Loading...
 

4e paaszondag C - eerste lezing

2 Foto


…page…

Handelingen 13, 14. 43-52: Een boodschap voor iedereen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1742-1744)

Paulus en Barnabas gingen vanuit Perge verder naar de stad Antiochië in Pisidië. Daar gingen ze op sabbat in de synagoge zitten. (…)
Buiten gingen er veel Joden met Paulus en Barnabas mee. Er gingen ook niet-Joden mee die God vereerden. Paulus en Barnabas vertelden aan hen allemaal dat ze moesten blijven geloven in de goedheid van God.
Op de volgende sabbat kwam bijna iedereen uit de stad luisteren naar het goede nieuws over Jezus. Toen de Joden al die mensen zagen, werden ze jaloers. Ze begonnen slechte dingen te vertellen over Paulus en over alles wat hij zei. Maar Paulus en Barnabas waren niet bang. Ze zeiden tegen de Joden: ‘We moesten het goede nieuws over Jezus eerst aan jullie vertellen. Maar jullie willen het niet horen. Jullie willen het eeuwige leven niet krijgen. Daarom vertellen we het goede nieuws nu aan mensen van andere volken. Want in de heilige boeken zegt God tegen ons: «Ik heb jullie uitgekozen om een redder te zijn voor alle volken. Jullie moeten overal op aarde redding brengen.»’ Toen de niet-Joden dat hoorden, werden ze blij. En ze dankten God voor het goede nieuws. Alle mensen die God voor het eeuwige leven bestemd had, gingen geloven.

Het goede nieuws over Jezus werd overal in de omgeving bekend. Maar de Joden in Antiochië bleven slechte dingen vertellen over Paulus en Barnabas. Ze gingen zelfs naar de leiders van de stad en naar de rijke vrouwen die God vereerden. Toen mochten Paulus en Barnabas niet langer in de stad blijven. Zo zorgden de Joden ervoor dat Paulus en Barnabas uit het gebied weggejaagd werden.
Paulus en Barnabas veegden het stof van de stad van hun voeten. Zo lieten ze zien dat de mensen daar een verkeerde keus gemaakt hadden. Toen gingen ze naar de stad Ikonium.
De nieuwe gelovigen in Antiochië waren blij. De heilige Geest was steeds in hen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Paulus en Barnabas reisden van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Op sabbat gingen ze er de synagoge binnen en namen er plaats. Na de dienst liepen vele Joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee. Die spraken hen aan en drongen er bij hen op aan in de genade van God te volharden.

De volgende sabbat kwam bijna de hele stad bijeen om te luisteren naar het woord van God. Toen de Joden die grote menigte zagen, werden ze jaloers en beantwoordden de uiteenzetting van Paulus met beschimpingen. Toen verklaarden Paulus en Barnabas in alle vrijheid:
‘Tot jullie moest het eerst het woord van God gesproken worden, maar omdat jullie het afwijzen en jezelf het eeuwige leven niet waardig keuren, richten wij ons nu tot de heidenen.
Want zo luidt de opdracht van de Heer tot ons: Ik heb jullie geplaatst als een licht voor de heidenen, zodat jullie tot redding zouden zijn tot aan het uiteinde van de aarde.’
Toen de heidenen dit hoorden, waren ze erg blij. Ze verheerlijkten het woord van God, en al wie tot het eeuwig leven was voorbestemd nam het geloof aan.
Het woord des Heren verbreidde zich door heel die streek, maar de Joden hitsten de godvrezende vrouwen uit de toonaangevende kringen op en ook de voornaamste burgers uit de stad. Ze veroorzaakten een vervolging tegen Paulus en Barnabas en joegen hen weg uit hun gebied. Paulus en Barnabas schudden het stof van hun voeten, een teken dat zij niets meer met hen wilden te maken hebben. Ze gingen verder naar Ikonium. Maar de leerlingen waren vol van vreugde en van de Heilige Geest.Stilstaan bij …

Perge
Klik hier voor meer info over Perge.

Antiochië in Pisidië
Klik hier voor meer info over Antiochië in Pisidië.

Synagoge
Lucas vermeldt dat Paulus op sabbat naar de synagoge ging om duidelijk te maken dat de apostelen geen breuk met de joden wilden: ze richtten zich altijd eerst tot hun geloofsgenoten.
Dat de christelijke verkondiging vooral succes kende bij de niet-joden, zag Lucas als het werk van de Heilige Geest.

Het stof schudden van hun voeten
Deze handeling die duidelijk maakt dat Paulus en Barnabas niets meer met de Joden willen te maken hebben, is gebaseerd op woorden van Jezus (Lucas 9, 5 en Lucas 10, 10-11)

Ikonium
Klik hier voor meer info over Ikonium, het huidige Konya in Turkije.

Bij de tekst

Niet-joden

De beweging rond Jezus was in het begin vooral een joods gebeuren. Pas na de dood van Jezus kreeg de beweging ook aandacht voor niet-joden. Die evolutie had te maken met de vernietiging van Jeruzalem en de daarmee samenhangende verspreiding van de Joodse bevolking over het Romeinse Rijk.Wortel in het Oude Testament

De keuze om zich tot de heidenen te wenden, wordt verantwoord met Jesaja 59, 6.
Israël heeft de missie om een licht te zijn voor de volkeren en redding te brengen aan iedereen op aarde.