geest zich op verschillende manieren kan kenbaar maken.
Merk ook op dat in de 'gaven van de Geest' een oproep zit om die gave ten dienste te stellen van anderen.

Suggesties

Grote kinderen

BELEVEN

Een geschenk met een opdracht

(gave / opgave)

Kies één van de geschenken van de Heilige Geest en onderzoek bij jezelf hoe je dit geschenk in jouw leven kunt gebruiken:
- Bij je thuis, je familie?
- In de buurt waar je woont?
- Op school? In wat je studeert?
- Bij je vrienden?
- Bij je jeugdbeweging, sportclub, hobby …?
- In de parochie?
- In de natuur, leefmilieu?
- Voor mensen in nood: derde wereld? vierde wereld? zieken? …
- Voor jezelf?

Jongeren

REFLECTEREN

Tanken bij de Geest

Fano Geest

Bekijk goed deze illustratie van Fano.
- Wat gebeurt er?
- Wat doen mensen met benzine? diesel?
- Gebeurt het vaak dat mensen op die manier benzine meenemen? Wat kan er gebeurd zijn?
- Gebeurt het vaak dat iemand benzine voor jou tankt?


Fano wil met deze illustratie iets duidelijk maken.
. Op de pomp staat: Espiritu Sancto = Heilige Geest. Hij maakt dit extra duidelijk met twee duiven.
. De benzine wordt getankt door Jezus die hem in een bidon doet. Jezus legt de hand op de schouder van de man die de benzine nodig heeft.
. De man die benzine gekregen heeft, zal daar niet blijven staan, maar de benzine meenemen naar de plaats waar men die nodig heeft.


Zeg in eigen woorden:
- Wat is die benzine?
- Wat doet die ‘benzine’ in je leven?
- Wat heeft Jezus daarmee te maken?

BIDDEN / MEDITEREN

Gaven van de heilige Geest

gave van wijsheid
die aanvoelt wat echt goed is voor mij
en voor anderen

gave van inzicht
die helpt te begrijpen wat er gebeurt rondom mij
en in mij

gave van raad
die ik vind in De Bijbel
en bij betrouwbare mensen om mij heen

gave van sterkte
die weerbaar maakt
en moed geeft als het leven moeilijk is

gave van geloof
in God die heel veel van mij houdt
en mij houvast geeft in het leven

gave van liefde
die mij het goede doet zien in elke mens
en helpt te vergeven en nabij te zijn

gave van ontzag voor God
die altijd verrassend nieuwe kansen schept
en mij helpt zijn schepping te eerbiedigen.

Overweging

Desmond Tutu

‘We zijn geschapen om elkaar aan te vullen.
Ik heb gaven, die u niet hebt. Ziedaar!
We hebben elkaar nodig om helemaal mens te worden.’