Loading...
 

4e zondag van de advent C - eerste lezing

Micha 5, 1-4a: De nieuwe leider

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1479)

De Heer zegt: ‘Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Betlehem iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israël. Hij zal afstammen van een heel oude familie.’
De Heer heeft de Israëlieten in de steek gelaten. Ze zijn in de macht van hun vijanden. Maar als de nieuwe leider geboren wordt, zal daar een eind aan komen. Dan mogen de Israëlieten die ver weg leven, terugkeren naar hun eigen land.
Als die nieuwe leider over het volk gaat regeren, zal hij goed voor de mensen zorgen. Hij zal kracht krijgen van de Heer, zijn God. Aan hem zullen de mensen zien hoe groot en machtig de Heer is.
Dan kunnen de mensen veilig leven. Want de nieuwe leider zal heersen over de hele wereld. En hij zal vrede brengen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Betlehem in Efrata,
al ben je klein onder de stammen van Juda,
toch zal er, zeg Ik,
iemand uit je voortkomen die Israël zal leiden.
Zijn oorsprong ligt in het verre verleden,
in lang vervlogen dagen.
God liet de Israëlieten over aan hun lot.
Maar daar komt een einde aan
wanneer zij die zwanger is, haar kind krijgt.
Dan komen de overlevenden terug van de ballingschap
naar Israël, hun eigen land.
Dan neemt Hij de macht in handen
en leidt Hij door de kracht van God.
Ze zullen veilig wonen,
omdat zijn macht reikt over de hele aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.Stilstaan bij ...

Betlehem
(= broodhuis; Bet = huis - (lechem) = brood)
Betlehem ligt op 7 km ten zuiden van Jeruzalem in Juda (later Judea). Volgens de profeet Micha was het een kleine en onbelangrijke plaats.
In Betlehem is ook de plaats waar koning David afkomstig van is.
In de evangelies van Matteüs en Lucas staat dat Jezus in Betlehem geboren is. Dat wordt nu door exegeten in vraag gesteld omdat Betlehem een belangrijke symbolische betekenis heeft als stad van de grote koning David.

Efrata
(= vruchtbaarheid)
Naam voor de streek rond Betlehem. Omdat Efrata 'vruchtbaarheid' betekent, kan men vermoeden dat het om een vruchtbare streek ging.
In Genesis 35, 19 wordt Betlehem ook ‘Efrat’ genoemd.
Volgens 1 Kronieken 2, 51 was Salma, de zoon van Efrat, de stichter van Betlehem.

Israël
(= strijder met God)
Deze naam kreeg de aartsvader Jakob na het gevecht met God bij de beek Jabbok (Genesis 32, 28)
'Israël' kan in de Bijbel verschillende betekenissen hebben:
- andere naam voor Jakob
- afstammelingen van Jakob: het Joodse volk
- naam van het land waar de Israëlieten wonen
- de tien stammen die samen het Noordrijk vormden

Vrede
(= Sjalom)
Het Hebreeuwse woord ‘sjalom’ dat gewoonlijk met ‘vrede’ vertaald wordt, zegt meer dan alleen ‘geen oorlog’. Het verwijst naar een uiteindelijke harmonie, een tevredenheid bij de mens, die te vinden is in zijn relatie met zichzelf, zijn medemens, de natuur, God.
Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ...
Het gaat dus zowel om het materieel als geestelijk welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.

Man van vrede
Die man zou een rechtvaardige figuur zijn die bevrijding brengt, zoals koning David.
Later zagen de christenen Jezus Christus in die beloofde 'Messias'.

Bij de tekst

De profeet Micha

Klik hier voor info over de profeet Micha.

Wat kan ik aan God geven?
Waarmee kan ik Hem eren?
Zal ik brandoffers brengen?
Zou Hij blij zijn met kalveren?
Of wil Hij duizend rammen?
Of wel tienduizend liter olie?

Mens, er is je al gezegd wat goed is.
Je weet wat God wilt.
Niets anders dan eerlijk zijn en rechtvaardig.
Probeer trouw te zijn
en nederig de weg te gaan van je God.
(naar Micha 6, 6-8)Een nieuwe leider

Over die nieuwe leider zegt de profeet:
. hij komt uit Betlehem,
. hij komt uit een oude familie,
. hij zal goed zorgen voor alle mensen
. hij zal vrede brengen.Ballingschap

In het jaar 586 voor Christus deporteerde koning Nebukadnessar de inwoners van Juda naar Babylonië, omdat ze tegen hem in opstand kwamen. (= Babylonische ballingschap)
Deze tekst stelt het einde van deze ballingschap in het vooruitzicht.

Suggesties

Grote kinderen

KENNISMAKEN MET DE BIJBELTEKST

Micha spreekt

Lees de volgende tekst aandachtig voor:

Uit Betlehem, één van de kleinste steden van Juda,
zal iemand komen die over Israël zal heersen in mijn naam.
Hij zal geboren worden in een heel oude familie.
God heeft de Israëlieten in de steek gelaten.
Maar als de nieuwe leider geboren wordt, komt daar een einde aan
Dan zullen de overlevenden van de ballingschap terugkomen naar Israël.
Die nieuwe leider zal goed voor de mensen zorgen.
Hij zal kracht krijgen van God.
Iedereen zal aan hem kunnen zien hoe groot en machtig God is.
De nieuwe leider zal heersen over de hele wereld.
En hij zal vrede brengen, zodat zijn volk veilig kan leven.


Bezorg de kinderen een kopie van de volgende illustratie:

Micha

De kinderen schrijven in een tekstballon in hun eigen woorden wat hen het meest treft in de uitspraak van Micha.

INLEVEN

De vreugde van Micha

Vergroot deze illustratie, werk ze wat bij en kopieer ze (of: teken ze over).

Micah

Bezorg een kopie ervan aan de kinderen. Vertel hen dat ze de profeet Micha voorstelt die duidelijk blij is.
Lees de tekst van de eerste lezing voor.
De kinderen schrijven in vrolijke kleuren op zijn kleed (of in een paar tekstballonnen) waarom hij zo blij is.
EXTRA

Info en suggesties bij 'profeten' ...
Lees meer

Overweging

Paul Kevers

Micha 5, 1-4a

(Paul KEVERS in Ezra, jrg 43 (2012) nummer 12, p. 111-112)

'Indien deze profetie van Micha zelf afkomstig is, dan verbindt de profeet hier zijn boodschap van troost en hoop met de verwachte geboorte van een koninklijk kind uit de dynastie van David, een nieuwe koning die Israël zal redden van de Assyrische dreiging op het einde van de 8e eeuw voor Christus.
De meeste exegeten zijn echter van oordeel dat de hoofdstukken 4 en 5 niet van Micha zelf afkomstig zijn, maar dateren uit de tijd van de Babylonische ballingschap. De boodschap van hoop betreft de terugkeer uit de ballingschap en de verwachtte heerser die als een herder zijn volk zal weiden, is de toekomstige Messias.
In de voorafgaande tekst van hoofdstuk 4 wordt het volk immers aangesproken als 'vrouwe Sion' die in barensweeën is (Micha 4, 10-14) Als de tijd van de barensweeën (de ballingschap) voorbij is, dan komt er redding voor het volk. In ieder geval werd de tekst van Micha in de tijd na de ballingschap geïnterpreteerd als een messiaanse profetie, en in die zin wordt het begin ervan door Matteüs geciteerd, zij het op een vrije wijze.'