Loading...
 

4e zondag van de advent A - tweede lezing

Romeinen 1, 1-7: Paulus schrijft aan de christenen in Rome

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1777)

Dit is een brief van Paulus aan alle christenen in de stad Rome.
Ik ben een dienaar van Jezus Christus. God heeft mij uitgekozen om apostel te zijn. Hij heeft mij de opdracht gegeven om het goede nieuws te vertellen.
Het goede nieuws gaat over Jezus Christus, de Zoon van God. God liet de profeten al over hem vertellen in de heilige boeken. Jezus Christus is een nakomeling van David. Zo kwam hij als mens op aarde. En God liet zien dat Jezus zijn Zoon is, toen hij hem uit de dood liet opstaan. God gaf hem de hoogste macht, de macht van de heilige Geest. Zo werd Jezus Christus onze Heer.
Dankzij Jezus Christus is God goed voor mij. God heeft mij uitgekozen om overal het goede nieuws te vertellen. Want mensen van alle volken moeten gaan geloven, en gehoorzaam worden aan God. Dan krijgt Jezus Christus alle eer.
Ook jullie zijn in Jezus Christus gaan geloven. Hij heeft jullie uitgekozen om bij hem te horen. Nu zijn jullie christenen, en God houdt van jullie.
Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Paulus,
dienaar van Christus Jezus,
door God geroepen om apostel te zijn,
en het goede nieuws te verkondigen
dat God in de heilige schrift beloofde door zijn profeten.
Dit goede nieuws gaat over zijn Zoon,
een mens, een nakomeling van David,
een Zoon van God, door de Heilige Geest aangewezen
door zijn opstanding uit de dood, de machtige daad van God,
Jezus Christus onze Heer.

God gaf me de genade om apostel te zijn,
zodat ik ter ere van zijn naam
alle volken zou brengen tot gehoorzaamheid en geloof.
Ook jullie horen bij hen,
die God riep tot de gemeenschap van Jezus Christus.

Ik stuur mijn groeten aan jullie allen in Rome:
God houdt van jullie en riep jullie tot zijn heilige gemeente.
Ik wens je de goedheid en de vrede
van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus!Stilstaan bij …

Paulus
Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam Saul, naam van de eerste koning van Israël
Dat Paulus de dubbele naam Saulus / Paulus had, toont aan dat hij tot twee culturen hoorde: de Joodse en de Latijnse.
Hij studeerde bij rabbi Gamaliël en werd een Farizees Schriftgeleerde. Paulus bestreed aanvankelijk de opvattingen van Jezus en zijn volgelingen.
Zijn reizen naar Klein-Azië en Griekenland, betekenden een doorbraak in de verspreiding van het evangelie bij niet-joodse volkeren.

Apostel
(Grieks = ‘afgezant’, ‘gezondene’, ‘iemand die gestuurd is)
Nu wordt het woord ‘apostel’ vooral gebruikt voor de twaalf leerlingen die Jezus van nabij volgden. Maar bij de eerste christenen werd dat woord ruimer gebruikt dan nu: dat was iemand die gezonden werd om het evangelie te prediken en in Jezus’ naam mensen te genezen.
Zo noemt Paulus zich apostel, al zag hij Jezus nooit in levende lijve.

Evangelie
(= Grieks: ‘eu angelion = ‘goede / blijde boodschap’)
De eerste christenen gebruikten die woorden in hun oorspronkelijke betekenis en verwezen ermee naar Jezus en de betekenis die Hij voor hen had. Pas in de loop van de tweede eeuw kreeg ‘evangelie’ de betekenis van ‘geschreven evangelie’, waarin Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes in een biografisch schema schreven over wat Jezus deed en zei.

Heilige
Hiermee bedoelde Paulus de mensen van God die bij Christus hoorden.

Rome
Hoofdstad van het Romeinse Rijk.
Lees meer over deze stad.


Bij de tekst

Brieven in de oudheid

Het begin van een brief in de oudheid had een vaste volgorde:
. eerst stond de naam van de schrijver van de brief
. dan stond voor wie de brief was
. dat werd gevolgd door een wens voor de geadresseerdenBrief aan de christenen van Rome

Rond 56 na Christus schreef Paulus in Korinte, een havenstad in Griekenland, een brief aan de christenen van Rome. Febe, leidster van de kerk in Korinte en een medewerkster van Paulus bracht deze brief vanuit Kenchreeën, de havenstad van Korinte, naar Rome.

Het is merkwaardig is dat Paulus deze brief schreef, zonder dat hij al in Rome was. Zijn andere brieven werden steeds geschreven naar plaatsen waar hij zelf een tijd verbleef.
De brief naar de christenen van Rome werd een heel lange brief (zestien hoofdstukken!) die men kan lezen als de samenvatting van al wat Paulus over God en Jezus te zeggen had.Eerste brief

De volgorde van de brieven in het Nieuwe Testament heeft te maken met de lengte van die brieven. De langste brief staat het eerst, de kortste brief staat het laatst. Daarom staat de brief van Paulus aan de Romeinen het eerst, want die heeft 7094 woorden. De brief aan Filemon is de laatste van de brieven van Paulus, want die telt maar 325 woorden.

Suggestie

Jongeren

ONDERZOEKEN

Paulus schrijft een brief

(Geïnspireerd door: Samenleesbijbel, Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem, 2015, p. 1895)

De eerste zeven verzen van de brief aan de christenen in Rome bevat heel veel informatie. Die vind je als je de volgende vragen beantwoordt:
- Wie heeft die brief geschreven?
- Wat zegt de schrijver van zichzelf?
- Wat is het goede nieuws dat de schrijver wil brengen?
- Wat wordt over God geschreven?
- Wat wordt over Jezus geschreven?
- Wat zegt de schrijver over de mensen naar wie hij zijn brief stuurt?